Overige knooppunten

De provincie werkt aan OV-knooppunten binnen corridors, maar ook aan een aantal individuele knooppunten. Voorbeelden daarvan zijn de stations Hilversum, Haarlem, Haarlem Spaarnwoude, Hilversum Sportpark en Hoorn.

Hilversum

Samen met de gemeente Hilversum wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rondom het station Hilversum. De gemeente wil van het stationsgebied een groene entree maken voor de stad met woningen, werkplekken, winkels en recreatievoorzieningen. Het stationsgebied is verouderd, er zijn problemen met het parkeren van fietsen en een logische verbinding tussen het station en het centrum ontbreekt. Bovendien staat het verkeer voor het station vaak vast.

Samen met overheden en marktpartijen heeft de gemeente een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het stationsgebied centrumzijde met daarbij ook grote betrokkenheid vanuit Provincie Noord-Holland. Na een aantal aanvullende onderzoeken en aanscherpingen op het stedenbouwkundig plan van 2017 is op 29 mei 2019 het stedenbouwkundig plan voor de Centrumzijde van het stationsgebied definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Hiermee breekt een nieuwe fase aan in de herontwikkeling van het stationsgebied dat binnen nu en 10 jaar een totale metamorfose ondergaat. Er blijft ruimte voor aanpassingen als het onderzoek ‘verbinding Oost-Centrum’ daar aanleiding toe geeft. Tijdens dezelfde raadsvergadering op 29 mei stemde de gemeenteraad unaniem in met een integraal onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum. Aan de Oostzijde van het station (de ‘Spoorzone’) is met onze betrokkenheid afgelopen jaar een gebiedsagenda opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Ook aan deze zijde van het station zijn er de komende jaren ontwikkelingen, waaronder het Oosterspoorplein.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Hilversum

Haarlem

De gemeente Haarlem werkt samen met de provincie aan uitgangspunten voor een visie voor stationsgebied Haarlem. Verschillende opgaven worden in samenhang met elkaar bekeken. Bijvoorbeeld:

  • Een busstation, dat op de toekomst is voorbereid
  • De uitbreiding van het aantal parkeerplekken voor fietsen
  • Goede loop- en fietsverbinding met de binnenstad
  • Nieuwe woningen en werkplekken
  • Verbeteringen van de stationsomgeving.

De provincie is nauw betrokken bij de knooppuntontwikkeling van Haarlem.

Haarlem Spaarnwoude

Met betrokken publieke, private, maatschappelijke en particuliere partijen is afgesproken om rondom de vernieuwing van het gebied rond station Haarlem Spaarnwoude te komen tot een duurzame ontwikkeling van het stationsgebied als OV-knooppunt en als nieuwe entree van de gemeente Haarlem. Een alliantiegesprek heeft geresulteerd in een breed gedeeld pakket van concrete maatregelen voor de korte en middellange termijn. Daarnaast is een Alliantiepact getekend waarin alle partners hun samenwerking hebben bekrachtigd.

Om het vervolgtraject vorm te geven, is door de gemeente een plan van aanpak uitgewerkt waarbij verdere stappen worden gezet in de gebiedsontwikkeling van Oostpoort. Zowel op korte termijn via een Actieprogramma voor placemaking, als voor de lange termijn voor een concreet Ontwikkelkader voor gebiedsontwikkeling.

Hilversum Sportpark

In de afgelopen periode is de provincie betrokken geweest bij het opstellen van het Masterplan Arenapark bij OV-knooppunt Sportpark en ook financieel bijgedragen. Op 14 mei 2019 is dit Masterplan Arenapark vastgesteld door het college van B&W van Hilversum. Dit plan schetst de doorontwikkeling van het bedrijvenpark tot 2035. Het is een van de laatste plekken in deze regio waar nog ruimte is voor toevoeging van bedrijvigheid.

De ambitie is om van het Arenapark een toekomstbestendig en bruisend gebied te maken waar werk, sport en ontspanning hand in hand gaan. Nieuw in de planvorming voor het gebied is het toevoegen van woontorens en een hotel nabij het station. Ook moet een van de perrons van station Hilversum Sportpark worden verplaatst door ProRail zodat beide perrons aan dezelfde kant van de overweg op de Soestdijkerstraatweg komen te liggen en daarmee een veiligere situatie ontstaat. Goede bereikbaarheid en duurzaamheid zijn ook belangrijke pijlers uit het plan. Het gehele plan is te zien op www.hilversum.nl/arenapark.

Stationsgebied Hoorn

De gemeente Hoorn is bezig met de ontwikkeling van haar stationsgebied. Samen met NS, ProRail en de provincie Noord-Holland wil de gemeente komen tot een gezamenlijke ambitie voor het mobiliteitsknooppunt Hoorn. Hiervoor is een intentieovereenkomst gesloten. Op dit moment wordt gezamenlijk gewerkt aan een nadere detaillering van de visie voor het stationsgebied.

Uitgelicht