Omgevingsverordening

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening.

Ambtelijk concept Omgevingsverordening vrijgegeven

Op 18 april 2019 is de ambtelijke conceptversie van de eerste integrale Omgevingsverordening vrijgegeven. Ambtenaren van gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties hadden tot uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 de mogelijkheid te reageren op de conceptverordening via omgevingsverordening@noord-holland.nl.

De conceptverordening is, samen met de toelichting en de begeleidende oplegger, te downloaden in het rechtermenu. In de oplegger (bijlage) staat welke keuzes de provincie heeft gemaakt voor het ambtelijk concept, wat is gedaan met de uitkomsten van de botsproeven en wat er wijzigt ten opzichte van de bestaande 20 verordeningen die opgaan in de Omgevingsverordening.

Nieuwe fase

Het schrijven van het ambtelijk concept startte in september 2018. Het vrijgeven van de conceptverordening maakt deel uit van de ambtelijke consultatiefase. Tijdens deze fase wordt de Omgevingsverordening verbetert en aangescherpt. Vervolgens start de formele besluitvorming. Tijdens de consultatiefase wordt het concept in het provinciehuis verder afgestemd en afgemaakt.

Terugkoppeling

Er wordt geen ‘memorie van antwoord’ gemaakt waarin de provincie formeel reageert op elke opmerking formeel. Wel worden de gemaakte opmerkingen samengevat, gebundeld en op hoofdlijnen teruggekoppeld.

Planning


Fase 1: Analysefase (afgerond)

In de analysefase is kritisch gekeken naar de bestaande verordeningen. De uitkomsten van deze analyses dienen als input voor de schrijffase.

Fase 2: Schrijffase 

Vanaf september 2018 bevindt het project Omgevingsverordening zich in de schrijffase. Dit betekent dat medewerkers van de provincie Noord-Holland, samen met partners van gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties, bezig zijn met het schrijven van nieuwe regels.

Op 26 en 28 februari 2019 organiseerde de provincie Noord-Holland botsproefsessies waarin de concept verordening die er op dat moment lag samen met stakeholders werd getest. Meer weten over de botsproefsessies? Of wil je meepraten over de Omgevingsverordening? Neem dan contact met ons op via omgevingsverordening@noord-holland.nl.

Aan het eind van deze fase is een concept Omgevingsverordening opgeleverd.

Fase 3: Concept omgevingsverordening (huidige fase)

In deze fase, vanaf april 2019, worden de opmerkingen van onze stakeholders op de conceptversie van de Omgevingsverordening opgehaald.

Fase 4: Terinzagelegging en besluitvorming

In deze fase wordt de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland ter inzage gelegd en door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld.

Doel en uitdaging

De provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en meer integraal systeem van regels. Met meer ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte. Om dat te bereiken stelt de provincie de Omgevingsverordening samen met haar partners op.

Voor de provincie betekent dit een andere, nieuwe manier van werken. Ook de regels zelf worden op een nieuwe manier opgesteld. De nieuwe regels richten zich juist op het ‘hoe’ (hoe kom je tot een goede fysieke leefomgeving) in plaats van op het ‘wat’ (wat mag niet en welke uitzonderingen gelden?). Het gaat dus meer om het doel, en minder om het middel. In de Omgevingsverordening NH1.0 worden daarvoor de eerste stappen gezet.

Omgevingswet

De Omgevingsverordening NH1.0 ligt naar verwachting begin 2020 voor besluitvorming bij Provinciale Staten. Omdat de Omgevingswet dan nog niet in werking is getreden, is de eerste Omgevingsverordening gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Er wordt bewust niet gewacht op invoering van de Omgevingswet. De provincie wil de vastgestelde Omgevingsvisie NH2050 vertalen in haar juridische regels. Uiteraard wordt bij het opstellen van de Omgevingsverordening NH1.0 zoveel mogelijk voorgesorteerd op de Omgevingswet.