MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject, subsidie

Op 20 april 2021 hebben wij zoveel subsidieaanvragen ontvangen voor haalbaarheidsprojecten op grond van de Uitvoeringsregeling MIT 2021 dat door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden. Daarom hebben wij alle aanvragen die zijn ingediend op 20 april geloot om de volgorde van behandeling te bepalen. Deze lotinglijst vindt u onder het kopje ‘Meer informatie’, onderaan deze pagina.

In de lotinglijst vindt u het lotnummer (in de kolom waar ‘Lotingnummer’ boven staat) en het zevencijferige kenmerk waaronder uw aanvraag bij ons is geregistreerd (zie de kolom waar ‘Verseonnummer’ boven staat). Dit kenmerk is aan u toegestuurd in een ontvangstbevestiging:

 • Indien u de subsidieaanvraag heeft ingediend per post of afgeleverd aan de balie van de provincie, dan heeft u per e-mail een ontvangstbevestiging gekregen met daarin het kenmerk.
 • Aanvragers die de aanvraag digitaal hebben ingediend, ontvingen twee ontvangstbevestigingen. De eerste direct na indiening op 20 april en de tweede een dag later op 21 april 2021. In deze tweede ontvangstbevestiging vindt u het kenmerk van uw subsidieaanvraag.

Let wel: een hoge plaats op de lotinglijst geeft nog geen garantie op subsidie. Aanvragen worden op volgorde van de lotinglijst getoetst op zowel formele als inhoudelijke eisen. Op basis van deze toetsing wordt wel of geen subsidie verleend, totdat het subsidieplafond is bereikt.

De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2021 (MIT) is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Lees deze pagina, de volledige tekst van de Uitvoeringsregeling MIT 2021 (Provinciaal Blad Nr, 1999), en de (deel)programma’s en missies in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (Staatscourant Nr. 16070) (zie onder het kopje ‘Wet- en regelgeving’) goed door, alsmede de toelichting daarop (onder ‘Meer informatie’).

De MIT 2021 sluit niet meer direct aan bij de topsectoren, zoals tussen 2015 en 2020, maar gaat nu uit van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (zie verder onder Activiteiten).

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de verschillende (deel)programma's binnen de Missies en Sleuteltechnologieën, behalve voor het programma 3.f. LNV Duurzame visserij en aquacultuur. Aanvragen voor dit programma kunnen alleen worden ingediend bij de RvO. Zie de loketwijzer van RVO.nl.

NB Deze pagina heeft betrekking op het onderdeel ‘haalbaarheidsproject’. Voor informatie over het onderdeel ‘R&D-samenwerkingsproject’ zie de pagina R&D-samenwerkingsproject.

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed: 
In geval van indiening via eHerkenning vult u een aantal basisgegevens (zoals NAW-gegevens) digitaal in. Andere informatie stuurt u toe als bijlagen.

 • ‘Subsidieaanvraagformulier’ (voor digitale aanvragen) of formulier ‘Subsidie aanvragen per post’.
 • Specificatie begroting/planning volgens het format in het aanvraagformulier, vraag 23.
 • Uittreksels KvK MKB onderneming (= aanvrager) en evt. ondernemingen die als bestuurder optreden.
 • MKB-verklaring volgens format op het Loket / Subsidies.
 • Verslag over de financiële positie.
 • Kopie recent bankafschrift met adres en rekeningnummer.
 • Organogram.
 • Machtiging intermediair (indien van toepassing).
 • Overige bijlagen (zoals offertes voor kosten derden).

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningaccount. De gegevens zoals bekend bij de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
eHerkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Inloggen op het digitale formulier is mogelijk vanaf 20 april 2021 om 09.00 uur.

LET OP: Heeft u al een eHerkenningaccount voor de provincie? Dit is in 2020 veranderd. U moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

LET OP: Intermediairs kunnen aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten 2021 nog indienen via hun eigen eHerkenningaccount. Indienen via een Ketenmachtiging is nog niet verplicht.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’, voorzien van alle bijlagen, invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen. Ook kunt u de aanvraag tijdens kantooruren afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Doel
Deze uitvoeringsregeling heeft als doel het bevorderen van duurzame innovaties in het MKB om op deze manier een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan een MKB-onderneming met een vestiging in Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Dit project bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling (maximaal 40% van het project). Het haalbaarheidsproject is gericht op de ontwikkeling van een technisch en financieel risicovol, nieuw product, proces, of nieuwe dienst en wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-samenwerkingsproject.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen binnen de (deel)programma’s en missies van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via bijlage 3.4.1, bij artikel 3.4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (geldend vanaf 1 april 2021), zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 16070 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een link naar dit document treft u aan onder het kopje ‘Wet en regelgeving’. Via de links naar de KIA's in dit document vindt u achtergrondinformatie over de(deel) programma's en missies.

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de volgende programma's: Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water & Voedsel, Veiligheid en Sleuteltechnologieën. Nadat u een van de vijf bovenstaande programma's heeft gekozen, kunt u ook aangeven en onderbouwen of uw project tevens aansluit bij het programma: Maatschappelijk verdienvermogen. Projecten die alleen aansluiten bij het Maatschappelijk verdienvermogen en niet bij een van de vijf andere programma's, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Berekening subsidie
40% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 20.000,--

Subsidieplafond
Voor haalbaarheidsprojecten is in totaal € 2.149.200,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als:

 • De MKB-onderneming geen vestiging heeft in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet passen binnen de (deel)programma's en missies in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via bijlage 3.4.1, bij artikel 3.4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.
 • Het project niet is gericht op een beoogde innovatie (een nieuw product, proces of nieuwe dienst) die bijdraagt aan het creëren van economische waarde voor de aanvrager, het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, Noord-Holland en Nederland.
 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.
 • De MKB-onderneming in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft ontvangen voor een haalbaarheidsproject.

 Voor alle voorwaarden voor een haalbaarheidsproject verwijzen wij u naar de Uitvoeringsregeling MIT 2021.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald per dag, niet per tijdstip op een dag.

Is uw aanvraag niet volledig en wordt u gevraagd aanvullende informatie in te dienen? Dan geldt de ontvangstdatum van de aanvullende informatie als indieningsdatum.

Aanvragen dienen te worden ingediend in het Nederlands. Indien de aanvraag in een andere taal is geschreven, zullen wij u vragen deze alsnog te vertalen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, moeten alle aanvragen (behalve voor het programma Duurzame visserij en aquacultuur) dit jaar bij de provincie Noord-Holland worden ingediend en niet meer bij de RvO. Daarom verwachten wij dat het subsidieplafond met de aanvragen die zullen worden ingediend op 20 april 2021 ruimschoots zal worden overschreden. Aanvragen die na 20 april worden ingediend, of aanvragen die op 20 april niet volledig zijn, komen zeer waarschijnlijk niet meer voor beoordeling in aanmerking. Daarom is het van het grootste belang dat de aanvraag zo concreet, helder en volledig mogelijk door u wordt ingediend. Gebruik hiervoor het format (aanvraagformulier EN begroting!) dat u vindt op deze pagina, beantwoord alle vragen zo concreet en volledig mogelijk en voeg alle bijlagen toe.

Openstelling
De regeling staat open van dinsdag 20 april 2021, 09.00 uur tot en met donderdag 9 september 2021, 17.00 uur.

Let op: Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Ter informatie
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is belast met een deel van de beoordeling van de aanvragen.

Termijn

U ontvangt de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking) binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Uw specifieke vragen over de Uitvoeringsregeling MIT kunt u mailen aan: pnh-mit@noord-holland.nl.

Algemene vragen kunt u stellen aan het Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl