Overige knooppunten

De provincie werkt aan OV-knooppunten binnen corridors (spoorlijnen), maar ook aan een aantal individuele knooppunten. Voorbeelden daarvan zijn stations in Hilversum, Haarlem en Hoorn.

Knooppuntontwikkeling Haarlem

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid, zowel in de gemeente als op regionaal niveau. De verschillende OV-knooppunten in Haarlem bieden kansen om het regionale tekort aan woningen en de toenemende drukte in het verkeer deels op te vangen. Deze OV-knooppunten maken deel uit van het gebiedsplan Haarlem dat in 2021 in het kader van Bereikbare Steden is vastgesteld door de gemeente. 

Er wordt veel gedaan om alles uit stationsomgevingen te halen. Zo hebben de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem recentelijk in een intentieverklaring afspraken gemaakt over de samenwerking voor de ontwikkeling van de 3 OV-knooppunten. 

Infographic OV-Knooppunten Haarlem
Open de infographic voor meer informatie
 (pdf, 2MB) over de ontwikkelingen bij de 3 OV-knooppunten in Haarlem: station Haarlem, Haarlem Spaarnwoude (Oostpoort) en Haarlem Nieuw-Zuid.

Stationsgebied Haarlem

Voor Stationsgebied Haarlem is in 2021 een visie vastgesteld: Integrale visie stationsgebied Haarlem 2020-2040. In deze visie staan ambities op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, economie, woningbouw en openbare ruimte. Op dit moment wordt als tussenstap toegewerkt naar een voorkeursvariant voor het busstation en de beoogde uitbreiding van het fietsparkeren. Dit is nodig om de kaders voor de herontwikkeling van het gebied vast te stellen en een stedenbouwkundig plan te kunnen maken. 

Haarlem Nieuw-Zuid

Haarlem Nieuw-Zuid wordt een nieuw OV-knooppunt. Naar verwachting zal het openbaar vervoer in Haarlem tot 2040 met zo’n 50% groeien. Om de binnenstad van Haarlem en het stationsgebied zoveel mogelijk van deze groei te ontlasten, hebben de gemeente en de provincie gekozen voor een nieuw busstation. De Haarlemse gemeenteraad heeft in 2022 gekozen voor de ‘Noordvariant’ van het nieuwe OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Haarlem ontvangt € 37,5 miljoen subsidie van het Rijk om het nieuwe knooppunt te realiseren. 

Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid is niet alleen voor Haarlem een belangrijk project, maar voor de hele regio. Zo is het een belangrijke schakel in het openbaar vervoersnetwerk met Schiphol en Amsterdam. Om die reden was de provincie Noord-Holland nauw betrokken bij de voorbereidende onderzoeken voor Haarlem Nieuw-Zuid. Eerder reserveerde de provincie € 8 miljoen voor de aanleg van OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. 

In april 2023 heeft de gemeente Haarlem het stedenbouwkundig plan (SP) vastgesteld. In dit plan staat in grote lijnen beschreven hoe het gebied en het OV-knooppunt eruit gaan zien. Dit plan vormt de basis voor de verdere uitwerking in de ontwerpfase.

TNO heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop OV-knooppunten nog lange tijd goed gebruikt kunnen worden. Dit onderzoek had als doel te laten zien wat de mogelijke effecten zijn van OV-knooppunten, zoals duurzamere bereikbaarheid door meer gebruik van het OV, minder uitstoot door het terugdringen van autoverkeer en meer veiligheid. Ook had het onderzoek als doel te kijken op welke manier deze knooppunten bijdragen aan (beleids)doelen en ambities, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV en de fiets en het creëren van een prettige verblijfsplek maar ook een groene en gezonde leefomgeving. Download het TNO-rapport.

Het nieuwe OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid is als casus gebruikt, maar het onderzoek bevat ook lessen voor andere OV-knooppunten. Meer informatie over Haarlem Nieuw-Zuid staat op de website van de gemeente Haarlem.

Haarlem Spaarnwoude

Station Haarlem Spaarnwoude maakt net als station Haarlem deel uit van de corridor IJmond/Zuid-Kennemerland. Samen met partners hebben de gemeente en de provincie in 2019 een toekomstvisie opgesteld (deel 1 en deel 2). Het doel van deze toekomstvisie is om van stationsgebied Haarlem Spaarnwoude een aantrekkelijke en bereikbare stadsentree van Haarlem te maken. Dit gebied, genaamd ‘Haarlem Oostpoort’, wordt een woon- en werkgebied met diverse voorzieningen in een groene en duurzame leefomgeving. In het gebied komen ongeveer 1.000 nieuwe woningen. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. Op de website van de gemeente Haarlem staat meer informatie over Haarlem Oostpoort.

