Omgevingsverordening

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening.

Planning


Fase 1: Analysefase (afgerond)

In de analysefase is kritisch gekeken naar de bestaande verordeningen. De uitkomsten van deze analyses dienen als input voor de schrijffase.

Fase 2: Schrijffase (huidige fase)

Vanaf september 2018 bevindt het project Omgevingsverordening zich in de schrijffase. Dit betekent dat medewerkers van de provincie Noord-Holland, samen met partners van gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties, bezig zijn met het schrijven van nieuwe regels.

Op 26 en 28 februari 2019 organiseert de provincie Noord-Holland botsproefsessies waarin de concept verordening die er op dat moment ligt samen met stakeholders wordt getest. Meer weten over de botsproefsessies? Of wil je meepraten over de Omgevingsverordening? Neem dan contact met ons op via omgevingsverordening@noord-holland.nl.

Aan het eind van deze fase wordt een concept Omgevingsverordening opgeleverd.

Fase 3: Concept omgevingsverordening

In deze fase, vanaf april 2019, worden de opmerkingen van onze stakeholders op de conceptversie van de Omgevingsverordening opgehaald.

Fase 4: Terinzagelegging en besluitvorming

In deze fase wordt de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland ter inzage gelegd en door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld.

Doel en uitdaging

De provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en meer integraal systeem van regels. Met meer ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte. Om dat te bereiken stelt de provincie de Omgevingsverordening samen met haar partners op.

Voor de provincie betekent dit een andere, nieuwe manier van werken. Ook de regels zelf worden op een nieuwe manier opgesteld. De nieuwe regels richten zich juist op het ‘hoe’ (hoe kom je tot een goede fysieke leefomgeving) in plaats van op het ‘wat’ (wat mag niet en welke uitzonderingen gelden?). Het gaat dus meer om het doel, en minder om het middel. In de Omgevingsverordening NH1.0 worden daarvoor de eerste stappen gezet.

Omgevingswet

De Omgevingsverordening NH1.0 ligt naar verwachting begin 2020 voor besluitvorming bij Provinciale Staten. Omdat de Omgevingswet dan nog niet in werking is getreden, is de eerste Omgevingsverordening gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Er wordt bewust niet gewacht op invoering van de Omgevingswet. De provincie wil de vastgestelde Omgevingsvisie NH2050 vertalen in haar juridische regels. Uiteraard wordt bij het opstellen van de Omgevingsverordening NH1.0 zoveel mogelijk voorgesorteerd op de Omgevingswet.