Omgevingsverordening

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening.

Doel en uitdaging

De provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en meer integraal systeem van regels. Met meer ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte. Om dat te bereiken stelt de provincie samen met haar partners de Omgevingsverordening op.

Voor de provincie betekent dit een andere, nieuwe manier van werken. Ook de regels worden op een nieuwe manier opgesteld. De nieuwe regels richten zich op het ‘hoe’: hoe kom je tot een goede fysieke leefomgeving? De fysieke leefomgeving staat voor alles wat mensen zien, voelen en ruiken zoals gebouwen, wegen, parken, bossen, rivieren en een schone lucht. Voorheen richtten de regels zich vooral op het ‘wat’: wat mag niet en welke uitzonderingen gelden? Het gaat dus meer om het doel en minder om het middel. In de Omgevingsverordening NH2020 worden daarvoor de eerste stappen gezet.

Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld door GS

Op 1 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het eindconcept Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld. Maandag 21 september was het eerste deel van de bespreking van de Omgevingsverordening in de commissie Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK). De vergadering wordt voortgezet op 29 september vanaf 18.30. Ook deze vergadering is dan live te volgen. Bekijk hier de agenda van de vergadering.

Planning


Fase 1: Analysefase (afgerond)

In de analysefase is kritisch gekeken naar de bestaande verordeningen. De uitkomsten van deze analyses dienen als input voor de schrijffase.

Fase 2: Schrijffase (afgerond)

Vanaf september 2018 bevond het project Omgevingsverordening zich in de schrijffase. Dit betekent dat medewerkers van de provincie Noord-Holland, samen met partners van gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties, bezig waren met het schrijven van nieuwe regels. Op 26 en 28 februari 2019 organiseerde de provincie Noord-Holland botsproefsessies waarin de concept verordening die er op dat moment lag samen met stakeholders werd getest. Op 18 april 2019 is een concept Omgevingsverordening opgeleverd.

Fase 3: Concept Omgevingsverordening (afgerond)

Ambtenaren van gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties konden van 18 april tot en met 31 mei 2019 reageren op de conceptversie van de Omgevingsverordening. Dit leverde in totaal meer dan 500 verschillende opmerkingen op. Alle opmerkingen zijn inmiddels behandeld en waar nodig verwerkt in de ontwerp-Omgevingsverordening.

Fase 4: Terinzagelegging en besluitvorming

Na de termijn voor het indienen van opmerkingen reageren Gedeputeerde Staten op de reacties. Provinciale Staten stellen vervolgens de Omgevingsverordening NH2020 al dan niet gewijzigd vast. Door de verlengde mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, is de planning aangepast. De verwachting is dat Provinciale Staten de Omgevingsverordening NH2020 op 5 oktober 2020 vaststellen. De omgevingsverordening gaat dan in op 1 november 2020.

Omgevingswet

Omdat de Omgevingswet in de zomer van 2020 niet in werking is getreden, is de Omgevingsverordening NH2020 gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Er wordt bewust niet gewacht op invoering van de Omgevingswet. De provincie wil de vastgestelde Omgevingsvisie NH2050 vertalen in haar juridische regels. Uiteraard wordt bij het opstellen van de Omgevingsverordening zoveel mogelijk voorgesorteerd op de Omgevingswet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Omgevingsverordening? Neem dan contact op via omgevingsverordening@noord-holland.nl.

 

Uitgelicht