Weblog Jelle Beemsterboer: alleen sámen zorgen we voor een thuis voor iedereen

Veel te veel Noord-Hollanders hebben geen of geen geschikte woning. De provincie vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voor iedereen die in Noord-Holland wil wonen een fijne en betaalbare woning beschikbaar is.

Jelle Beemsterboer

De impact op mensen die nu geen geschikte woning kunnen vinden is groot. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die tot hun dertigste gedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen. We moeten daarom veel huizen bouwen in onze provincie, en snel. 

Mijn deur staat open

Om alle Noord-Hollanders een prettig en betaalbaar thuis te kunnen bieden, zet ik vol in op het versnellen van de woningbouw. Hier hebben we als provincie een belangrijke rol, maar we kunnen ons doel alleen bereiken door goed samen te werken met alle betrokken partijen. Zo moeten we bijvoorbeeld samenwerken met het Rijk om oplossingen te vinden voor stikstof. Ook bouwen we de woningen in Noord-Holland niet zelf, daar spelen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen weer een belangrijke rol. De woningbouwopgave is zo groot dat iedereen een bijdrage moet leveren. Alleen dan kunnen we komen tot de 184.000 woningen die volgens de berekeningen in 2030 nodig zijn in Noord-Holland. 

Om dit kracht bij te zetten heb ik deze week een e-mail gestuurd aan alle wethouders Wonen in Noord-Holland. Mijn oproep: laat ons weten wat de knelpunten zijn bij het bouwen van nieuwe woningen en wat wij als provincie kunnen doen om deze knelpunten weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan belemmerende regelgeving. Daarom schuif ik de komende tijd aan bij de regionale woonoverleggen van gemeenten en ga ik, als daar behoefte aan is, ook in gesprek met individuele wethouders. Ik wil met alle samenwerkingspartners alles op alles zetten om de woningnood op te lossen.

Focus op betaalbare woningen 

Omdat er een verdubbeling van de gemiddelde bouwproductie nodig is, is er natuurlijk meer nodig dan in gesprek gaan. We gaan daarom door met al bestaande versnellingsmaatregelen, zoals extra mankracht voor gemeenten in de vorm van de flexibele schil, de bouwambassadeur en het kernteam versnelling. We vinden het ook belangrijk om woningen te bouwen voor mensen met lagere inkomens. In de projecten waar de provincie direct aan bijdraagt, houden we daarom vast aan 30% sociale huur en hebben we ook voldoende betaalbare huur- en koopwoningen als uitgangspunt. We bieden ook meer mogelijkheden voor flexwoningen en tijdelijke woningen voor specifieke doelgroepen als starters en spoedzoekers.

Bouwen aan de randen is nodig 

Voor de bouw van woningen willen we alle beschikbare binnenstedelijke locaties benutten. Dit zijn bijvoorbeeld projecten rondom openbaarvervoerknooppunten. Maar we kijken natuurlijk ook naar mogelijkheden aan de randen van dorpen en kernen. Hierdoor dragen we ook bij aan de leefbaarheid van deze locaties. Zo zijn er voor jongeren meer mogelijkheden om in hun eigen dorp te blijven wonen. Voorbeelden van grote uitleglocaties, bouwlocaties buiten de bestaande stad, binnen onze provincie zijn de Bloemendalerpolder in Weesp en Lisserbroek in Haarlemmermeer. 

Er waren al mogelijkheden om aan de randen van dorpen en kernen te bouwen. Zo was klein- en grootschalige woningbouw onder voorwaarden al mogelijk in het landelijk gebied van Noord-Holland Noord. We gaan het nu eenvoudiger en sneller maken voor gemeenten die op dit soort locaties woningbouw willen realiseren. Het is uiteraard wel belangrijk dat er altijd wordt gekeken naar een goede balans tussen economie, wonen, mobiliteit, natuur en landschap.

Al met al staan we voor een grote opgave in Noord-Holland, maar ik zie veel kansen om samen met alle betrokken partijen de 184.000 woningen ook écht te gaan bouwen. We hebben geen keuze, we moeten dit doen voor al die mensen die wachten op een huis. De huidige economische situatie zorgt ervoor dat de bouwproductie onder grote druk staat. Daarom wil ik de hulp inroepen van al onze samenwerkingspartners op het gebied van woningbouw. We kunnen er alleen sámen voor zorgen dat alle mensen die in onze mooie provincie willen wonen een thuis kunnen vinden.