Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 11 december 2023

Provinciale Staten stemden in met de voortzetting van het Programma Natuurwerk (PNN) 2024 en met de tweede herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. Ook stemden zij in met een initiatief om het volkslied van de provincie te vernieuwen.

Beëdiging nieuw (tijdelijk) Statenlid en vertrek Statenlid 

Voorafgaand aan de vergadering nam de commissaris van de Koning Arthur van Dijk de gelofte af bij Sander Faassen, een nieuw Statenlid voor 50+ dat tijdelijk Anneke van der Helm-Chandansingh vervangt. Statenlid Ines Kostić (PvdD) kondigde tijdens de vergadering haar vertrek aan vanwege haar benoeming als lid van de Tweede Kamer. Het officiële afscheid van Kostić zal tijdens de eerste vergadering van het nieuwe jaar op 5 februari plaatsvinden. 

570x338 Faassen
Sander Faassen en Arthur van Dijk

Programma Natuurnetwerk, voortgang 2024

PS stemden positief op de voortgang en planning van het werk van het Programma Natuurnetwerk (PNN) voor komend jaar. De PvdD, CDA, FvD en SP stemden tegen. Veel vragen gingen over de samenhang met het Provinciale Programma Landelijk Gebied (PPLG), het bepalen van prioriteiten en de volgorde van de natuurgebieden die in aanmerking komen voor herstel en versterking. Ook waren er vragen over de financiële bijdrage van het Rijk. Deze is nog onduidelijk gezien er nog geen kabinet geformeerd is.

Het PNN biedt een overzicht van de verschillende gebieden, de opgaven in deze gebieden en de voortgang van de uitvoering. De focus ligt op de afronding van het Natuurnetwerk in combinatie met de gebiedsgerichte aanpak stikstof en de natuurherstelmaatregelen. Het PNN wordt met de komst van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) uitgebreid met opgaven op het gebied van water, bodem en klimaat. De beide programma’s worden jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Tweede herziening Omgevingsverordening (Omgevingswet) 

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2024 en voegt tientallen bestaande wetten en regels samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. Hierdoor wordt duidelijker welke regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk) waar gelden in Nederland. Er is straks 1 loket waar initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving terecht kunnen: het Omgevingsloket. 

De Omgevingsverordening, de regelgeving voor de provincie, kan 2 keer per jaar door Gedeputeerde Staten worden gewijzigd als het gaat om de werkingsgebieden op de kaart en de bijlagen. De eerste herziening van de Omgevingsverordening Noord-Holland vond plaats op 19 december 2022. De tweede herziening is afgelopen maandag, 11 december, voorgesteld aan PS. PS stemden voor de tweede herziening van de Omgevingsverordening. PVV en FvD stemden tegen.

Broek in Waterland, locatie van Drs. J. van Disweg

PvdA, BBB, VVD en GroenLinks diende een voorstel in voor het wijzigen van de bestemming van een locatie aan de Drs. J. van Disweg in Broek in Waterland voor het bouwen van woningen. Het voorstel werd aangenomen. D66, PVV en ChristenUnie stemde tegen.

Meer ruimte voor dieren

PvdD, Volt en D66 kwamen met een voorstel om bij uitbreidingsaanvragen van veehouderijen in de Omgevingswet vast te leggen dat dit alleen toegestaan is als de dieren meer ruimte krijgen. De stemmen kwamen uit op een gelijke stand (25 stemmen voor, 25 stemmen tegen). Op de volgende vergadering, op 5 februari 2024, wordt er opnieuw gestemd over dit voorstel. 

Zorgvuldige check op beloftes (claims) van Tata Steel

PvdD, JA21, SP en Volt dienden opnieuw een voorstel in om geen conclusies te trekken bij het verminderen van kankerverwekkende stoffen (PAK's) uit eigen onderzoek van Tata Steel alleen. Ines Kostić (PvdD) verwees naar het eerder aangenomen voorstel waarin om een onafhankelijke controle werd gevraagd op de belofte van Tata Steel (claim) de kankerverwekkende stoffen (PAK's) met 50% te verminderen. PS stemden met een meerderheid in met het voorstel. Alleen PVV, FvD, CDA stemden tegen. 

