Opzegging / Wijziging met betrekking tot verleende ontheffingen provinciale vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Op alle provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod, waarvan ontheffing gevraagd kan worden. Ook voor het aanbrengen van een steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct dient u een ontheffing te hebben. De (ligplaats)ontheffing wordt verleend voor het vaartuig, ponton, woonboot of voor de steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct en is niet overdraagbaar. Iedere verandering met betrekking tot de eerder verleende (ligplaats)ontheffing dient u aan de provincie door te geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een adreswijziging, opzegging van een ligplaats of de aanschaf van een vaartuig, wat even groot is of kleiner als waarvoor al ligplaatsontheffing verleend is. 

Betreft de wijziging een nieuw vaartuig dat groter is dan waarvoor ontheffing is afgegeven, dan moet hiervoor een nieuwe ligplaatsontheffing aangevraagd worden. Ook voor het uitbreiden van een bestaande steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct zult u opnieuw ontheffing moeten aanvragen, via Ligplaatsontheffing provinciale vaarwegen.

Voorwaarden

  • De wijziging betreft een eerder verleende ligplaatsontheffing voor een vaartuig, ponton, woonboot (de Scheepvaartverkeerswet, het Provinciaal ligplaatsbesluit).
  • De wijziging betreft een eerder verleende ontheffing voor een steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct (Omgevingsverordening Noord-Holland 2020).
  • De wijziging heeft geen betrekking op een groter vaartuig, ponton, woonboot of de uitbreiding van een steiger of aanleggelegenheid, brug of viaduct.

Overigens wijzen wij u erop dat in sommige gevallen nog andere van overheidswege ontheffingen/vergunningen en dergelijke, benodigd zijn van bijvoorbeeld gemeente(n) en/of het Hoogheemraadschap. U dient dit bij de desbetreffende instantie aan te vragen.

Aanpak

Aanvragen kunt u digitaal of per post indienen. 

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. 

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+ 

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een aanvraag indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning

Per post: U kunt het aanvraagformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem. 

 

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw verzoek tot wijziging. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw wijziging. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw verzoek tot wijziging zijn legeskosten verschuldigd. Hiervoor geldt een aangepast tarief.