Weblog Esther Rommel: Verstandig omgaan met ruimte in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten hebben het concept-Ruimtelijk Voorstel Noord-Holland vastgesteld. Daarmee start een langer lopend proces.

Weblog Esther Rommel: Verstandig omgaan met ruimte in Noord-Holland

Omdat voor verschillende ontwikkelingen veel ruimte nodig is, gaan we op zoek naar oplossingen om ervoor te zorgen dat Noord-Holland een prettige en gezonde provincie blijft om in te wonen, te werken en te recreëren. We gaan met heel veel partijen in gesprek over de vraag: Wat voor Noord-Holland willen we in de toekomst zijn? Dat proces moet uiteindelijk leiden tot meer grip op de ruimtelijke ordening en een definitief Ruimtelijk Voorstel. 

Continue veranderingen

Noord-Holland verandert continu. Dat zie je goed als je oude kaarten bekijkt. Waar eerst een groot meer lag, ligt nu een internationaal concurrerend vliegveld. Ook zijn kleine steden en dorpen sterk gegroeid en zijn er veel wegen bijgekomen. In het dagelijks leven vallen dit soort ontwikkelingen bijna niet op. Pas als je terugkijkt zie je hoe dingen veranderen. En daar put ik ook moed uit. Want als ik kijk naar de toekomst dan zie ik dat er heel wat op ons afkomt. Ik maak me bijvoorbeeld serieus zorgen over onze drinkwatervoorziening. En ook de energietransitie en de 184.000 woningen die we willen bouwen voor 2030 hebben een behoorlijke impact op ons landschap. 

Er zijn natuurlijke ook kansen: Door steeds meer elektrische auto’s zal de luchtkwaliteit rondom wegen bijvoorbeeld beter worden. En ik heb geen glazen bol, maar ik verwacht wel dat innovaties ons de komende jaren helpen om de transities vorm te geven.

Het concept-Ruimtelijk Voorstel (pdf, 29 MB) laat zien wat de ruimtelijke vraagstukken zijn waar we aan willen werken. Deze vraagstukken zijn merendeels niet nieuw. Ze worden bijvoorbeeld ook al beschreven in de Omgevingsvisie NH2050. 

Ruimteclaims zijn groot

De ruimteclaims in Noord-Holland zijn erg groot. Bij elkaar opgeteld hebben alle ambities een aanvullende ruimtevraag van minimaal 27% van de provincie Noord-Holland bovenop het bestaande gebruik! Daarom moeten we verstandig omgaan met de ruimte die we hebben. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door ruimte intensiever te gebruiken, door bijvoorbeeld meer woningen bouwen per hectare. En door functies te integreren, bijvoorbeeld door combinaties van gebruik in een gebouw of gebied. 

Verstandig omgaan met ruimte kan ook betekenen dat je ervoor zorgt dat de afstand tussen wonen en werk kleiner is. Daardoor hoeven mensen zich minder vaak en ver te verplaatsen en hoeft er minder extra plek voor mobiliteit te komen. Het gaat dus om intensiever en zuinig gebruik van de ruimte die we hebben. Er zijn ook functies die ruimte nodig hebben én blijven houden. Denk daarbij aan de wateropgaven, de energietransitie, kringlooplandbouw en natuurontwikkeling. 

Beslissingen per deelgebied

Op hoofdlijnen kunnen we beslissingen nemen voor Noord-Holland als geheel. De echte uitwerking en keuzes maken we per deelgebied. Daarom is nu al gestart met de uitwerking in de NOVEX-gebieden en maken we samen met onze partners een Ontwikkelperspectief voor Noord-Holland Noord. Het Rijk heeft hierbij een belangrijke rol. De opgaven liggen bij de provincie, gemeenten, waterschappen, het Rijk én soms zelfs op Europees niveau. 

Ik heb er vertrouwen in dat we samen de grote opgaven in Noord-Holland aan kunnen. Op een aantal spannende punten zal het roer om moeten en moeten we een standpunt innemen. Dat vraagt wel om lef.

Esther Rommel 
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling