Biodiversiteit

De franjestaart, zandhagedis, kommavlinder en zomertortel komen allemaal voor in de Noord-Hollandse natuur. Deze en andere diersoorten hebben wel een steun in de rug nodig. Herstel van een rijke verscheidenheid van soorten, oftewel biodiversiteit, gaat hand in hand met schoon water en vruchtbare bodem.

Biodiversiteit

Voor het evenwicht in de natuur is variatie van verschillende soorten belangrijk. Dit natuurlijke evenwicht zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor bijvoorbeeld kleding. Biodiversiteit is een belangrijke randvoorwaarde voor ons leven.

Wereldwijd zijn de afgelopen jaren studies uitgevoerd die aantonen dat de biodiversiteit achteruit loopt. Een groep wetenschappers uit 132 landen, het IPBES, publiceerde in 2019 een rapport over de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. De belangrijkste redenen voor deze achteruitgang? Verlies en versnippering van leefgebied door verstedelijking en intensieve landbouw, vervuiling door pesticiden en meststoffen, bedreiging door soorten die niet tot het leefgebied behoren (invasieve exoten) en klimaatverandering. Een studie van de Wageningen Universiteit (2014) wijst uit dat de natuurkwaliteit in Noord-Holland met 85% is gedaald ten opzichte van natuur waar de mens nog niet had ingegrepen. Een zorgelijke situatie.

Herstel biodiversiteit

De provincie Noord-Holland spreekt in de Omgevingsvisie 2050 de ambitie uit dat de biodiversiteit moet worden hersteld en dat bij plannen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de natuur. Dit noemen we: natuurinclusief ontwikkelen. Onderdeel van deze ambitie is het opstellen van een Masterplan Biodiversiteit, waarin de provincie vastlegt hoe zij de komende 6 jaar bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit.

Zowel in de Omgevingsvisie als in het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' staat dat deze ambities en doelen alleen behaald worden als in de uitvoering gekeken wordt met een brede blik. Om biodiversiteit te kunnen herstellen is naast ruimte (en verbinding) voor natuur ook een verbetering van de abiotische (lucht, bodem en water) omstandigheden nodig. Dat lukt alleen als de algehele stikstofuitstoot vermindert, de landbouw minder nutriënten en schadelijke stoffen uitstoot en het watersysteem zo wordt beheerd en ingericht dat op de juiste momenten en locaties voldoende en schoon water beschikbaar is.

Online gesprekstafels

Er zijn al maatregelen in gang gezet op het gebied van stikstofreductie en ook het natuurnetwerk is grotendeels gerealiseerd. Maar wat tot nu toe is gedaan, is niet genoeg. Via extra beleid en beheer wil de provincie de biodiversiteit herstellen en versterken.

In de periode juni - augustus 2020 gaat de provincie met diverse maatschappelijke organisaties in gesprek om de koers voor het Masterplan Biodiversiteit te bepalen. Dit gebeurt via meerdere online gesprekstafels.

Zie gespreksnotitie Biodiversiteit en actieve Soortenbescherming
Zie gespreksnotitie Biodiversiteit en bestaande natuurgebieden