Provinciale Staten buigen zich over windmolens Noorder IJplas

Provinciale Staten (PS) zijn door de Omgevingsdienst NZKG gevraagd een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming met een afwijking van het bestemmingsplan. Deze afwijking is nodig voor het verlenen van een omgevingsvergunning. De initiatiefnemers Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben de aanvraag voor een omgevingsvergunning in maart 2023 ingediend bij de Omgevingsdienst NZKG voor het bouwen van 3 windmolens nabij de Noorder IJplas in de gemeente Amsterdam.

Provinciale Staten buigen zich over windmolens Noorder IJplas

Het gebied bij de Noorder IJplas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als een van de zoekgebieden waar windmolens kunnen worden gerealiseerd. Dit zoekgebied is opgenomen in de regionale energiestrategie (RES). Voor het plaatsten van windmolens zijn omgevingsvergunningen nodig voor milieu en voor de bouw, deze vergunningen kunnen pas worden vergund nadat Provinciale Staten met de afwijking van een bestemmingsplan hebben ingestemd. 

3 Amsterdamse burgerenergiecoöperaties (Amsterdam Wind) en bedrijfscoöperatie NDSM Energie hebben een aanvraag voor een vergunning ingediend voor het realiseren van 3 windmolens in het gebied van de Noorder IJPlas. De aanvraag is ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Milieu effecten

Met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ geven PS toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dit gaat dus uitsluitend over ruimtelijke ordening en niet over de effecten op het milieu. De effecten van windmolens op de omgeving zijn onderzocht en gevat in een zogeheten project-milieueffectrapportage (project-MER). Hierin staat bijvoorbeeld een gedetailleerde omschrijving van de mogelijke effecten van geluid en slagschaduw, ook in relatie tot de gezondheid van omwonenden, zoals geluidshinder. Het definitieve project-MER wordt voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie MER.