POP3: Niet-productieve investeringen water Noord-Holland, subsidie

Start tijdig met het voorbereiden en indienen van een subsidieaanvraag.

U vraagt de POP3 subsidie aan via de pop3-webportal.

De regeling is gewijzigd t.o.v. van de versie van 16 juni 2021.

Doel
Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen die leiden tot het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort en/of verzilting van grond- en oppervlaktewater (waterkwantiteit) of een verbeterde kwaliteit van grond- en/of oppervlaktewater.

Doelgroep

 1. landbouwers;
 2. grondeigenaren;
 3. grondgebruikers;
 4. landbouworganisaties;
 5. natuur- en landschapsorganisaties;
 6. waterschappen;
 7. gemeenten;
 8. samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal het subsidieplafond.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is beschikbaar:

 • a) voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier: € 2.248.000,-;
 • b) voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland: € 400.000,-;
 • c) voor het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: € 400.000,-.


Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Raadpleeg het openstellingsbesluit met de toelichting.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de uitvoering van het project (niet zijnde de uitvoering van voorbereidingshandelingen voor de uitvoering van de activiteit) is gestart voor de datum dat de aanvraag om subsidie is ingediend;
 • voor dezelfde projectactiviteiten en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds subsidie is verstrekt tot het op grond van Europese verordeningen toegestane maximale subsidiepercentage of -bedrag;
 • de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) 702/2014.

De weigeringsgronden vindt u in artikel 1.8 van de uitvoeringsregeling POP3 subsidie Noord-Holland.

Aanpak

Openstelling
De regeling staat open vanaf 26 juli 2021 tot en met 26 november 2021 om 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Indienen subsidieaanvraag
Log in op het subsidieaanvraag portal. Link: https://www.pop3-webportal.nl/mijn/. Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, wordt aangegeven bij het doorlopen van het Subsidieaanvraag portal (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken na de sluitingsdatum de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking). Deze termijn wordt opgeschort als er aanvullende informatie dient te worden opgevraagd.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.