MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject, subsidie

Op 9 april 2024 hebben wij meer subsidieaanvragen ontvangen dan wij op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2024 zouden kunnen honoreren, gelet op het beschikbare subsidieplafond. Daarom hebben wij door loting de volgorde van behandeling bepaald van de aanvragen die op 9 april 2024 compleet zijn ingediend. De lotinglijst vindt u onder het kopje ‘Meer informatie’, onderaan deze pagina.

In de lotinglijst vindt u het lotnummer (in de kolom waar ‘Lotnummer’ boven staat) en het zevencijferige kenmerk waaronder uw aanvraag bij ons is geregistreerd (zie de kolom waar ‘Zaakkenmerk’ boven staat). Dit kenmerk is via e-mail aan u toegestuurd in een ontvangstbevestiging (e-mailbericht met onderwerp ‘Ontvangstbevestiging subsidieaanvraag’).

Let wel: een hoge plaats op de lotinglijst geeft nog geen garantie op subsidie. Aanvragen worden op volgorde van de lotinglijst getoetst op zowel formele als inhoudelijke eisen. Een aanvraag moet voldoen aan de uitvoeringsregeling om voor subsidie in aanmerking te komen.

Aanvragen die ná 9 april zijn ingediend, worden (op volgorde van binnenkomst) behandeld nadat de behandeling heeft plaatsgevonden van de aanvragen die op 9 april door ons zijn ontvangen, indien het subsidieplafond dan nog niet is bereikt.

De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2024 (MIT), en het bijhorende aanvraagformulier, zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Lees daarom deze pagina en ook:

 • de volledige tekst van de Uitvoeringsregeling MIT haalbaarheidsprojecten 2024 (Provinciaal Blad Nr. 2930, van 7 maart 2024, zie onder het kopje ‘Wet- en regelgeving’),
 • de (deel)programma’s en missies in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid en de Toelichting op de wijzigingen van 2024 (in de Staatscourant en de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bijlage 3.4.1 onder ‘Wet- en regelgeving’),
 • de Toelichting op de Uitvoeringsregeling (onder ‘Meer informatie’).

Voor een indiening op grond van de MIT-regeling is het van belang dat software verbonden is aan een fysiek product. Voor een nadere toelichting op dit vereiste zie de tekst onder het kopje ‘Software’ verderop op deze pagina.

Gebruik het aanvraagformulier dat geldt voor dit jaar. Subsidieaanvragen ingediend op een formulier van eerdere jaren, of van een andere instantie, worden niet geaccepteerd.

Inloggen op het webformulier voor digitale indiening is mogelijk vanaf 9 april 2024 om 09.00 uur.

Op donderdag 21 maart 2024 organiseerde de provincie Noord-Holland in samenwerking met ROM InWest een webinar over de Uitvoeringsregelingen MKB Innovatiestimulering Topsectoren-subsidie (MIT) 2024.

Via deze link kunt u het webinar terugkijken.

Doel
Deze uitvoeringsregeling heeft als doel het bevorderen van innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.  

Doelgroep
Door middel van deze uitvoeringsregeling kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming die volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel een vestiging in de provincie Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten, inclusief het haalbaarheidsproject, plaatsvinden.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • het haalbaarheidsproject is gericht op een nog te ontwikkelen nieuw product, nieuw proces of nieuwe dienst;
 • het product, het proces of de dienst is concreet, innovatief en nog niet bewezen;
 • het product, het proces of de dienst heeft voldoende en realistisch onderbouwd economisch perspectief;
 • de ontwikkeling van het product, het proces of de dienst is technisch en financieel risicovol;
 • de ontwikkeling en het commercialiseren van het product, het proces of de dienst is uitvoerbaar voor de MKB-onderneming;
 • het haalbaarheidsproject concretiseert de technische en financiële risico’s die het ontwikkelen van het product, het proces of de dienst met zich meebrengt en ook eventuele andere risico’s, bijvoorbeeld op juridisch, organisatorisch en commercieel gebied;
 • de antwoorden op de haalbaarheidsvragen in het project zijn een voorbereiding op en dragen effectief bij aan het onderbouwd nemen van een besluit tot het wel of niet starten van het beoogde Research & Development vervolgtraject waarmee het product, het proces of de dienst wordt ontwikkeld.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen binnen de (deel)programma’s en missies van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via Staatscourant Nr. 7680 (15 maart 2024) en in bijlage 3.4.1 behorende bij artikelen 3.3.2, eerste lid, en 3.4.2, eerste lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het te ontwikkelen innovatieve product, proces of de dienst gericht zijn op onderwerpen die specifiek in dit document zijn genoemd. 

