Ongewoon voorval melden

 

 

Uw bedrijf kan te maken krijgen met een ongewoon voorval, bijvoorbeeld brand, explosie, (bodem)emissie, storingen in voorzieningen of in het productieproces, waarbij er milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Als de provincie u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend of als u een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf, meldt u het ongewone voorval bij de betreffende Omgevingsdienst (zie onder: Uitvoeringsorganisaties). U neemt dan meteen passende maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen. 

U meldt het ongewone voorval bij de betreffende Omgevingsdienst zodat zij:

  • Mogelijke gevolgen van het voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kan brengen.
  • De mogelijke gevolgen kan beperken
  • Door de registratie van ongewone voorvallen een beter inzicht krijgt in processen en installaties binnen bedrijven.

Als er door het voorval direct gevaar is voor de menselijke gezondheid of meteen grote gevolgen voor het milieu zijn, dan legt u uw bedrijf ook geheel of gedeeltelijk stil. 

Voorwaarden

U meldt het ongewone voorval bij de provincie als:

  • de provincie u een omgevingsvergunning heeft gegeven voor uw bedrijf of
  • als u bij de provincie een melding heeft gedaan van het starten of veranderen van een activiteit

Aanpak

U meldt het ongewone voorval zo snel mogelijk bij de betreffende Omgevingsdienst. Verder geeft u, zodra dit bekend is, gegevens door over:

  • De oorzaken en omstandigheden van het voorval
  • Door het voorval vrijgekomen stoffen
  • Andere gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen van het voorval te kunnen beoordelen
  • Al genomen of nog te nemen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
  • Al genomen of nog te nemen maatregelen om te voorkomen dat het voorval zich weer voordoet 

Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel? Meld dit dan direct bij de Inspectie SZW via 0800-5151.

Uitvoeringsorganisaties
De taken van vergunningverlening en toezicht van de provincie zijn verdeeld over verschillende uitvoeringsorganisaties. Een overzicht vindt u rechts op deze pagina.

Heeft u een omgevingsvergunning milieu van de provincie Noord-Holland en/of valt uw bedrijf onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) dan meldt u een ongewoon voorval bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op: 0800-1636.

 

Wet- en regelgeving