Actieagenda draagt bij aan de transitie naar een circulair Noord-Holland

In de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 staat vastgesteld wat provincie Noord-Holland concreet doet en gaat doen om de omslag naar een circulaire economie te versnellen. Onlangs heeft er een tussentijdse evaluatie van de actieagenda plaatsgevonden.

De evaluatie laat zien dat de uitvoering van de Actieagenda voorspoedig gaat, en dat de acties uit de agenda bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in Noord-Holland.

De provincie zet in op leren door te doen. De lessen getrokken uit de evaluatie worden dan ook gebruikt om de acties uit de Actieagenda aan te scherpen voor een nog beter resultaat.

Belangrijkste conclusies uit de tussenevaluatie

Er zijn verschillende acties uitgevoerd om ondernemers te stimuleren om circulair te ondernemen. Een daarvan is lobby voor aangepaste wet- en regelgeving wat circulair ondernemen makkelijker moet maken. De tussenevaluatie toont aan dat ondernemers nog onvoldoend bekend zijn met de kansen die circulair ondernemen biedt. Bewustwording en het delen van kennis blijft daarom een belangrijk punt.

Een van de acties genomen op het gebied van grondstoffen is het aanstellen van een ketenaanjager voor de circulaire bouw. De conclusie uit de tussenevaluatie toont dat om tot een circulaire economie te komen bedrijven moeten samenwerken in de keten maar dat zij elkaar veelal niet weten te vinden. De inzet van de ketenaanjager sluit daarom goed aan op de behoefte van de markt en zorgt ervoor dat het draagvalk voor circulair bouwen groeit. 

De provincie kijkt ook naar haar eigen organisatie. In 2022 bestond 37% van alle gebruikte grondstoffen bij het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur uit hergebruikte materialen. In 2020 was dit percentage nog 29%. Dit is goed nieuws: het resultaat laat zien dat de doelstelling van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 wordt gehaald. De provincie heeft daarom de doelstelling opgehoogd naar 60%. 
Er zijn daarnaast goede vordering gemaakt op het gebied van circulair inkopen. Metingen via de MRA-methodiek (mate waarin circulair wordt ingekocht) geven de provincie een score van 46% in 2022. De provincie streeft naar 100% circulair inkopen. Duidelijk is dat het circulair inkopen nog volop in ontwikkeling is, zowel intern als buiten de provincie, en dat er nog stappen te maken zijn.

Gezamenlijke Uitvoeringsagenda Economie en Circulaire Economie

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Economie en Circulaire Economie. Door het integreren van deze 2 beleidsvelden versterken zij elkaar en het versnelt de omslag naar een circulaire economie. In de uitvoeringsagenda staat onder andere omschreven welke acties de provincie in de periode 2025-2028 uitvoert om tot een circulaire economie te komen. Daarbij vindt een participatietraject plaats waarbij externe partners wordt gevraagd om input te geven. In juni 2024 is een eerste opzet van de gezamenlijke uitvoeringsagenda gereed. 

De huidige Actieagenda Circulaire Economie is in te zien op de website