Omgevingsverordening

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening.

Doel en uitdaging

De provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en meer integraal systeem van regels. Met meer ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte. Om dat te bereiken stelt de provincie samen met haar partners de Omgevingsverordening op.

Voor de provincie betekent dit een andere, nieuwe manier van werken. Ook de regels worden op een nieuwe manier opgesteld. De nieuwe regels richten zich op het ‘hoe’: hoe kom je tot een goede fysieke leefomgeving? De fysieke leefomgeving staat voor alles wat mensen zien, voelen en ruiken zoals gebouwen, wegen, parken, bossen, rivieren en een schone lucht. Voorheen richtten de regels zich vooral op het ‘wat’: wat mag niet en welke uitzonderingen gelden? Het gaat dus meer om het doel en minder om het middel. In de Omgevingsverordening NH2020 worden daarvoor de eerste stappen gezet.

Ambtelijk concept Omgevingsverordening

Op 18 april 2019 is de ambtelijke conceptversie van de eerste integrale Omgevingsverordening vrijgegeven. Ambtenaren van gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties hadden tot uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 de mogelijkheid te reageren op de conceptverordening via omgevingsverordening@noord-holland.nl.

De conceptverordening is, samen met de toelichting en de begeleidende oplegger, te downloaden in het rechtermenu. In de oplegger (bijlage) staat welke keuzes de provincie heeft gemaakt voor het ambtelijk concept, wat is gedaan met de uitkomsten van de botsproeven en wat er wijzigt ten opzichte van de bestaande 20 verordeningen die opgaan in de Omgevingsverordening.

Consultatiefase

Het schrijven van het ambtelijk concept startte in september 2018. Het vrijgeven van de conceptverordening is onderdeel van de ambtelijke consultatiefase. Tijdens deze fase wordt de Omgevingsverordening verbeterd en aangescherpt. Vervolgens start de formele besluitvorming.

Terugkoppeling consultatiefase

Er wordt geen ‘memorie van antwoord’ gemaakt waarin de provincie formeel reageert op elke opmerking. Wel worden de gemaakte opmerkingen samengevat, gebundeld en op hoofdlijnen teruggekoppeld. De indieners van een ambtelijke reactie ontvangen de terugkoppeling begin februari 2020, vóór de terinzagelegging van de Concept-Omgevingsverordening.

Planning


Fase 1: Analysefase (afgerond)

In de analysefase is kritisch gekeken naar de bestaande verordeningen. De uitkomsten van deze analyses dienen als input voor de schrijffase.

Fase 2: Schrijffase (afgerond)

Vanaf september 2018 bevond het project Omgevingsverordening zich in de schrijffase. Dit betekent dat medewerkers van de provincie Noord-Holland, samen met partners van gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties, bezig waren met het schrijven van nieuwe regels. Op 26 en 28 februari 2019 organiseerde de provincie Noord-Holland botsproefsessies waarin de concept verordening die er op dat moment lag samen met stakeholders werd getest.

Op 18 april 2019 is een concept Omgevingsverordening opgeleverd.

Fase 3: Concept Omgevingsverordening

Ambtenaren van gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties konden van 18 april tot en met 31 mei 2019 reageren op de conceptversie van de Omgevingsverordening. Dit leverde in totaal meer dan 500 verschillende opmerkingen op. Alle opmerkingen zijn inmiddels behandeld en waar nodig verwerkt in de ontwerp-Omgevingsverordening.

Fase 4: Terinzagelegging en besluitvorming

Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten de Ontwerp-Omgevingsverordening 11 februari 2020 vast. Daarna start op 14 februari 2020 de terinzagelegging. Volgens de planning wordt de Omgevingsverordening NH2020 op 29 juni 2020 door Provinciale Staten vastgesteld. 

Omgevingswet

Omdat de Omgevingswet in de zomer van 2020 niet in werking is getreden, is de Omgevingsverordening NH2020 gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Er wordt bewust niet gewacht op invoering van de Omgevingswet. De provincie wil de vastgestelde Omgevingsvisie NH2050 vertalen in haar juridische regels. Uiteraard wordt bij het opstellen van de Omgevingsverordening zoveel mogelijk voorgesorteerd op de Omgevingswet.

Meer weten?

Wilt u meepraten over de Omgevingsverordening? Of meer weten over bijvoorbeeld de botsproefsessies of consultatiefase? Neem dan contact op via omgevingsverordening@noord-holland.nl.