Haarlem SpaarnwoudeStation Haarlem Spaarnwoude.

Hilversum

Samen met de gemeente Hilversum werkt de provincie aan de ontwikkeling van het gebied rondom het station Hilversum. De gemeente wil van het stationsgebied een groene entree maken voor de stad met woningen, werkplekken, winkels en recreatievoorzieningen. Er wordt nu onder andere gewerkt aan een nieuw groen en duurzaam busstation en aan de uitbreiding van de stationshal. 

Station Hilversum is belangrijk voor de regio. Door de bereikbaarheid en de kwaliteit van de stationsomgeving te verbeteren kan de stad helpen om aan de vraag naar goed bereikbare woningen en werklocaties te voldoen. De provincie Noord-Holland heeft een bijdrage van € 5 miljoen gereserveerd voor de totale gebiedsontwikkeling van de stationsomgeving. 

Station Hilversum is onderdeel van de Gooicorridor. Het doel van het samenwerkingsverband Gooicorridor is om stationsgebieden en de deur-tot-deur reis te verbeteren en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Meer informatie staat op de website van Bouwen aan Hilversum.

HilversumStationsomgeving Hilversum.

Hilversum Sportpark

Het Arenapark is een gebied waar kantoren, sport en opleidingen een plek hebben aan de zuidoostzijde van Hilversum. Een groot deel van het terrein bestaat uit kantoren, braakliggende nog te ontwikkelen stukken grond en parkeerterreinen. Het is de ambitie van de gemeente Hilversum om het Arenapark de komende jaren te ontwikkelen naar een kwalitatief hoogwaardig gebied waarin sport, ontspanning en werk elkaar versterken. 

Er zijn bovendien veel kansen voor verduurzaming van het gebied. In 2020 is een nieuw Masterplan Arenapark vastgesteld door de gemeente. Hier heeft de provincie inhoudelijk en financieel aan bijgedragen. In dit plan zijn samen met belangrijke stakeholders de ambities en opgaven voor het Arenapark vastgelegd. Op dit moment wordt het Masterplan uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Er is ook gekeken welke kansen en opgaven er liggen voor het Arenapark. Het plan staat op de website van de gemeente Hilversum. 

Hoorn

Poort van Hoorn

De gemeente Hoorn werkt sinds 2018 samen met NS, ProRail en de provincie Noord-Holland aan plannen om het stationsgebied van Hoorn, de Poort van Hoorn, te verbeteren. Dit OV-knooppunt is belangrijk voor Hoorn, voor Westfriesland en voor een deel van de Kop van Noord-Holland. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, dat directe verbindingen heeft van en naar de Randstad en de regio. In de plannen voor de Poort van Hoorn zijn woningbouw, bedrijven en voorzieningen en de verplaatsing van het busstation meegenomen. Dit is belangrijk voor de hele regio.

HoornStation Hoorn.

Provinciaal belang

Hoorn is een belangrijke schakel tussen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord. Als regionaal centrum heeft Hoorn een belangrijke functie voor zowel de omliggende steden en dorpen als voor de hele regio. Het gaat daarbij om woningen, voorzieningen en goede verbindingen binnen de regio. Hoorn kan een aanvulling zijn op wonen en werken in de MRA.

De plannen voor de Poort van Hoorn spelen ook een belangrijke rol in het versnellen van de woningbouwproductie. Er is vanuit de regeling Woningbouwimpuls van het Rijk € 7,5 miljoen subsidie toegekend voor het versneld bouwen van 1.000 woningen. Voorwaarde is dat er binnen 3 jaar (i.e. in 2023) gestart wordt met de uitvoering.

OV-fonds

Gedeputeerde Staten hebben vanuit het OV-fonds een bedrag van maximaal € 5,5 miljoen toegekend aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Dit geld is bedoeld voor het verbeteren van de deur-tot-deur reis en de kwaliteit van de leefomgeving rond het bus -of treinstationsgebied. 

De bijdrage vanuit het OV-fonds wordt onder andere gebruikt voor de (gedeeltelijke) financiering van de verplaatsing van het busstation, het bouwen van twee fietsenstallingen en het logischer inrichten van fietsroutes tussen traverse, parkeergarage en busstation. Meer informatie staat op de website van project Poort van Hoorn.