MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject, subsidie

Deze regeling is momenteel gesloten. Hieronder vindt u de informatie met betrekking tot de afgelopen openstelling.

De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2023 (MIT) is sterk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Lees deze pagina, de volledige tekst van de Uitvoeringsregeling MIT haalbaarheidsprojecten 2023 (Provinciaal Blad Nr, 2861, van 10 maart 2023), en de (deel)programma’s en missies in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (zie onder het kopje ‘Wet- en regelgeving’) goed door, alsmede de Toelichting op de Uitvoeringsregeling (onder ‘Meer informatie’).

De belangrijkste aanpassingen van de MIT 2023 haalbaarheidsprojecten zijn:

 • In het kader van de Europese staatssteunregels is op deze Uitvoeringsregeling de de-minimisverordening van toepassing (dus niet meer de AGVV). Subsidie kan worden verleend aan ondernemingen die in de afgelopen 3 jaar nog geen € 200.000,-- aan de-minimissteun van een bestuursorgaan of de Europese Commissie verleend hebben gekregen.
 • Aan 1 MKB-onderneming (dat is de groep, inclusief alle partner- en verbonden ondernemingen) zal per aanvraagronde slechts 1 aanvraag worden gehonoreerd.
 • De MKB-onderneming die subsidie ontvangt op grond van deze Uitvoeringsregeling kan worden uitgenodigd om de resultaten van het haalbaarheidsproject te presenteren aan GS.
 • Ook het aanvraagformulier is in 2023 sterk gewijzigd. Gebruik daarom het formulier dat geldt voor dit jaar. Subsidieaanvragen ingediend op een formulier van eerdere jaren, of van een andere instantie, worden niet geaccepteerd.

Inloggen op het webformulier voor digitale indiening ('Digtaal indienen via eHerkenning' in de rechterkolom van deze webpagina) is mogelijk vanaf 4 april 2023 om 09.00 uur.

Deze pagina gaat over het onderdeel ‘haalbaarheidsprojecten’. Informatie over het onderdeel ‘R&D-samenwerkingsproject’ wordt t.z.t. gepubliceerd op de pagina R&D-samenwerkingsproject.

Doel
De Uitvoeringsregeling heeft als doel het bevorderen van innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan een MKB-onderneming met een vestiging in Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten, inclusief het haalbaarheidsproject, plaatsvinden.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject dat:

 • gericht is op de vraag of een nog niet bewezen, concrete, nieuwe en innovatieve technologie technisch en financieel te realiseren is;
 • gericht is op de voorbereiding op en de ondersteuning van besluitvorming van de MKB-onderneming over een beoogd R&D-traject waarin een technisch innovatief en financieel risicovol nieuw product, nieuw proces of nieuwe dienst wordt ontwikkeld;
 • experimenteel of industrieel onderzoek kan bevatten en;
 • past binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen binnen de (deel)programma’s en missies van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via Bijlage 3.4.1. bij artikel 3.4.2 van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies (zie de opmerking bovenaan deze pagina). Via de links naar de KIA's in dit document vindt u achtergrondinformatie over de (deel)programma's en missies, maar Bijlage 3.4.1 is leidend bij de beoordeling van aanvragen.

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de programma's: Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water & Voedsel, Veiligheid en Sleuteltechnologieën. Nadat u een van de vijf bovenstaande programma's heeft gekozen, kunt u ook aangeven en onderbouwen of uw project tevens aansluit bij het programma: Maatschappelijk verdienvermogen. Projecten die alleen aansluiten bij het Maatschappelijk verdienvermogen en niet bij een van de vijf andere programma's, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Projecten die aansluiten bij het onderwerp ‘Artificial Intelligence (AI)’ binnen het programma Sleuteltechnologieën, moeten naast de doelstellingen van 5. Sleuteltechnologieën, ook voldoen aan de 5.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI) van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Berekening subsidie
40% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 20.000,--

Subsidieplafond
Voor haalbaarheidsprojecten is in totaal € 2.856.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Voorwaarden

Er moet in ieder geval aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • het haalbaarheidsproject is gericht op activiteiten van een beoogd R&D-vervolgtraject die in technische en financiële zin voldoende risicovol zijn om het haalbaarheidsproject te rechtvaardigen;
 • het projectplan geeft voldoende en realistisch inzicht in het economisch perspectief van het te ontwikkelen nieuwe product, proces of de nieuwe dienst waarop het haalbaarheidsproject en het beoogde R&D-vervolgtraject zijn gericht;
 • het projectplan geeft voldoende realistisch inzicht in de uitvoerbaarheid van het haalbaarheidsproject en de voorgenomen activiteiten van het beoogde R&D-vervolgtraject;
 • het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van voldoende kwaliteit.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als:

 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.
 • De aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert.
 • Tegen aanvrager(s) een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
 • De MKB-onderneming de subsidie wil aanwenden voor activiteiten waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, of voor activiteiten die daarmee samenhangen of daaruit voortvloeien.
 • De MKB-onderneming (dat is de groep, inclusief partner- en verbonden ondernemingen) in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft ontvangen voor een haalbaarheidsproject.

