Besluiten Provinciale Staten 10 juni 2024

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland stemden, na aanvullingen vanuit moties en amendementen, in met de 80% versie van de visie Publieke Mobiliteit.

Het ingediende verzoek van JA21 voor een interpellatiedebat over project Wieringerhoek werd in het vooroverleg van de vergadering, het presidium, verschoven naar een nog te bepalen moment later dit jaar.

Vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2024

Ook besloten PS, op verzoek van PVDA VVD, CDA, SP, PvdD, Volt en BBB, dat de provincie een meer coördinerende rol bij de bestrijding van de wateroverlast in het duingebied moet innemen. Rosan Kocken (gedeputeerde Water en Bodem) gaf aan hiermee aan de slag te gaan.

Visie Publieke Mobiliteit

Provinciale Staten legden via moties en amendementen discussiepunten neer over de door het college voorgestelde visie op de Publieke Mobiliteit voor de provincie Noord-Holland. De visie is voor 80% compleet en uiteengezet in een 34 pagina's tellend document waarin staat beschreven hoe een goed ov-systeem voor de komende 10 jaar eruit moet zien.

Punten die PS eerder in de vergadering van de commissie Ruimte (27 mei 2024) voorlegden aan Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, werden in de PS-vergadering in het debat aan de orde gesteld en in stemming gebracht. Gedeputeerde Jeroen Olthof gaat een aantal punten meenemen in het verdere traject van de visie: nachtvervoer mogelijkheden (tussen 1.00 - 6.00 uur) en de sociale veiligheid op overstaplocaties, de zogeheten ‘mobiliteithubs’. Daarnaast worden een aantal wijzigingen in het ontwerp verwerkt, over de frequentie en afstanden van vervoer en over autonome voertuigen in plaats van zelfrijdende voertuigen (auto’s die zelf kunnen rijden, ook zonder bestuurder).

De grootste bezwaren op de visie kwamen van FvD, SP en 50PLUS. Johan Dessing (FvD) stelde het gebrek aan fijnmazigheid van het plan ter discussie. Gedeputeerde Jeroen Olthof liet weten dat te bieden met traditioneel vervoer, maar ook te kijken ook naar andere ‘op maat’ vervoersoplossingen. Ook de SP ziet de provincie liever meer investeren in een fijnmazig regulier ov in plaats van in mobiliteithubs. 50PLUS blijft bij hun standpunt dat openbaar vervoer voor 65-plussers gratis zou moeten zijn.

In zijn reactie op de diverse voorstellen benadrukte gedeputeerde Jeroen Olthof nog dat de visie gaat over de totale deur-tot-deur vervoersvraag en niet alleen over het openbaar vervoer gaat. Het gaat om goede verbindingen, waarvoor ook de samenwerking met de Vervoersregio Amsterdam (VRA) is gezocht. Olthof wil zo met elkaar zorgen dat er een goed systeem is, met zo min mogelijk drempels en betaalbaar voor iedereen, ongeacht iemands leeftijd.

Van de amendementen (wijzigingsvoorstellen) op de visie Publieke Mobiliteit werd het voorstel over Nachtvervoer is maatwerk, van D66, SP, JA21, CDA, Volt, PvdD, ChristenUnie en 50 PLUS met 51 stemmen voor en 1 stem van tegen (FvD) aangenomen. Het amendement over een wijziging in het ontwerpbesluit visie Publieke Mobiliteit van BBB, PvdD, VVD, SP, en 50PLUS werd met 45 stemmen voor en 7 stemmen tegen (D66, Volt, FvD, CU) aangenomen. En ook het tweede amendement over een wijziging in het ontwerpbesluit van de visie Publieke Mobiliteit van BBB, SP, 50 PLUS en VVD werd aangenomen, met 42 stemmen voor en 10 tegen (D66, JA21, Volt, FvD, ChristenUnie). Het amendement over sociale veiligheid van de VVD, D66, PvdA, BBB en GroenLinks werd unaniem aangenomen. Het amendement van Volt, over toekomstperspectief autonoom vervoer werd met 46 stemmen tegen, 6 stemmen voor (PvdD, Volt) verworpen.

Van de moties werd de motie van Volt over van autokilometers naar duurzame ov-kilometers verworpen met 49 stemmen tegen en 3 stemmen voor. De motie ‘Belevingswaarde publieke mobiliteit van Jaap Hollebeek (PvdD) werd ingetrokken. Tot slot werd de Visie Publieke Mobiliteit zelf in stemming gebracht en met 47 stemmen voor en 5 stemmen tegen (FvD, SP, 50 PLUS) aangenomen.

Hamerstukken

Naast de moties, amendementen en het voorstel over de Visie Publieke Mobiliteit besloten PS ook in te stemmen met de voorstellen over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Lisserbroek-Getsewoud, met de ontwerpbegroting 2025 en de conceptjaarstukken 2023 van het Waddenfonds en de inzet verdeling Waddenfondsmiddelen en derde begrotingswijziging 2024. Verder stemden PS in met de voorgestelde nieuwe 80%-versie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ‘Agenda 2025-2028', de zienswijze op de begroting 2025 van de Randstedelijke Rekenkamer, het financieringsstatuut 2024 van de eigen provincie en werd tot slot akkoord gegeven op de toestemming Provinciale Staten voor treffen van gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Moties en stemmingen

De motie van JA21, PvdD en SP voor een onafhankelijk bodemonderzoek Tata Steel-terrein werd ingetrokken naar aanleiding van het antwoord van de gedeputeerde Jeroen Olthof dat onderzoek plaatsvindt als er in de bodem wordt geroerd. Maar dat onderzoek geen antwoord is op de vraag die nodig is.

De motie van PvdA en VVD, CDA, SP, PvdD, Volt en BBB over een coördinerende rol voor de provincie Noord-Holland in de bestrijding van wateroverlast in het duingebied werd ingetrokken na de toezegging van gedeputeerde Rosan Kocken hiermee aan de slag te gaan.

De motie van CDA, JA21, ChristenUnie, PvdD, 50 PLUS, PVV, D66 en VVD, Volt en SP over het houden van een onderzoek naar de instandhouding buslijn 200 Huizen werd unaniem aangenomen (52 stemmen voor en 0 tegen).

De motie van Michel Klein (ChristenUnie) voor sponsoring van Orgeltochten in Noord-Holland werd aangehouden, in afwachting van een gesprek met gedeputeerde Jeroen Olthof en de stichting Orgeltochten. De tweede motie van Michel Klein (ChristenUnie) werd ingetrokken door het Statenlid nadat de gedeputeerde Jeroen Olthof had aangegeven de kosten in kaart te willen brengen voor het plaatsen van ‘Welkom’ en ‘Tot ziens’ borden bij de provinciegrens langs snelwegen en provinciale wegen.

Tot slot werd ook de motie over het behoud van de kustbuslijn 851 van CDA en JA21 aangehouden in afwachting van de reactie van de betrokkenen op de vraag van gedeputeerde Jeroen Olthof.

Agenda, stukken en vergadering terugzien 

De besluiten, stukken van PS van 10 juni 2024 en de bijbehoren de stukken staan bij de agenda van deze vergadering. De vergadering is terug te zien via noord-holland.stateninformatie.nl