Verduurzaming dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland, subsidie

Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 vóór 17:00 uur is ontvangen. Een aanvraag die buiten deze periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

Wilt u in aanmerking komen voor een kosteloze energiescan waarmee u subsidie kunt aanvragen?
Meldt uw dorps- of buurthuis dan aan voor het ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van provincie Noord-Holland. DorpswerkNH en Energieke Regio richten zich op het ontzorgen van dorps- en buurthuizen. Zij helpen bij een eerste energiescan, het benoemen van maatregelen tot het zoeken naar financieringsmogelijkheden en ondersteuning bij de uitvoering. Voor een gesprek met een van de duurzaamheidcoaches, meldt u zich dan aan via dit formulier.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

 

 

Doel
Dorpshuizen, buurthuizen, wijkcentra en gemeenschapscentra te stimuleren te investeren in energiebesparings-maatregelen en/of het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Doelgroep
Privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of exploitant zijn van een gebouw in de provincie Noord-Holland met een publieksfunctie, zijnde een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum waar op non-profit basis ontmoetingsmogelijkheden worden geboden of sociaal-culturele activiteiten worden georganiseerd.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de volgende activiteiten die strekken tot verduurzaming van het gebouw bedoeld onder het kopje Doelgroep hierboven, voor zover deze zijn opgenomen in het RVO ontzorgingsadvies of de energiescan:

 • Aanschaf en installatie van energiebesparingsmaatregelen.
 • Aanschaf en installatie van maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Berekening subsidie:
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 40.000,-. 

N.b. niet in aanmerking komende kosten:

 • kosten voor leges
 • energiescan
 • architect
 • staartkosten
 • onderzoek en advies.

Toelichting: Onder staartkosten worden verstaan de in de aanneemsom opgenomen indirecte kosten, zoals algemene bouwplaatskosten (ABK), algemene bedrijfskosten (AK), winst en risico (W&R), verzekeringen en soortgelijke kosten.

In artikel 10 van de uitvoeringsregeling vindt u meer over de welke kosten in aanmerking komen en overige voorwaarden, zoals:

 • Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.
 • Indien toepassing van artikel 10, eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2024 € 634.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De uitvoering van de gesubsidieerde activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.
 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • Voor de activiteit op grond van deze of een andere regeling van een bestuursorgaan reeds subsidie is verstrekt.
 • Voor betreffende onroerende zaak op grond van deze provinciale regeling reeds subsidie is verstrekt.
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01).
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de hoogste verwachte CO2 besparing als eerste in behandeling genomen (zie artikel 8 van de uitvoeringsregeling).

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2024 om 9.00 uur tot en met 31 december 2024 (tot 17:00 uur).

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 1. Het subsidieaanvraagformulier.
 2. Een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.
 3. Een begroting van de kosten van de activiteit.
 4. Een financieringsplan van de kosten van de activiteit.
 5. Een meerjarenonderhoudsplan.
 6. Indien de aanvrager van de subsidie niet zelf de eigenaar is van het gebouw waarvoor subsidie wordt aangevraagd, een verklaring van de eigenaar van de onroerende zaak dat de activiteiten zijn toegestaan.
 7. Een planning van de activiteiten.
 8. Het RVO ontzorgingsadvies of de energiescan van het gebouw waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 9. Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats, niet ouder dan 3 maanden (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen).
 10. Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag per post door een gemachtigde wordt ingediend)

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.