Via de links naar de Kennis en Innovatie Agenda's (KIA’s) in dit document vindt u achtergrondinformatie over de (deel)programma's en missies, maar deze informatie is geen basis voor toekenning van subsidie.

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de programma's: 1. Klimaat & Energie, 2. Circulaire Economie, 3. Landbouw, Water & Voedsel, 4. Gezondheid & Zorg, 5. Veiligheid, 6. Sleuteltechnologieën en 7. Digitalisering. Nadat u een van de bovenstaande programma's heeft gekozen, kunt u ook aangeven en onderbouwen of uw project tevens aansluit bij programma 8 ‘Maatschappelijk Verdienvermogen’. Projecten die alleen aansluiten bij het programma ‘Maatschappelijk Verdienvermogen’, en niet bij een van de andere programma's, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Projecten die aansluiten bij het onderwerp ‘Artificial Intelligence (AI)’ binnen het programma Sleuteltechnologieën, moeten naast de doelstellingen van 6. Sleuteltechnologieën, ook voldoen aan onderdeel '6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI)' van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Programma 7. Digitalisering is complementair aan het programma Sleuteltechnologieën. Van aansluiting bij het programma Digitalisering kan alleen sprake zijn als het project één van de maatschappelijke uitdagingen van de programma’s 1 t/m 5 adresseert in relatie tot één van de missies van programma 7.

Software
Voor een indiening bij de subsidiemodule MIT is het van belang dat software, zoals applicaties of beveiligingssoftware, verbonden zijn aan een fysiek product. Op zichzelf staande software, zonder fysiek product, komt niet in aanmerking voor de MIT. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een directe link tussen de ontwikkeling van software en het fysieke product, waarbij de software daadwerkelijk een interactie aangaat met het fysieke product. Bijvoorbeeld doordat de software een apparaat beter laat functioneren. Apps en platforms, die in beginsel alleen de toegang tot een dienst ondersteunen (bijvoorbeeld voor webwinkels), komen daarmee niet in aanmerking voor subsidie vanuit de MIT. Deze clausule is niet van toepassing op onderdeel ‘6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI)’ van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Voor projecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI, en daarmee aansluiten bij 6.a, geldt dus niet de eis dat deze verbonden moeten zijn aan een fysiek product.

Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.856.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als:

 • de activiteit niet financieel haalbaar is.
 • de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.
 • de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert.
 • tegen aanvrager(s) een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
 • de MKB-onderneming de subsidie wil aanwenden voor activiteiten waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, of voor activiteiten die daarmee samenhangen of daaruit voortvloeien.
 • de MKB-onderneming (dat is de groep, inclusief partner- en verbonden ondernemingen) in dezelfde openstellingsperiode al een subsidieaanvraag heeft ingediend op grond van deze uitvoeringsregeling.
 • de subsidieaanvraag voor het haalbaarheidsproject naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet van voldoende kwaliteit is.

Alle voorwaarden en weigeringsgronden voor een haalbaarheidsproject vindt u in de Uitvoeringsregeling MIT haalbaarheidsprojecten 2024.

Aanvragen dienen te worden ingediend in het Nederlands. Indien de aanvraag in een andere taal is geschreven, zullen wij u vragen deze alsnog te vertalen.

