Kavelruil Noordelijke Vechtstreek Noord-Holland 2022 , subsidie

Deze subsidie kan alleen per post worden aangevraagd.

Doel
Verbetering van de bereikbaarheid en de bewerkbaarheid van de in de kavelruil Noordelijke vechtstreek verkregen percelen.

 Doelgroep

  • landbouwers
  • grondeigenaren die geen landbouwer zijn
  • pachters

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor investeringen die leiden tot verbetering van de bereikbaarheid en de bewerkbaarheid van de in de kavelruil Noordelijke vechtstreek verkregen percelen.

Berekening subsidie
40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 800,- per toebedeelde hectare.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 40.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:   

  • De activiteit niet financieel haalbaar is;
  • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
  • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01), of;
  • tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open 10 mei 2022 tot en met 10 november 2022, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Openstelling
Uw aanvraag dient uiterlijk op 10 november 2022. 17:00 uur door ons te zijn ontvangen.

Let op
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag

Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie