SVNL-N: Natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021, subsidie

De indieningstermijn voor de subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SVNL-N) aanvraagperiode 2019 is gesloten.
De informatie op deze pagina heeft betrekking op deze afgesloten aanvraagperiode.

Doel
De natuurwaarden in onze waardevolle natuur- en cultuurlandschappen behouden en verder ontwikkelen.

Doelgroep

 • Natuurlijke personen (privé-personen)
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Staatsbosbeheer
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • Rechtspersonen die volgens een door Gedeputeerde Staten bepaald model een overeenkomst zijn aangegaan
 • Gemeenten of een samenwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

Daarnaast is het van belang dat:

 • U door eigendom of erfpacht zeggenschap heeft over uw natuurterrein(en) waarvoor u de subsidie vraagt;
 • U in bezit bent van een Certificaat Natuurbeheer (of daarvoor een aanvraag hebben ingediend).

De volledige omschrijving van de doelgroep leest u in artikel 2.1 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • Het beheer van een natuurterrein ten behoeve van natuurbeheertypen zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan;
 • Het beheer van een natuurterrein ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 en L02.03 in het Natuurbeheerplan.
 • Vaartoeslag als dit op uw natuurterrein(en) van toepassing is. (U hoeft dit niet apart aan te vragen.)
 • Toeslagen uitsluitend in aanvulling op het beheer ten behoeve van natuurbeheertypen:
  • de inzet van geschoren schaapkuddes op een natuurterrein (schapentoeslag)
  • het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (openstellingsbijdrage voorzieningen)
  • kosten voor monitoring (monitoringstoeslag)

Openstellingsbijdrage – toezicht (aparte opstelling)
De provincie geeft ook subsidie voor het toezicht in opengestelde natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN): de Openstellingsbijdrage –Toezicht.
Het aanvragen van deze openstellingsbijdrage is alléén mogelijk als u in of na 2017 een subsidieverlening SVNL-N van de provincie Noord-Holland heeft gehad. De Openstellingsbijdrage - Toezicht geldt voor de resterende looptijd van uw subsidiebeschikking.

Bent u een gemeente of een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)? Dan komt u niet in aanmerking voor de openstellingsbijdrage.

Beschrijving beheertypen
Een beschrijving (de Index) van alle beheertypen vindt u in bijlage 1 (landschapsbeheertypen) en bijlage 2 (natuurbeheertypen) van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021 of via de weblink onderaan deze pagina.

Soort subsidieaanvraag
In de volgende gevallen kunt u (in de reguliere openstellingsperiode aan het eind van het jaar) een subsidieaanvraag indienen:

 • Een aanvraag in vervolg/aansluiting op contract met RvO
 • Een nieuwe aanvraag natuur-/landschapsbeheer
 • Een aanvraag om uitbreiding van een bestaande subsidieverlening van provincie Noord-Holland uit 2017 of 2018 (vergroting areaal)

De voorwaarden voor wijziging van een bestaande subsidieverlening vanwege vergroting areaal leest u in artikel 2.13 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021.

Berekening subsidie
De hoogte van de subsidie wordt berekend door het aantal hectares van het desbetreffende natuurbeheertype, of het aantal eenheden van het betreffende landschapsbeheertype, te vermenigvuldigen met het bijbehorende tarief en dat te vermenigvuldigen met het aantal beheerjaren waarvoor de subsidie wordt verleend.
Daarnaast kan het tarief, afhankelijk van het beheertype en de doelgroep waartoe u behoort, worden verhoogd met de normbedragen voor schapentoeslag, openstellingsbijdrage, monitoringstoeslag en/of vaartoeslag.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal maximaal € 700.000 per beheerjaar (het subsidieplafond) beschikbaar
Voor de toeslag openstellingsbijdrage – toezicht is een apart subsidieplafond van € 1.3000.000,- beschikbaar voor de periode 2019-2024.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • De activiteiten moeten plaatsvinden op een natuurterrein dat is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het Natuurbeheerplan;
 • De activiteiten moeten zijn gericht op de instandhouding van het natuurbeheertype of landschapsbeheertype;
 • De activiteiten moeten zijn gericht op een beheer van natuur behorende tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN);
 • U dient voor de gehele duur van de subsidie te beschikken over een individueel dan wel groepscertificaat.

Welk certificaat voor u van toepassing is, leest u in artikel 2.4 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • U een rechtspersoon bent die waterwinning als doelstelling heeft;
 • U een onderneming bent die in financiële moeilijkheden verkeerd;
 • U reeds voor (een deel van) het natuurterrein waarvoor u subsidie aanvraagt een andere subsidie met hetzelfde doel heeft ontvangen (cumulatie).

De weigeringsgronden leest u o.a. in artikel 2.3 van de uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021.

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Uitsluitend voor de Openstellingsbijdrage - Toezicht kunt u subsidieaanvragen indienen van 1 februari 2019 tot 1 maart 2019.
Voor alle overige activiteiten is de indieningstermijn gesloten.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom. De Openstellingsbijdrage – Toezicht kunt u alleen per papieren post aanvragen.

Verplichte bijlage bij uw subsidieaanvraag
• Zip-bestand digitaal kaartmateriaal (Zie voor de eisen aan het kaartmateriaal en de digitale aanlevering de ‘Toelichting aanleveren topografische kaarten’)

Uw complete subsidieaanvraag stuurt u op naar
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Een subsidieaanvraag ingediend per e-mail wordt NIET in behandeling genomen.
Wel vragen wij u om het kaartmateriaal dat u bij de subsidieaanvraag hoort, samen met een kopie van het aanvraagformulier, onder vermelding van “bijlage subsidieaanvraag SVNL-N-Toezicht ” te sturen naar UVRNatuurenlandschapsbeheer2016-2021@noord-holland.nl. U kunt hiervoor gebruik maken van WeTransfer.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl