SVNL-N: Natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016, subsidie

De indieningsperiode voor deze regeling is gesloten. Een subsidieaanvraag indienen is niet meer mogelijk. 

Doel
De natuurwaarden in onze waardevolle natuur- en cultuurlandschappen behouden en verder ontwikkelen.

Doelgroep

 • Natuurlijke personen
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Staatsbosbeheer
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • Rechtspersonen die volgens een door Gedeputeerde Staten bepaald model een overeenkomst zijn aangegaan
 • Gemeenten of een samenwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen

Daarnaast is het van belang dat u:

 • door eigendom of erfpacht zeggenschap heeft over uw natuurterrein(en) waarvoor u subsidie vraagt;
 • in bezit bent van een certificaat Natuurbeheer (of daarvoor een aanvraag ingediend)
  De volledige omschrijving van de doelgroep leest u in artikel 2.1 van de uitvoeringsregeling SVNL.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • Het beheer van een natuurterrein ten behoeve van natuurbeheertypen zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan;
 • Het beheer van een natuurterrein ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding 01, L01.07, L01.09, L02.01 en L02.03 in het Natuurbeheerplan.

Bijdragen uitsluitend* in aanvulling op het beheer van natuurbeheertypen:
Voorzieningenbijdrage
Toezichtsbijdrage
Monitoringsbijdrage
Schapenbijdrage
*Vaarbijdrage (ook ter aanvulling op het beheer van landschapsbeheertypen)
Een beschrijving (de Index) van alle beheertypen vindt u in bijlage 1 (landschapsbeheertypen) en bijlage 2 (natuurbeheertypen) van de uitvoeringsregeling SVNL of via de weblink onderaan deze pagina.

Soort subsidieaanvraag
In de volgende gevallen kunt u een subsidieaanvraag indienen;

 • Een nieuwe aanvraag natuur-/landschapsbeheer 
 • Een aanvraag om uitbreiding van een bestaande subsidieverlening (vergroting areaal)
  De voorwaarden voor wijziging van een bestaande subsidieverlening vanwege vergroting areaal leest u in artikel 2.13 van de uitvoeringsregeling SVNL.

Belangrijkste weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd in de volgende gevallen:

 • U bent een rechtspersoon die waterwinning als doelstelling heeft;
 • U bent een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeerd;
 • U heeft reeds voor (een deel van) het natuurterrein waarvoor u subsidie aanvraagt een andere subsidie met hetzelfde doel ontvangen (cumulatie).
  De weigeringsgronden leest u o.a. in artikel 2.3 van de uitvoeringsregeling SVNL.

Voorwaarden

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • De activiteiten moeten plaatsvinden op een natuurterrein dat is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het Natuurbeheerplan, zoals geldend op het moment van indiening van de subsidieaanvraag;
 • De activiteiten moeten zijn gericht op de instandhouding van het natuurbeheertype of landschapsbeheertype;
 • De activiteiten moeten zijn gericht op een beheer van natuur behorende tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN);
 • U dient voor de gehele duur van de subsidie te beschikken over een individueel dan wel groepscertificaat.
  Welk certificaat voor u van toepassing is, leest u in artikel 2.4 van de uitvoeringsregeling SVNL.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open vanaf 15 november 2023, 9:00 uur tot en met 29 december 2023, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten.

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

Verplicht aan te leveren (kaarten)
Lever een digitaal bestand aan waarop de buitengrenzen van de natuurterreinen waarvoor u subsidie aanvraagt zijn aangegeven; het gaat om de terreinen waarvan de beheerder vindt dat daarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Deze kaart dient als basis voor de berekening van de subsidie.

Het bij te voegen bestand voldoet aan het Gegevensleveringprotocol SNL Subsidieaanvraag en beschikking. Zie bijlage “Toelichting aanleveren (kaarten) natuur- en landschapsbeheer” voor meer informatie.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.