Laatste begrotingswijzing 2023

PS stemden in met de laatste begrotingswijziging 2023. De provincie sluit de begroting af met een positief saldo. Deze is ontstaan omdat er minder uitgaven aan personeel waren en de inkomsten uit verkopen van de provincie hoger zijn uitgevallen. In deze laatste begrotingswijziging werden de geraamde inkomsten en uitgaven in 2023 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen. Alleen de PVV stemde tegen. 

Volkslied provincie Noord-Holland

De meerderheid van Provinciale Staten stemde in met een voorstel van CDA GroenLinks, 50+ en Christenunie om het volkslied van de provincie te vernieuwen. Het huidige volkslied van de provincie Noord-Holland bestaat sinds 2000. Het lied is gebaseerd op een tekst uit 1950 van P.J. Ferdinant. De provincie Noord-Holland heeft een eigen vlag, wapen en volkslied. De voorzitter van de Staten. Arthur van Dijk, gaf aan een werkgroep bestaande uit leden van de Provinciale Staten te willen organiseren om dit initiatief tot stand te brengen. 17 Statenleden, 2 van de VVD, 1 van de PvdA, 4 van de PvdD, 2 van JA21, 2 van de PVV, 2 van Volt, 2 van FvD en 2 van de SP stemden tegen.

Vragenuur

In het vragenuur stelde PS (Ilona Haas van de PvdD) vragen aan GS over de kwaliteit van het drinkwater in Noord-Holland gezien de recente artikelen in het nieuws over lozingen in het IJsselmeer. GS gaven aan dat zij de zorgen van PS delen en verwachten dat er duidelijkheid komt uit het onderzoek dat dit jaar is gestart in de vorm van een pilot. Onderzocht wordt welk aandeel de lozingen hebben in de waterkwaliteit en welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit te bewaken. De waterkwaliteit van het water in het IJsselmeer wordt gevormd door onder andere het IJsselwater. GS willen weten welk aandeel deze lozingen hebben in de waterkwaliteit. De pilot is gestart naar aanleiding van de overeenkomst met de waterpartners om meer grip te krijgen op de lozingen. 

Ook in het vragenuur kwamen vragen van 50+ over Bloemendalerpolder bij Weesp en door de SP over Resort de Breeck in Landsmeer. Beide vragen werden door Gedeputeerde Staten afgewezen, omdat deze niet onder haar verantwoording vallen. 

Hamerstukken

Op deze laatste Provinciale Staten vergadering van dit jaar hamerde voorzitter Arthur van Dijk een aantal documenten als afgerond af. Hamerstukken waren dit keer: Ontslagbesluit  plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer, Actualisering geheimhoudingenlijst, Wijziging subsidieverordening fractiebijdragen, advies op de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ‘Siteholderschap Werelderfgoed Hollandse Waterlinies, advies op de Verordening grondwateronttrekkingsheffing 2024, Nazorgfonds begroting en tarieventabel 2024 gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland, Wijziging gemeenschappelijke regelingen recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland, Zienswijze PS op financiële verordeningen recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland, Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023, Kaderstelling rechtmatigheids-verantwoording en advies op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling IJmond. 

Legesverordening en tarieventabel 2024

PS stemden in met de wijziging en de nieuwe tarieven voor het aanvragen (leges) van een dienst of product bij de provincie, voor het nieuwe jaar 2024. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een dienst of product van de provincie zijn meestal legeskosten verschuldigd, dit zijn de kosten voor het behandelen van uw aanvraag, ongeacht het resultaat. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn vanaf 1 januari te vinden op de site van de provincie.  

Het voorstel van BBB, het legaliseren PAS-melding naar 0 euro, werd aangenomen door PS. Alleen PvdD en SP stemden tegen. Het CDA onthield zich van stemmen. In het voorstel wordt gevraagd om compensatie voor PAS-melders. PAS-melders, maken gebruik van subsidie uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij het doorgeven van stikstofbelasting op kwetsbare natuur. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De besluiten van PS van 11 december 2023 en de bijbehoren de stukken staan bij de agenda van deze vergadering. De vergadering is terug te zien via noord-holland.stateninformatie.nl.