Landschapsontwikkeling Amstelscheg Noord-Holland, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling landschapsontwikkeling Amstelscheg Noord-Holland 2022 is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.

Doel
Het realiseren en stimuleren van de versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Amstelscheg.

Doelgroep

 1. Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek;
 2. De gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Uithoorn;
 3. Recreatieschap Groengebied Amstelland;
 4. Terrein beherende organisaties werkzaam binnen de Amstelscheg;
 5. Verenigingen, coöperatieve verenigingen en stichtingen, die de behartiging van recreatieve, cultuurhistorische en natuurbelangen als hoofddoelstelling hebben;
 6. Vervoerregio Amsterdam.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor uitvoering van fysieke maatregelen, die bijdragen aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen:

 1. Het versterken van de natuurwaarden en/of bijzondere landschappelijke waarden van de Amstelscheg;
 2. Het verbeteren van de vindbaarheid of de zichtbaarheid van Amstelscheg;
 3. Het verbeteren van de recreatieve bereikbaarheid van de Amstelscheg;
 4. Het versterken van de beleefbaarheid van de Amstelscheg;
 5. Het versterken van de herkenbaarheid van de Amstelscheg.

In aanvulling op het bovenstaande dienen de maatregelen tevens bij te dragen aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen:

 1. Toename van de mogelijkheden voor recreatie in het groen;
 2. Behoud en versterking van de biodiversiteit;
 3. Spreiding van de recreatiedruk;
 4. Bijdrage aan klimaatadaptie.

Berekening subsidie
75% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 150.000,--.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.900.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de uitvoering van de activiteit is gestart* voordat de aanvraag is ingediend;
 • de activiteit niet plaatsvindt in en rondom de Amstelscheg, zoals is begrensd op de in artikel 1, onder a genoemde kaart;
 • de activiteit niet past binnen de provinciale Omgevingsverordening;
 • voor dezelfde activiteit subsidie is of kan worden verkregen op grond van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland.

Een volledige opsomming van alle voorwaarden, weigeringsgronden en (niet) subsidiabele kosten leest u in de uitvoeringsregeling.

* het 'gestart zijn' wordt (mede) bepaald door hetgeen in de Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 is aangegeven. Als bij de aanvraag een getekende offerte zit, heeft een project al de status 'gestart'.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 10 oktober 2022, 9.00 uur tot en met 31 maart 2023, 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning

Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.