Waterrecreatie voor de kleinere pleziervaart, subsidie

Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen tussen 25 april 2023, 09.00 uur en 27 juli 2023, vóór 17.00 uur.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van fysieke knelpunten in routes die bevaren worden door de kleinere pleziervaartuigen heeft de provincie Noord-Holland de ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart 2023’ open gesteld. Het doel van de regeling is om meer openbaar water bevaarbaar of toegankelijk te maken voor kleine tot middelgrote recreatieve pleziervaartuigen. Zie voor meer informatie de publiekstoelichting op de regeling.

Doel
Uitbreiden en verbeteren van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart

Doelgroep
Zowel private partijen als publieke rechtspersonen die het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart willen uitbreiden

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor maatregelen die het recreatieve vaarnetwerk voor kleinere pleziervaartuigen uitbreiden, zoals het aanpassen of realiseren van bruggen, sluizen, doorvaarbare duikers of overhalen, waardoor knelpunten in het netwerk worden opgelost. Voor de in aanmerking komende kosten verwijzen wij naar artikel 9.1 van de uitvoeringsregeling.

Berekening subsidie
80% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 400.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.100.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteit financieel niet haalbaar is;
  • de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
  • de aanvraag ziet op een voorziening die uitsluitend is bedoeld om een woonwijk of een bedrijventerrein over water te ontsluiten middels een doodlopende route;
  • het te realiseren object waar de subsidie voor wordt aangevraagd niet bevaarbaar is voor kleinere pleziervaartuigen.
  • de subsidie minder dan € 50.000,- bedraagt.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
De provincie moet uw aanvraag uiterlijk op 27 juli 2023, vóór 17.00 uur ontvangen.

Let op
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken na het verstrekken van de indieningstermijn (27 juli 2023) de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.