SVNL-N: Natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling subsidie Natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen. 

Doel
De natuurwaarden in onze waardevolle natuur- en cultuurlandschappen behouden en verder ontwikkelen.

Doelgroep

 • Natuurlijke personen
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Staatsbosbeheer
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • Rechtspersonen die volgens een door Gedeputeerde Staten bepaald model een overeenkomst zijn aangegaan
 • Gemeenten of een samenwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

Daarnaast is het van belang dat u:

 • door eigendom of erfpacht zeggenschap heeft over uw natuurterrein(en) waarvoor u de subsidie vraagt;
 • in bezit bent van een certificaat Natuurbeheer (of daarvoor een aanvraag hebben ingediend).

  De volledige omschrijving van de doelgroep leest u in artikel 2.1 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • Het beheer van een natuurterrein ten behoeve van natuurbeheertypen zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan;
 • Het beheer van een natuurterrein ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 en/of L02.03 in het Natuurbeheerplan.
 • Vaarbijdrage als dit op uw natuurterrein(en) van toepassing is. (U hoeft dit niet apart aan te vragen.)

Toeslagen uitsluitend in aanvulling op het beheer ten behoeve van natuurbeheertypen:

 • de inzet van gescheperde schaapkuddes op een natuurterrein (schapenbijdrage)
 • voorzieningen voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (voorzieningenbijdrage)
 • voorzieningen voor het houden van toezicht op een natuurterrein (toezichtsbijdrage)
 • kosten voor monitoring (monitoringsbijdrage)

  Een beschrijving (de Index) van alle beheertypen vindt u in bijlage 1 (landschapsbeheertypen) en bijlage 2 (natuurbeheertypen) van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021 of via de weblink onderaan deze pagina.

Soort subsidieaanvraag
In de volgende gevallen kunt u een subsidieaanvraag indienen;

 • Een aanvraag in vervolg/aansluiting op contract met RvO
 • Een nieuwe aanvraag natuur-/landschapsbeheer
 • Een aanvraag om uitbreiding van een bestaande subsidieverlening van provincie Noord-Holland uit 2017, 2018, 2019, 2020 of 2021 (vergroting areaal)

  De voorwaarden voor wijziging van een bestaande subsidieverlening vanwege vergroting areaal leest u in artikel 2.13 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021.

Belangrijkste weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd in de volgende gevallen:

 • U bent een rechtspersoon die waterwinning als doelstelling heeft;
 • U bent een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeerd;
 • U heeft reeds voor (een deel van) het natuurterrein waarvoor u subsidie aanvraagt een andere subsidie met hetzelfde doel ontvangen (cumulatie).

  De weigeringsgronden leest u o.a. in artikel 2.3 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021.

Voorwaarden

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • De activiteiten moeten plaatsvinden op een natuurterrein dat is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het Natuurbeheerplan, zoals geldend op het moment van indiening van de subsidieaanvraag;

 • De activiteiten moeten zijn gericht op de instandhouding van het natuurbeheertype of landschapsbeheertype;

 • De activiteiten moeten zijn gericht op een beheer van natuur behorende tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN);

 • U dient voor de gehele duur van de subsidie te beschikken over een individueel dan wel groepscertificaat.

  Welk certificaat voor u van toepassing is, leest u in artikel 2.4 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021.

Drempelwaarde voor individuele subsidieaanvragen
Natuurbeheerders moeten vanaf 2017 een minimaal aantal hectares grond hebben en beheren in het NNN binnen de provincie om zelf rechtstreeks subsidie te kunnen aanvragen. Provincie Noord-Holland hanteert een drempelwaarde van € 5.000,-. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie maar beheert u minder hectares grond dan de drempelwaarde? Dan kunt u zich aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer. Op dit moment zijn er in Noord-Holland twee collectieven: de Unie van Bosgroepen en Stichting Natuurcollectief Noord-Holland. Meer informatie hierover vindt u via de weblinks onderaan deze pagina.

Berekening subsidie
De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal hectares van het desbetreffende natuurbeheertype, of het aantal eenheden van het betreffende landschapsbeheertype, te vermenigvuldigen met het tarief en te vermenigvuldigen met het aantal beheerjaren waarvoor de subsidie wordt verleend. Daarnaast kan het tarief, afhankelijk van het beheertype en de doelgroep waartoe u behoort, worden verhoogd met de normbedragen voor schapenbijdrage, voorzieningenbijdrage, toezichtsbijdrage, monitoringsbijdrage en/of vaarbijdrage.

De wijze van berekenen van de hoogte van de subsidie vindt u terug in artikel 2.6 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021. Het totaaloverzicht met tarieven voor landschapstypen, natuurtypen, toeslagen en monitoring, vindt u in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.

Overige wijzigingen
Wijzigingen, anders dan vergroting areaal, die gevolgen hebben op nakoming van verplichtingen van een bestaande subsidieverlening, moet u tijdig melden. U dient hiervoor het Rapportage/meldingsformulier SVNL-N te gebruiken. Dit formulier gebruikt u ook voor de (verplichte) voortgangsrapportages.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal maximaal € 393.000,- per jaar (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten.

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht