NV Afvalzorg Holding (Afvalzorg)

De activiteiten van NV Afvalzorg Holding zijn gericht op de bewerking en hergebruik van afval en op de eindverwerking van afval (het storten van afval). Tevens is NV Afvalzorg Holding belast met het beheer en nazorg van verontreinigde locaties, alsmede met het maken van nieuwe landschappen uit afvalstoffen.

Publiek belang

Het publiek belang is gericht op de regulering van afvalstromen alsmede het waarborgen van goede zorgtaken voor in gebruik zijnde of gesloten stortplaatsen.

Portefeuille Klimaat en Energie, portefeuillehouder Edward Stigter