Het is niet toegestaan inhoudelijk (bijna) identieke subsidieaanvragen (gebaseerd op hetzelfde projectplan) in te dienen. Ook niet als deze worden ingediend door verschillende (gelieerde) MKB-ondernemingen. Dit omdat door het indienen van meerdere subsidieaanvragen een hogere kans op een gunstige plek in de loting en dus een hogere kans op beoordeling van de aanvraag wordt gecreëerd. Indien wij na indiening ontdekken dat toch meerdere aanvragen zijn ingediend met hetzelfde projectplan, dan zullen deze allemaal worden geweigerd.

Zorg er ook voor dat alle informatie in de subsidieaanvraag specifiek is voor de onderneming en het project. Als hierover in de beoordeling twijfels ontstaan, zal subsidie worden geweigerd.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Deze volgorde wordt bepaald door de dag waarop de aanvraag is ingediend, niet door het tijdstip op de dag waarop de aanvraag is ingediend.

Is uw aanvraag niet volledig en wordt u gevraagd aanvullende informatie in te dienen? Dan geldt de ontvangstdatum van de aanvullende informatie als indieningsdatum.

Wij verwachten dat het subsidieplafond dit jaar zal worden overschreden met de aanvragen die worden ingediend op 9 april 2024. Dit betekent dat wij de volgorde van behandeling zullen moeten bepalen via loting van alle aanvragen die 9 april zijn ingediend en volledig zijn. Aanvragen die na 9 april worden ingediend, of aanvragen die op 9 april niet volledig zijn, komen mogelijk niet meer voor beoordeling in aanmerking. Daarom is het van het grootste belang dat de aanvraag zo concreet, helder en volledig mogelijk door u wordt ingediend. Gebruik hiervoor de formats (aanvraagformulier én begroting!) die u vindt op deze pagina, beantwoord alle vragen zo concreet en volledig mogelijk en voeg alle bijlagen toe.

Advies ROM InWest
ROM InWest (de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland) adviseert de provincie Noord-Holland over de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen.

Openstelling
De regeling staat open van 9 april 2024, 09:00 uur tot en met 17 september 2024 voor 17:00 uur. Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Bepaal hoe u de aanvraag wilt indienen en gebruik het juiste aanvraagformulier:

 • Indienen per post dan wel afgeven aan de balie: formulier ‘Subsidie aanvragen per post of afgeven aan balie’
 • Digitaal indienen via eHerkenning: ‘Bijlage 1 - subsidieaanvraagformulier’

De aanvraagformulieren vindt u in de rechterkolom van deze webpagina.

STAP 2:
Maak eerst het aanvraagformulier en alle bijlagen gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is één van de verplichte documenten van uw subsidieaanvraag.

STAP 3a: indienen per post dan wel afgeven aan de balie:
Vul het formulier ‘Subsidie aanvragen per post of afgeven aan balie’ in en print het uit. Daarna ondertekent en dagtekent u de aanvraag. De aanvraag met alle bijlagen kunt u dan:

 • afleveren bij de balie van het provinciekantoor aan het Houtplein 33 in Haarlem of
 • opsturen naar het adres van de provincie dat is vermeld in het aanvraagformulier.

Zorg ervoor dat wij de aanvraag ontvangen op 9 april 2024. Aanvragen die wij eerder ontvangen worden geweigerd. Aanvragen die later bij ons binnenkomen, worden pas behandeld als er nog budget beschikbaar is na beoordeling van de aanvragen die op 9 april zijn ingediend.

STAP 3b: digitaal indienen:
Log in met eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina). De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Voeg GEEN zipbestanden toe als bijlage.

Let op! Gebruik de eHerkenning van de onderneming die haalbaarheidsproject gaat uitvoeren (aanvrager). Als het KVK-nummer waarop het eHerkenning-inlogmiddel betrekking heeft niet overeenkomt met het KVK-nummer van de onderneming die het haalbaarheidsproject gaat uitvoeren, is de aanvraag niet juist ondertekend en daarmee onvolledig.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van ketenmachtiging verplicht. Het papieren machtigingsformulier is hiervoor dan ook niet te gebruiken.

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem dan contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking) binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Specifieke vragen over de Uitvoeringsregeling MIT kunt u mailen naar: pnh-mit@noord-holland.nl.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.