MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject, subsidie

Deze regeling is momenteel gesloten. Hieronder vindt u de informatie met betrekking tot de afgelopen openstelling.

Op 12 april 2022 hebben wij zoveel subsidieaanvragen ontvangen voor haalbaarheidsprojecten op grond van de Uitvoeringsregeling MIT 2022 dat door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden. Daarom hebben wij alle aanvragen die zijn ingediend op 12 april geloot om de volgorde van behandeling te bepalen. Deze lotinglijst vindt u onder het kopje ‘Meer informatie’, onderaan deze pagina.

In de lotinglijst vindt u het lotnummer (in de kolom waar ‘Lotnummer’ boven staat) en het zevencijferige kenmerk waaronder uw aanvraag bij ons is geregistreerd (zie de kolom waar ‘Zaaknummer’ boven staat). Het kenmerk is aan u toegestuurd in een ontvangstbevestiging:

 • Indien u de aanvraag digitaal heeft ingediend, vindt u het kenmerk in de ontvangstbevestiging die u op 13 april (dus een dag na indiening van de aanvraag) via e-mail heeft ontvangen. NB In het bericht dat u direct na indiening op 12 april heeft ontvangen, staat het kenmerk van uw subsidieaanvraag niet vermeld.
 • Indien u de subsidieaanvraag heeft ingediend bij de balie van de provincie, dan heeft u per e-mail een ontvangstbevestiging gekregen met daarin het kenmerk.

Let wel: een hoge plaats op de lotinglijst geeft nog geen garantie op subsidie. Aanvragen worden op volgorde van de lotinglijst getoetst op zowel formele als inhoudelijke eisen. Op basis van deze toetsing wordt wel of geen subsidie verleend, totdat het subsidieplafond is bereikt.

De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2022 (MIT) is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Lees deze pagina, de volledige tekst van de Uitvoeringsregeling MIT 2022 (Provinciaal Blad Nr, 2995, van 16 maart 2022), en de (deel)programma’s en missies in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (zie onder het kopje ‘Wet- en regelgeving’) goed door, alsmede de Toelichting op de Uitvoeringsregeling MIT 2022 (onder ‘Meer informatie’).

Voor de deelprogramma’s en missies in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid zie de link ‘Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies’ onder Wet- en regelgeving (onderaan deze pagina).

Deze pagina gaat over het onderdeel ‘haalbaarheidsproject’. Informatie over het onderdeel ‘R&D-samenwerkingsproject’ wordt t.z.t. gepubliceerd op de pagina R&D-samenwerkingsproject.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
De Uitvoeringsregeling heeft als doel het bevorderen van duurzame innovaties in het MKB om op deze manier een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan een MKB-onderneming met een vestiging in Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Dit project bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling (voor de definities van deze termen, zie de Uitvoeringsregeling MIT 2022 en de Toelichting op de Uitvoeringsregeling). Een haalbaarheidsproject is gericht op de ontwikkeling van een technisch en financieel risicovol nieuw product, proces, of nieuwe dienst en wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-samenwerkingsproject.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen binnen de (deel)programma’s en missies van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via Bijlage 3.4.1. bij artikel 3.4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (zie de opmerking bovenaan deze pagina). Via de links naar de KIA's in dit document vindt u achtergrondinformatie over de (deel)programma's en missies, maar Bijlage 3.4.1 is leidend bij de beoordeling van aanvragen.

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de programma's: Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water & Voedsel, Veiligheid en Sleuteltechnologieën. Nadat u een van de vijf bovenstaande programma's heeft gekozen, kunt u ook aangeven en onderbouwen of uw project tevens aansluit bij het programma: Maatschappelijk verdienvermogen. Projecten die alleen aansluiten bij het Maatschappelijk verdienvermogen en niet bij een van de vijf andere programma's, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Berekening subsidie
40% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 20.000,--

Subsidieplafond
Voor haalbaarheidsprojecten is in totaal € 2.856.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Voorwaarden

Er moet in ieder geval aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten in technische en financiële zin voldoende risicovol zijn om het haalbaarheidsproject te rechtvaardigen.
 • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waar het haalbaarheidsproject betrekking op heeft.
 • Het project draagt bij aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, Noord-Holland en Nederland.
 • De kwaliteit van het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoende.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als:

 • De aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert.
 • Tegen aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.
 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De MKB-onderneming in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft ontvangen voor een haalbaarheidsproject.

