HIRB+ Revitalisering Verblijfsrecreatie, subsidie

 

De regeling is per 1 september 2023 gesloten. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Doel
De provincie Noord-Holland wil de verblijfsrecreatieve sector revitaliseren en toekomstbestendig maken en houden. Daarom verlenen wij subsidie voor onderzoek en planvorming op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming en fysieke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen.

Doelgroep
Subsidie aanvragen kan door eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings of vakantieparken voor toeristisch-recreatieve verhuur en hotels in het midden en klein segment. Op het complex moeten minimaal 40 plekken of huisjes aanwezig zijn. Hotels moeten minimaal 20 en maximaal 80 kamers hebben.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor
a. onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering, en
b. onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming;
    waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat.
c. het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie, zoals genoemd in bijlage I van de uitvoeringsregeling.

Berekening subsidie
50 % van de noodzakelijke kosten voor onderzoek en planvorming tot maximaal € 10.000,-.
25 % van de direct aan de fysieke duurzaamheidsmaatregelen gerelateerde investeringskosten, inclusief de installatiekosten, tot een maximum van € 10.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 100.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees dan de uitvoeringsregeling en de Q&A door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• a. de activiteit financieel niet haalbaar is;
• b. de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
• c. er in het lopende kalenderjaar al een subsidie op grond van deze regeling verstrekt is voor dezelfde locatie en dezelfde activiteit.

U mag offertes bijvoegen, maar deze mogen niet ondertekend zijn.

Bibob
De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is ook van toepassing. In dit kader kan door ons informatie bij u worden opgevraagd. Meer informatie en contactgegevens voor specifieke vragen over de Wet Bibob vindt u op onze internetpagina https://www.noord-holland.nl/Loket/Wet_Bibob.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 14 maart 2023, 09:00 uur tot en met 1 september 2023, 17:00 uur..

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.