Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen (Vrijstelling Medegebruik Busbaan)

Op de openbare weg gelden verkeersregels. Heeft u vrijstelling van deze regels nodig? Omdat u op een busbaan moet rijden? Dan vraagt u een ontheffing van de regels aan bij de wegbeheerder.

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen (inclusief fietspaden en parallelwegen). Indien u vrijstelling nodig heeft omdat u (mede)gebruik wilt maken van de busbanen, moet u dit aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder. 

Voorwaarden

  • U wilt (mede)gebruik maken van een busbaan (medegebruik busbaan)

Uw aanvraag dient dan te voldoen aan (1 van) de volgende eisen:

  1. Vervoer van een grote groep personen, waarmee door collectief aangeboden vervoer, onveilige situaties voorkomen kunnen worden.
  2. Vervoer van doelgroepen met een indicatie voor cliëntenvervoer op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van en naar een AWBZ-locatie, waar dagbesteding en/of zorg wordt aangeboden en waarbij geen sprake is van individueel vervoer.
  3. Vervoer van personen en materialen ten behoeve van incidentele werkzaamheden, waarbij deze slechts te bereiken zijn via de busbaan of busstrook waarvoor ontheffing wordt gevraagd.

Aanpak

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland 
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een aanvraag indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning.

Per post: U kunt het aanvraagformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

 

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Is de provincie beheerder van de weg? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie.

Is de provincie niet de beheerder van de weg? Kijk dan eerst wie wel de beheerder is en waar u de ontheffing aanvraagt:

  • het Rijk: de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • het waterschap: het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap
  • de gemeente: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of een door de gemeente ingestelde eigen commissie
  • ontheffingen voor rijkswegen volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: Rijkswaterstaat
  • als het gaat over eisen aan voertuigen: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • als het gaat om autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.