Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland, subsidie

Het budget van de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland is op.
Het is daarom niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Doel
Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven voor langdurige periode van droogte of regenval.

Voor wie
• Agrarische verenigingen
• Belangenvereniging van agrariërs
• Aan belangenverenigingen gelieerde rechtspersonen

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor
• Voorlichting aan agrariërs
• Kennisdeling en kennisontwikkeling met agrariërs
• Gebiedsprocessen met agrariërs

Als deze activiteiten bijdragen
• Het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, of
• Het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied

Berekening subsidie
100% van de subsidiabele kosten.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond is € 290.000,-.

Per waterschapsgebied is een maximaal bedrag beschikbaar.
• Hoogheemraadschap van Rijnland: € 51.000,-
• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: € 39.000,-
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: € 200.000,- 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
• De provincie geeft alleen subsidie als de activiteiten schriftelijk zijn goedgekeurd door het/de waterschap(pen) waar binnen de gronden vallen van de agrariërs voor wie de activiteiten zijn bedoeld. Deze verklaring(en) moet u meesturen bij de subsidieaanvraag.
• Als activiteiten worden uitgevoerd in gebieden die onder meerdere waterschappen vallen, stuur u, naast een totaal begroting, ook de begrotingen per waterschapsgebied mee bij uw aanvraag.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 4 januari 2021, 9:00 uur tot en met 28 oktober 2021, 17:00 uur.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed.

  1. Bijlage 1 - subsidieaanvraagformulier
  2. Bijlage 2 - kopie bankafschrift
  3. Bijlage 3 - machtigingsverklaring (indien van toepassing)
  4. Bijlage 4 - een goedkeurende verklaring van het Waterschap(pen)
  5. Bijlage 5 - planning
  6. Bijlage 6 - begroting activiteit
  7. Bijlage 7 - kosten financieringsplan
  8. Bijlage 8 - inhoudelijke beschrijving, begroting en financieringsplan per waterschapsgebied (indien activiteiten worden uitgevoerd in gebieden die onder meerdere waterschappen vallen)
  9. Bijlage 9 - kasritme
  10. Bijlage 10 - locatieaanduiding Waterschap(pen)

 
STAP 2:

Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:

E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+


PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl