Fiets

Het aantal inwoners en reizigers in de provincie Noord-Holland groeit de komende jaren sterk. Om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden, stimuleert de provincie inwoners om vaker de fiets of de benenwagen te pakken. Actieve mobiliteit, zoals fietsen en lopen, is gezond, goed voor het klimaat en neemt minder ruimte in op de weg.

Fietsers op fietspad

Waar de provincie de komende jaren allemaal op inzet, staat in de Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027. In de Actieagenda zijn acht actielijnen uitgewerkt. 

1. Doorfietsroutes: regionale netwerken van doorfietsroutes verbeteren en nieuwe doorfietsroutes realiseren 

Doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden in de regio met elkaar. Op een doorfietsroute kan op een comfortabele en veilige manier worden gefietst en er is voldoende ruimte voor alle typen fietsen, snelle én langzame. Op de belangrijkste verbindingen gaan we samen met de regio bestaande doorfietsroutes verbeteren en nieuwe doorfietsroutes realiseren. We geven deze ontwikkeling de komende jaren topprioriteit. 

Het netwerk van doorfietsroutes staat opgenomen in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets

2. Provinciale infrastructuur: verbeteren van voetgangers- en fietsinfrastructuur op provinciaal areaal 

Het uitgestrekte netwerk van provinciale wegen biedt grote kansen om de positie van voetgangers en fietsers in alle regio’s binnen de provincie te versterken. Deze kansen gaan we structureel en beter benutten.

Vragen of opmerkingen over fietspaden langs provinciale wegen? Neem dan contact op door een mailtje te sturen naar servicepunt@noord-holland.nl
Meer informatie over investeringen in en onderhoud aan provinciale wegen. 

3. Data op orde: data(voorzieningen) in de beleidscyclus voor actieve mobiliteit professionaliseren 

Er is data nodig om de kwaliteit van voet- en fietsinfrastructuur en de gedragspatronen van voetgangers en fietsers beter in beeld te krijgen. Deze informatie gebruiken we om keuzes beter te kunnen onderbouwen, effecten van de maatregelen te monitoren en bij te sturen. We werken samen met partners aan een datastrategie om de dataverzameling en -analyse te professionaliseren.

4. Overige netwerken: verbeteren van overige regionale en lokale netwerken voor voetgangers en fietsers 

Het Regionaal Fietsnetwerk is het netwerk van regionale fietsroutes in Noord-Holland. Binnen het Regionaal Fietsnetwerk werken we via actielijn 1 aan de doorfietsroutes, via actielijn 2 aan de routes over provinciaal areaal en via actielijn 8 aan recreatieve netwerken. De netwerkopbouw is terug te vinden in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets

Deze actielijn gaat over netwerken die geen onderdeel zijn van een doorfietsroute, recreatieve route of provinciaal areaal, maar die wel belangrijk zijn voor het totale netwerk voor voetgangers en fietsers. We stimuleren dat deze routes worden verbeterd op het gebied van fietsveiligheid en voor de bereikbaarheid van dorpen, wijken en voorzieningen. Dat doen we door subsidies beschikbaar te stellen en door advisering. 

5. Ketenreis: versterken van de positie van actieve vormen van mobiliteit binnen de ketenreis 

Het combineren van verschillende vervoermiddelen (bijvoorbeeld lopen, (deel)fietsen en OV) binnen een reis van deur tot deur noemen we ‘ketenverplaatsingen’. 
Een voorwaarde voor een goede overstap is dat voorzieningen voor voetgangers en fietsers goed aansluiten op knooppunten (haltes, stations, transferia). Binnen de provincie is al veel inzet op de ketenreis, zoals vanuit het programma OV Knooppunten en de OV-concessies. Samen met onze partners kijken we hoe we dit verder kunnen verbeteren. 

Zie voor meer informatie OV-Knooppunten.

6. Stimulering gebruik: stimuleren van het gebruik van actieve mobiliteit door middel van gedragsbeïnvloeding 

Met goede voet- en fietspaden alleen gaan inwoners en bezoekers niet per definitie meer lopen of fietsen. Het is ook nodig om inwoners en bezoekers te stimuleren om afstanden vaker met de fiets of te voet af te leggen. Onze aandacht op het gebied van gedragsbeïnvloeding ging tot voor kort voornamelijk uit naar het stimuleren van veilig (fiets)gedrag. In de komende jaren gaan we ons ook richten op het stimuleren van het gebruik van actieve mobiliteit. 

De activiteiten ter bevordering van verkeersveilig gedrag voeren we uit vanuit de Opgave verkeersveiligheid Noord-Holland 2030.   
Zie voor meer informatie MRA Green Deal Fiets. 
Zie voor meer informatie de landelijke verkeersveiligheidscampagnes 
Zie voor meer informatie het programma Doortrappen 


7. Kennis en innovatie: innovatieve toepassingen ontwikkelen en kennis over actieve mobiliteit vergroten en uitwisselen 

Vanuit deze actielijn zoeken we naar innovatieve manieren om onze provincie voor voetgangers en fietsers veilig, comfortabel, duurzaam, klimaatbestendig, en natuur-inclusief te maken. Een voorbeeld is de verkenning die we starten naar vergevingsgezinde fietspaden om fietspaden verkeersveiliger te maken. Ook de kansen die smart mobility voor actieve mobiliteit biedt, gaan we beter benutten. 

Landelijk delen en vergaren we kennis door onze deelname aan Tour de Force (CROW) en het platform Ruimte voor Lopen. Internationaal doen we dat via de Dutch Cycling Embassy. 
Zie voor meer informatie ook het programma Smart Mobility. 

8. Recreatieve netwerken: versterken van netwerken van recreatieve wandel- en fietsroutes in de provincie 

Samen met de regio versterken we de recreatieve wandel- en fietsnetwerken in de provincie. In deze actielijn leggen we de nadruk op de LF-icoonroutes, het fietsknooppuntensysteem en het Wandelnetwerk Noord-Holland. We geven specifiek aandacht aan het wegnemen van fysieke barrières, zoals wegen en kanalen. Zo zijn veerverbindingen in het waterrijke Noord-Holland onmisbaar voor goed functionerende wandel- en fietsnetwerken. 
 
In het versterken van de recreatieve netwerken volgen we onze Visie Recreatie en Toerisme (2021) waarin een goede balans tussen toeristisch-recreatieve druk en de draagkracht van de omgeving (cultuur, natuur en landschap) centraal staat.