RVV-ontheffing (houden evenement, medegebruik busbaan) provinciaal gebied

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen (inclusief fietspaden en parallelwegen). Indien u vrijstelling van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig heeft voor werkzaamheden, naast de verleende vergunning, of voor het houden van een evenement, moet u dit aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder. Dit is ook het geval indien u (mede)gebruik wilt maken van de busbanen.

Voorwaarden

  • U wilt gebruik maken van een fietspad met een voertuig (RVV-ontheffing).
  • U wilt gebruik maken van een fietspad (indien er een voetpad aanwezig is) met een groep hardlopers (evenement).
  • U wilt (mede)gebruik maken van een busbaan (medegebruik busbaan).

Uw aanvraag dient dan te voldoen aan (één van) de volgende eisen:

  1. Vervoer van een grote groep personen, waarmee door collectief aangeboden vervoer, onveilige situaties voorkomen kunnen worden.
  2. Vervoer van doelgroepen met een indicatie voor cliëntenvervoer op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van en naar een AWBZ-locatie, waar dagbesteding en/of zorg wordt aangeboden en waarbij geen sprake is van individueel vervoer.
  3. Vervoer van personen en materialen ten behoeve van incidentele werkzaamheden, waarbij deze slechts te bereiken zijn via de busbaan of busstrook waarvoor ontheffing wordt gevraagd.

Aanpak

Digitaal: Aanvragen kunt u digitaal indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (particulier) of een eHerkenning (organisatie) account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.
Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

U logt in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Per post: U kunt het aanvraagformulier (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) invullen uitprinten en opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.

Uitgelicht

Indieningsadres

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)