Alle voorwaarden en weigeringsgronden voor een haalbaarheidsproject vindt u in de Uitvoeringsregeling MIT 2022.

Aanvragen dienen te worden ingediend in het Nederlands. Indien de aanvraag in een andere taal is geschreven, zullen wij u vragen deze alsnog te vertalen.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Deze volgorde wordt bepaald door de dag waarop de aanvraag is ingediend, niet door het tijdstip op de dag waarop de aanvraag is ingediend.

Is uw aanvraag niet volledig en wordt u gevraagd aanvullende informatie in te dienen? Dan geldt de ontvangstdatum van de aanvullende informatie als indieningsdatum.

Wij verwachten ook dit jaar weer dat het subsidieplafond ruimschoots zal worden overschreden met de aanvragen die worden ingediend op 12 april 2022. Dit betekent dat wij de volgorde van behandeling zullen moeten bepalen via loting van alle aanvragen die 12 april zijn ingediend en volledig zijn. Aanvragen die na 12 april worden ingediend, of aanvragen die op 12 april niet volledig zijn, komen zeer waarschijnlijk niet meer voor beoordeling in aanmerking. Daarom is het van het grootste belang dat de aanvraag zo concreet, helder en volledig mogelijk door u wordt ingediend. Gebruik hiervoor de formats (aanvraagformulier EN begroting!) die u vindt op deze pagina, beantwoord alle vragen zo concreet en volledig mogelijk en voeg alle bijlagen toe.

Het is niet toegestaan inhoudelijk (bijna) identieke subsidieaanvragen (gebaseerd op hetzelfde projectplan) in te dienen. Ook niet als deze worden ingediend door verschillende (gelieerde) MKB-ondernemingen. Dit omdat door het indienen van meerdere subsidieaanvragen een hogere kans op een gunstige plek in de loting en dus een hogere kans op beoordeling van de aanvraag wordt gecreëerd. Indien wij na indiening ontdekken dat toch meerdere aanvragen zijn ingediend met hetzelfde projectplan, dan zullen deze worden geweigerd.

Openstelling
De regeling staat open vanaf dinsdag 12 april 2022, 09.00 uur tot en met dinsdag 13 september 2022, 17.00 uur. Als uw aanvraag voor of na deze periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen. Inloggen op het formulier voor digitale indiening is mogelijk vanaf 12 april 2022 om 09.00 uur.

Ter informatie
ROM InWest (de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland) is belast met een deel van de beoordeling van de aanvragen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Bepaal hoe u de aanvraag wilt indienen en gebruik het juiste aanvraagformulier:

 • Indienen per post / afgeven aan de balie: formulier ‘Subsidie aanvragen per post of afgeven aan balie’,
 • Digitaal indienen via eHerkenning: ‘Bijlage 1 - subsidieaanvraagformulier’

Voor de formulieren: zie de rechterkolom van deze webpagina.

STAP 2:
Maak eerst het aanvraagformulier en alle bijlagen gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het aanvraagformulier.

STAP 3a, indienen per post / afgeven aan de balie:
Vul het formulier ‘Subsidie aanvragen per post of afgeven aan balie’ in en print het uit. Daarna ondertekent en dagtekent u de aanvraag. De aanvraag met alle bijlagen kunt u dan:

 • afleveren bij de balie van het provinciekantoor aan het Houtplein 33 in Haarlem, of,
 • opsturen naar het adres van de provincie dat is vermeld in het aanvraagformulier.

STAP 3b, digitaal indienen:
Log in met eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina). De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u alleen nog gebruik maken van ketenmachtiging.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gekregen? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking) binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Uw specifieke vragen over de Uitvoeringsregeling MIT kunt u mailen aan: pnh-mit@noord-holland.nl.

Algemene vragen kunt u stellen aan het Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht