Fiets

In Perspectief Fiets hebben Gedeputeerde Staten de uitdagingen voor de fiets voor de komende jaren vastgelegd. De belangrijkste doelen zijn om Noord-Holland klaar te maken voor de elektrische fiets en de fiets naadloos te laten aansluiten op het openbaar vervoer. Dan kan de fiets een belangrijk deel van de verwachte mobiliteitsgroei opvangen. Voor de langere afstanden natuurlijk in combinatie met het openbaar vervoer.

Alle projecten hiervoor staan in het Actieprogramma Fiets 2019-2021 (pdf, 360 kB).

Het belang van mobiliteit en het versterken van het netwerk van de fiets zijn benoemd in de Omgevingsvisie NH2050. In Perspectief Fiets staat dit verder uitgewerkt in de vorm van 8 uitdagingen.

Fiets

De 8 uitdagingen in Perspectief Fiets zijn:

1. Veilige provinciale fietsinfrastructuur voor iedereen

Het provinciale fietsnetwerk moet geschikt zijn voor fietsers van alle leeftijden en vaardigheden en voor de toenemende diversiteit aan (elektrische) fietsen. De infrastructuur moet worden ontworpen met oog voor de veiligheid van zowel kinderen als ouderen. Dit betekent bijvoorbeeld meer aandacht voor bermen, veiligheid in het donker en oversteekplaatsen. De provincie geeft daarin bij het inrichten van de eigen fietsvoorzieningen het goede voorbeeld. De provincie neemt de fiets als vervoermiddel serieus, betrekt de fiets bij alle relevante mobiliteitsprojecten en zorgt dat er voldoende kennis met betrekking tot de fiets in huis is.

Vragen of opmerkingen over fietspaden langs provinciale wegen? Neem dan contact op door een mailtje te sturen naar servicepunt@noord-holland.nl.

Meer informatie over investeringen in en onderhoud aan provinciale wegen.

2. Oplossen knelpunten in het fietsnetwerk

De door de Fietsersbond in 2016 in kaart gebrachte knelpunten in het fietsnetwerk worden opgelost. Hiervoor is in 2018 al een eerste stap gezet door het beschikbaar stellen van een subsidieregeling voor gemeenten en het oppakken van verbeteringen langs provinciale (vaar)wegen.

Voor de periode 2018-2020 is een budget beschikbaar gesteld van € 23 miljoen. € 16 miljoen is bestemd voor 14 projecten op het provinciale areaal en € 7 miljoen is beschikbaar als cofinanciering voor projecten van gemeenten en waterschappen.

Subsidieregeling fietsknelpunten gemeentelijke projecten.

3. Samen met de regio een netwerk van doorfietsroutes aanleggen

Verschillende regio’s maken plannen voor het aanleggen van doorfietsroutes. Deze ontwikkeling moedigt de provincie aan door het oppakken van een coördinerende rol. In samenwerking met alle regionale partijen zet de provincie zich in voor aanleg van en/of verbetering van schakels in het doorfietsnetwerk.

De provincie streeft ernaar, dat het doorfietsroutenetwerk als een samenhangend, herkenbaar, aantrekkelijk en makkelijk te volgen en vinden netwerk wordt. Dat doet de provincie onder andere door wat betreft design en bewegwijzering aan te sluiten op landelijk te ontwikkelen standaarden.

Onderdeel van Perspectief Fiets is de ambitie voor doorfietsroutes in de hele provincie. Het gaat daarbij om het in beeld brengen van kansrijke verbindingen, niet om de exacte tracés. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een intentieverklaring voor een netwerk van fietsroutes vastgesteld. Van deze routes is het tracé al wel bepaald.

Metropolitane fietsroutes

Voor de jaren 2019-2020 is via de Kaderbrief 2019 een budget gereserveerd van € 16 miljoen voor het versneld aanleggen van een aantal doorfietsroutes die vallen onder de intentieverklaring Metropolitane Fietsroutes. Een deel van deze gelden komt als subsidie voor gemeenten beschikbaar.

Voor de doorfietsroute Kennemerland is subsidie aangevraagd van het Rijk (en toegekend) voor een bedrag van € 1,8 miljoen. Vrijval op dit project komt ten goede aan doorfietsroutes in Noord-Holland buiten de MRA.

4. Versterken van de ketenreis met de fiets

De combinatie van fiets en openbaar vervoer (en in sommige gevallen van fiets en auto) is belangrijk voor de bereikbaarheid. Voor de combinatie fiets en trein bestaat al veel aandacht, onder andere bij het Rijk. Waar nodig ondersteunt de provincie deze combinatie. Ook de combinatie fiets en bus wordt steeds populairder. Hier pakt de provincie een actieve rol bij het aanleggen van fietsparkeervoorzieningen en verbeterde infrastructuur bij de belangrijkste bushaltes. Voor de combinatie fiets en auto wordt vooral gekeken naar het toevoegen van de fiets als optie bij bestaande auto-ov-overstappunten.

Zie voor meer informatie bij OV-Knooppunten.
Zie voor meer informatie de bushaltescan.

5. Benut de kansen van de deelfiets

De deelfiets biedt veel kansen om de bereikbaarheid te verbeteren. Om wildgroei tegen te gaan, houdt de provincie de vinger aan de pols. Waar kansen ontstaan, coördineert de provincie tussen gemeenten en overige partijen om tot gezamenlijke implementatie te komen.

Binnen de vervoersconcessie Noord-Holland Noord is de deelfiets onderdeel van het aanbod. In de nieuwe concessie Gooi en Vechtstreek zal de provincie de vervoerder ook uitdagen de deelfiets in de mobiliteitsmix te bezien.

Deelfietsen in Haarlem en de IJmond.
Programma Start-up in residence 2018: proef deelfietsen in Hilversum.

6. Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid door gedragsverandering

Om de verkeersveiligheid in Noord-Holland te verbeteren, is aandacht voor de infrastructuur alleen niet voldoende. Er is ook aandacht nodig voor gedragsverandering. Zeker waar het gaat om fietsveiligheid en gedrag van (recreatieve) snelle fietsers kan veel worden bereikt met campagnes. Dit kan in samenwerking met gemeenten of door de provincie zelf op onze eigen fietspaden. De provincie sluit daarbij aan bij lokale en landelijke campagnes.

Naast verkeersveiligheid is het in beeld brengen van de regionale potentie van de fiets en deelfiets van belang. Nu is het veel reizigers onbekend of en hoe de fiets voor hun dagelijkse verplaatsingen een rol kan spelen.

Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland.

7. Stimuleren van fietstoerisme

De fiets is een uitstekend vervoermiddel om het provinciale landschap te ervaren. Met het oog op het groeiende toerisme ligt er een kans tot het verleiden van meer toeristen om de provincie per fiets te ontdekken. Denk hierbij aan het verbeteren van infrastructuur, bewegwijzering en de beleving van recreatieve routes.

Wandel- en fietsroutes.

8. Smart Mobility, innovatie en onderzoek

Op het gebied van Smart Mobility zoekt de provincie actief naar nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. De provincie volgt de ontwikkelingen rondom innovatieve oplossingen voor verkeersveiligheidsproblemen, fietsdetectie en infrastructuurontwerp en geeft onderzoekers de ruimte voor onderzoek en experimenten. De provincie zet in op betere dataverzameling. Het opzetten van een fietsverkeersmodel moet leiden tot een beter beeld van het fietsgebruik in de provincie waardoor toekomstige projecten getoetst kunnen worden op hun effectiviteit.

Zie voor meer informatie bij Smart Mobility.