Alle voorwaarden en weigeringsgronden voor een haalbaarheidsproject vindt u in de Uitvoeringsregeling MIT haalbaarheidsprojecten 2023.

Aanvragen dienen te worden ingediend in het Nederlands. Indien de aanvraag in een andere taal is geschreven, zullen wij u vragen deze alsnog te vertalen.

Het is niet toegestaan inhoudelijk (bijna) identieke subsidieaanvragen (gebaseerd op hetzelfde projectplan) in te dienen. Ook niet als deze worden ingediend door verschillende (gelieerde) MKB-ondernemingen. Dit omdat door het indienen van meerdere subsidieaanvragen een hogere kans op een gunstige plek in de loting en dus een hogere kans op beoordeling van de aanvraag wordt gecreëerd. Indien wij na indiening ontdekken dat toch meerdere aanvragen zijn ingediend met hetzelfde projectplan, dan zullen deze worden geweigerd.

Zorg er ook voor dat alle informatie in de subsidieaanvraag specifiek is voor de onderneming en het project. Als hierover in de beoordeling twijfels ontstaan, zal subsidie worden geweigerd.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Deze volgorde wordt bepaald door de dag waarop de aanvraag is ingediend, niet door het tijdstip op de dag waarop de aanvraag is ingediend.

Is uw aanvraag niet volledig en wordt u gevraagd aanvullende informatie in te dienen? Dan geldt de ontvangstdatum van de aanvullende informatie als indieningsdatum.

Wij verwachten ook dit jaar weer dat het subsidieplafond ruimschoots zal worden overschreden met de aanvragen die worden ingediend op 4 april 2023. Dit betekent dat wij de volgorde van behandeling zullen moeten bepalen via loting van alle aanvragen die 4 april zijn ingediend en volledig zijn. Aanvragen die na 4 april worden ingediend, of aanvragen die op 4 april niet volledig zijn, komen mogelijk niet meer voor beoordeling in aanmerking. Daarom is het van het grootste belang dat de aanvraag zo concreet, helder en volledig mogelijk door u wordt ingediend. Gebruik hiervoor de formats (aanvraagformulier EN begroting!) die u vindt op deze pagina, beantwoord alle vragen zo concreet en volledig mogelijk en voeg alle bijlagen toe.

Openstelling
De regeling staat open van dinsdag 4 april 2023, 09.00 uur tot en met dinsdag 12 september 2023, 17.00 uur. Als uw aanvraag voor of na deze periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Ter informatie
ROM InWest (de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland) adviseert de provincie over de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Bepaal hoe u de aanvraag wilt indienen en gebruik het juiste aanvraagformulier:

 • Indienen per post / afgeven aan de balie: formulier ‘Subsidie aanvragen per post of afgeven aan balie’,
 • Digitaal indienen via eHerkenning: ‘Bijlage 1 - subsidieaanvraagformulier’

Voor de formulieren: zie de rechterkolom van deze webpagina.

STAP 2:
Maak eerst het aanvraagformulier en alle bijlagen gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier is één van de verplichte documenten van uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 3a, indienen per post / afgeven aan de balie:
Vul het formulier ‘Subsidie aanvragen per post of afgeven aan balie’ in en print het uit. Daarna ondertekent en dagtekent u de aanvraag. De aanvraag met alle bijlagen kunt u dan:

 • afleveren bij de balie van het provinciekantoor aan het Houtplein 33 in Haarlem, of,
 • opsturen naar het adres van de provincie dat is vermeld in het aanvraagformulier.

STAP 3b, digitaal indienen:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u alleen nog gebruik maken van ketenmachtiging.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gekregen? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking) binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Uw specifieke vragen over de Uitvoeringsregeling MIT kunt u mailen aan: pnh-mit@noord-holland.nl.

Algemene vragen kunt u stellen aan het Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.