Overige knooppunten

De provincie werkt aan OV-knooppunten binnen corridors, maar ook aan een aantal individuele knooppunten. Voorbeelden daarvan zijn de stations Hilversum, Haarlem, Haarlem Spaarnwoude, Hilversum Sportpark en Hoorn.

Haarlem

Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland willen dat station Haarlem een goed bereikbaar OV-knooppunt blijft, het stationsgebied een veilige en aantrekkelijke plek is om te verblijvenwaar en wonen, werken en voorzieningen bij elkaar komen. Samen met partners, stakeholders, experts en inwoners hebben de gemeenten en de provincie de ambities in kaart gebracht. Op basis hiervan is de Integrale visie stationsgebied Haarlem 2020-2040 tot stand gekomen. In de visie staan 5 ambities op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, economie, woningbouw en openbare ruimte.

Infographic OV-Knooppunten Haarlem
Open de infographic voor meer informatie
 (pdf, 2MB) over de ontwikkelingen bij de 3 OV-knooppunten in Haarlem: station Haarlem, Haarlem Spaarnwoude en Haarlem Nieuw-Zuid.

Haarlem Spaarnwoude

Met betrokken publieke, private, maatschappelijke en particuliere partijen is afgesproken om rondom de vernieuwing van het gebied rond station Haarlem Spaarnwoude te komen. Hiervoor is een Alliantiepact getekend waarin alle partners hun samenwerking bevestigen. Wie Haarlem vanaf Amsterdam met de trein binnenrijdt ziet door het industrieterrein weinig van de mooie, bruisende stad die Haarlem is. In de 'ontwikkelzone' Haarlem Oostpoort moet wonen, werken en recreëren in het groen samenkomen. De gemeente Haarlem wil ongeveer 1.000 woningen bouwen en bedrijven krijgen de ruimte om zich te vestigen op ongeveer 40.000 m2. Ook wordt station Spaarnwoude opnieuw ingericht, zodat dit station kan dienen als toegangspoort naar het landschap. Dat staat in de Ontwikkelvisie voor Haarlem Oostpoort. Met deze visie kunnen de plannen om het gebied Haarlem Oostpoort als aantrekkelijke stadsentree van Haarlem te ontwikkelen verder worden uitgewerkt.

Haarlem Nieuw-Zuid

Het openbaar vervoer zal in Haarlem tot 2040 naar verwachting met zo’n 50% groeien. Om de binnenstad en het stationsgebied zoveel mogelijk van deze groei te ontlasten, hebben de gemeente en de provincie ook de mogelijkheid van een nieuw busstation onderzocht. In overleg met ontwikkelaars, vervoerders, wijkraden en de belangengroepen Fietsersbond, Rover, Buskruit en Bomenwachters zijn 15 potentiële locaties beoordeeld rondom Schipholweg en Europeaweg. Meest kansrijk is een locatie op de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg. Lees meer in het rapport ‘Verkenning locaties OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid’. Het onderzoek maakt deel uit van de landelijk Ontwikkelagenda van het Toekomstbeeld OV 2040.

Hilversum

Samen met de gemeente Hilversum wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rondom het station Hilversum. De gemeente wil van het stationsgebied een groene entree maken voor de stad met woningen, werkplekken, winkels en recreatievoorzieningen. Het stationsgebied is verouderd, er zijn problemen met het parkeren van fietsen en een logische verbinding tussen het station en het centrum ontbreekt. Bovendien staat het verkeer voor het station vaak vast.

Samen met overheden en marktpartijen heeft de gemeente een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het stationsgebied centrumzijde met daarbij ook grote betrokkenheid vanuit Provincie Noord-Holland. Na een aantal aanvullende onderzoeken en aanscherpingen op het stedenbouwkundig plan van 2017 is op 29 mei 2019 het stedenbouwkundig plan voor de Centrumzijde van het stationsgebied definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Hiermee breekt een nieuwe fase aan in de herontwikkeling van het stationsgebied dat binnen nu en 10 jaar een totale metamorfose ondergaat. Er blijft ruimte voor aanpassingen als het onderzoek ‘verbinding Oost-Centrum’ daar aanleiding toe geeft. Tijdens dezelfde raadsvergadering op 29 mei stemde de gemeenteraad unaniem in met een integraal onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum. Aan de Oostzijde van het station (de ‘Spoorzone’) is met onze betrokkenheid afgelopen jaar een gebiedsagenda opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Ook aan deze zijde van het station zijn er de komende jaren ontwikkelingen, waaronder het Oosterspoorplein.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Hilversum

Hilversum Sportpark

In de afgelopen periode is de provincie betrokken geweest bij het opstellen van het Masterplan Arenapark bij OV-knooppunt Sportpark en ook financieel bijgedragen. Op 14 mei 2019 is dit Masterplan Arenapark vastgesteld door het college van B&W van Hilversum. Dit plan schetst de doorontwikkeling van het bedrijvenpark tot 2035. Het is een van de laatste plekken in deze regio waar nog ruimte is voor toevoeging van bedrijvigheid.

De ambitie is om van het Arenapark een toekomstbestendig en bruisend gebied te maken waar werk, sport en ontspanning hand in hand gaan. Nieuw in de planvorming voor het gebied is het toevoegen van woontorens en een hotel nabij het station. Ook moet een van de perrons van station Hilversum Sportpark worden verplaatst door ProRail zodat beide perrons aan dezelfde kant van de overweg op de Soestdijkerstraatweg komen te liggen en daarmee een veiligere situatie ontstaat. Goede bereikbaarheid en duurzaamheid zijn ook belangrijke pijlers uit het plan. Het gehele plan is te zien op www.hilversum.nl/arenapark.

Hoorn

De gemeente Hoorn is bezig met de ontwikkeling van haar stationsgebied. Samen met NS, ProRail en de provincie Noord-Holland wil de gemeente komen tot een gezamenlijke ambitie voor het mobiliteitsknooppunt Hoorn. Hiervoor is een intentieovereenkomst gesloten. In september 2019 stelde de Hoornse gemeenteraad de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn vast. Momenteel wordt gewerkt aan een ontwerp. Het ontwerp beslaat het volledige stationsgebied, inclusief de Noorderveemarkt, het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

Meer informatie staat op de website van project Poort van Hoorn.

Uitgelicht

Documenten