Regievoering transformatorstations en tracés Noord-Holland 2021, subsidie

De indieningsperiode voor deze regeling is gesloten. Een subsidieaanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Doel
Het tijdig realiseren en versnellen van gemeentelijke procedures ten behoeve van elektriciteitsnetuitbreidingen van regionaal belang.

Doelgroep
Gemeenten in de provincie Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor gemeentelijke activiteiten voor projecten van regionaal belang voor uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet, in de vorm van nieuwbouw en/of uitbreiding van transformatorstations van 150kV of meer, en/of tracés tussen transformatorstations van 50kV of meer.

Subsidiabele kosten:

  • de inzet of inhuur van personeel ten behoeve van onderzoek, procesbegeleiding, communicatie en toezicht tijdens planvorming, bestemmingsplanprocedures, vergunningprocedures en uitvoering;
  • onderzoek ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van locatiekeuzes;
  • het opstellen of laten opstellen van overeenkomsten.

Berekening subsidie
50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 30.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 240.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvrager is ontvangen;
  • in het kalenderjaar van de aanvraag reeds aan dezelfde aanvrager subsidie is verleend op basis van deze regeling.
  • De activiteit financieel niet haalbaar is.

Let op: U mag offertes meesturen. Zorg ervoor dat u deze niet heeft ondertekend, want als u de offertes heeft ondertekend, heeft u opdracht gegeven en is de activiteit gestart.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 februari 2022 vanaf 9:00 uur tot en met 28 december 2023 tot 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.


Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.