Eren en herdenken Noord-Holland, subsidie

Doel
Het stimuleren van historisch besef en bewustwording rondom thema’s als vrijheid, veiligheid en discriminatie.

Doelgroep
Stichtingen en verenigingen die zich het organiseren van een herdenkingsactiviteit ten doel hebben gesteld.

Activiteiten
De provincie verstrekt subsidie voor herdenkingsactiviteiten met een bovenlokaal karakter, die zijn gericht op een breed publiek en betrekking hebben op de geschiedenis van Noord-Holland.

Onder herdenkingsactiviteit wordt verstaan: een of meerdere activiteiten die zijn gericht op het herdenken, koesteren en vieren van markerende gebeurtenissen of personen.

Onder ‘bovenlokaal’ wordt verstaan: een uitstraling of effect op regionaal, provinciaal of landelijk niveau.

LET OP: deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor eenmalige, incidentele herdenkingsactiviteiten en niet voor jaarlijks terugkerende herdenkingsactiviteiten. Mocht u voor dezelfde activiteit dus reeds subsidie vanuit de provincie Noord-Holland hebben ontvangen, dan komt u niet voor deze subsidie in aanmerking.

Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,- en een minimum van € 2.500,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is voor 2024 in totaal € 80.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als:

  • De herdenkingsactiviteit een overwegend politiek karakter draagt;
  • De herdenkingsactiviteit het schrijven, publiceren en uitgeven van boeken betreft;
  • De herdenkingsactiviteit een festival betreft;
  • De herdenkingsactiviteit het in stand houden of functioneren van de stichting of vereniging betreft;
  • U voor dezelfde activiteit al een subsidie vanuit de provincie Noord-Holland heeft ontvangen.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de uitvoeringsregeling.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2024 tot en met 1 oktober 2024.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.