Verkeerseducatie scholieren Noord-Holland, subsidie

De regeling staat open van 10 januari 2024 om 09:00 uur tot en met 22 februari om 17.00 uur.
Aanvragen ontvangen vóór 10 januari 2024 om 9:00 uur of ná 22 februari 2024 om 17:00 uur worden geweigerd.

De prioriteitenlijst van de Tender 2023 is vastgesteld (zie bestand rechterkolom op deze pagina).

Korte samenvatting regeling:

 • De rangschikking wordt bepaald door het aantal punten (sterren) zoals vermeld in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW, zoals deze luidt op 13 februari 2024, tot een maximum van 50 punten
 • Uw verkeerseducatieproject moet overeenkomen met de doelgroep en de methodiek zoals is omschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW*.
 • U moet het project uitvoeren zoals het is beoordeeld en getoetst door het CROW.

Apart subsidieplafond voor basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs.

Wordt het project uitgevoerd in zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs? Dan stuurt u voor allebei een aparte aanvraag.

*CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

Doel
Het doel van de regeling is verkeersveilig gedrag te bevorderen van scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs door verkeerseducatie en -voorlichting.

Doelgroep
De provincie geeft subsidie aan privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de rijksoverheid.

Berekening subsidie
De subsidie is 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 75.000,-- per aanvraag.

Te subsidiëren kosten

 • acquisitie, voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten
 • lesmateriaal
 • inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke medewerkers
 • reiskosten tot maximaal € 0,19/km tot een maximum van € 50/cursusdag op locatie
 • De kosten van het verstrekken van digitale lespakketten, mits (bij de verantwoording van de subsidie) een verklaring van de desbetreffende schoolleiding is gevoegd, waarin wordt bevestigd dat het pakket door de school in de klas is behandeld.

N.B.: Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van het ontwikkelen van het:

 • lesmateriaal of lespakketten.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal maximaal € 1.600.000 beschikbaar, dit plafond is opgesplitst in twee deelplafonds:

 • Het subsidieplafond voor het basisonderwijs bedraagt € 960.000
 • Het subsidieplafond voor het voortgezet onderwijs bedraagt € 640.000

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • Verkeerseducatieprojecten die overeenkomen met de doelgroep en de methodiek zoals is omschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten:

 • een educatief karakter hebben, die verkeersveiligheid bevorderen
 • gericht zijn op scholieren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs
 • plaatsvinden in Noord-Holland (buiten het gebied van de Vervoersregio Amsterdam)
 • opgenomen zijn in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW
 • getoetst zijn door het CROW (sterrenscore)
 • uitgevoerd worden zoals beschreven in de Toolkit (wat betreft methodiek en doelgroep) worden uitgevoerd in het schooljaar 2024-2025

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 10 januari 2024 tot en met 22 februari 2024, vóór 17:00 uur is ontvangen.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:

Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:

Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+


PER POST/AFLEVEREN
: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt uiterlijk binnen 16 weken na 22 februari 2024 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.