MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2019 is per 10 september 2019 gesloten; het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen. De tekst op deze pagina gaat over de uitvoeringsregeling 2019.

Informatie over de uitvoeringsregeling 2020 volgt in het voorjaar van 2020.

Doel
Duurzame innovaties in het MKB te bevorderen om op deze manier een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan een MKB-onderneming met een vestiging in Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Dit project bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het haalbaarheidsproject gericht is op de ontwikkeling van een economisch en technisch risicovol, nieuw product, proces, of nieuwe dienst en dat dit haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-traject. Voor specifieke vereisten voor het haalbaarheidsproject verwijzen wij u naar de uitvoeringsregeling 2019.

Berekening subsidie
40% van de, naar oordeel van de Gedeputeerde Staten, noodzakelijke projectkosten tot maximaal € 20.000,-.

Subsidieplafond
Voor de haalbaarheidsprojecten is in totaal € 1.728.000,- beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden/vereisten

De provincie geeft géén subsidie als:

 • De MKB-onderneming geen vestiging heeft in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet passen binnen het innovatieprogramma van één van de topsectoren: Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Life Sciences and Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Water.
 • Het project niet gericht is op een beoogde innovatie (een nieuw product, proces of nieuwe dienst) die bijdraagt aan het creëren van economische waarde voor de aanvrager, de topsectoren, Noord-Holland en Nederland.
 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.
 • De MKB-onderneming in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft ontvangen voor een haalbaarheidsproject.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er op dezelfde dag dusdanig veel aanvragen worden ontvangen dat het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt de volgorde van behandeling bepaald door loting.

Als u wordt gevraagd om aanvullende informatie in te dienen, dan geldt de ontvangstdatum van uw aanvullende informatie als de nieuwe ontvangstdatum van uw aanvraag.

Openstelling
U kunt een subsidieaanvraag indienen van 9 april 2019 09.00 uur tot en met 10 september 2019 17:00 uur.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Houdt u er rekening mee dat om digitaal te kunnen indienen bij de provincie Noord-Holland het eHerkenning-account van degene die de aanvraag indient gemachtigd moet zijn voor de dienst ‘Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland’ van de dienstverlener ‘Provincie Noord-Holland’, op het niveau ‘EH2+’. Als aanvrager bijvoorbeeld al vanwege subsidieaanvragen bij de RvO een eHerkenning-account heeft, moet aanvrager dus eerst zorgen dat dat account ook voor genoemde dienst van de provincie Noord-Holland is gemachtigd. Ook niveau ‘EH2’ of lager is onvoldoende.

Indien een intermediair namens een MKB-onderneming de subsidieaanvraag indient, dient digitale ondertekening plaats te vinden via het eHerkenning-account van de intermediair.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag (mee te sturen met het aanvraagformulier zoals opgenomen onder 'Formulieren'):

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
 • Kopie bankafschrift, niet ouder dan drie maanden, waaruit de relatie tussen de MKB-onderneming, inclusief adresgegevens, en het rekeningnummer blijkt
 • MKB-verklaring (zie format onder ‘Formulieren’)
 • Machtigingsverklaring (indien uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend) (zie format onder ‘Formulieren’)
 • Specificatie begroting/planning zoals bedoeld bij vraag 22 van het ‘Formulier Projectinformatie’
 • Een verslag over de financiële positie van de MKB-onderneming. Dit verslag betreft:
  Een recente, vastgestelde jaarrekening (niet ouder dan een jaar). Deze bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. De jaarrekening is conform de statuten door het bestuur opgemaakt en door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon vastgesteld (artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek). Dit moet corresponderen met de KvK-gegevens van de rechtspersoon.
  Indien de onderneming deel uitmaakt van een groep van ondernemingen: Een geconsolideerde jaarrekening. Deze bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. De jaarrekening is conform de statuten door het bestuur opgemaakt en door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon vastgesteld (artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek). Dit moet corresponderen met de KvK-gegevens van de rechtspersoon.
  Indien aannemelijk kan worden gemaakt, dat een jaarrekening niet beschikbaar is, dan een balans per het einde van het betreffende boekjaar en een adequate toelichting op de balans. De datum waarop deze momentopname betrekking heeft, wordt altijd vermeld. Deze wordt door het bestuur opgemaakt en door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon ondertekend.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel van de MKB-onderneming (aanvrager), en van eventuele ondernemingen die als bestuurder optreden voor de MKB-onderneming.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Neem contact op met het Servicepunt om te controleren of wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl