Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed: 
bijlage 1          subsidieaanvraagformulier
bijlage 2          kopie bankafschrift
bijlage 3          machtigingsverklaring
bijlage 4          een goedkeurende verklaring van het Waterschap(pen)
bijlage 5          planning
bijlage 6          begroting activiteit
bijlage 7          kosten financieringsplan
bijlage 8          inhoudelijke beschrijving, begroting en financieringsplan per waterschapsgebied
bijlage 9          kasritme
bijlage 10        locatieaanduiding Waterschap(pen)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Doel
Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven voor langdurige periode van droogte of regenval.

Voor wie:

  • Agrarische verenigingen
  • Belangenvereniging van agrariërs
  • Aan belangenverenigingen gelieerde rechtspersonen

Activiteiten:
De provincie geeft subsidie voor

  • Voorlichting aan agrariërs
  • Kennisdeling en kennisontwikkeling met agrariërs
  • Gebiedsprocessen met agrariër

Als deze activiteiten bijdragen aan:

  • Het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, of
  • Het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied

Berekening subsidie
100% van de subsidiabele kosten.

Subsidieplafond
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier € 768.000,-
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht € 67.000,-
- Hoogheemraadschap van Rijnland: € 0,-

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

  • De provincie geeft alleen subsidie als de activiteiten schriftelijk zijn goedgekeurd door het/de waterschap(pen) waar binnen de gronden vallen van de agrariërs voor wie de activiteiten zijn bedoeld. Deze  verklaring(en) moet u meesturen bij de subsidieaanvraag.
  • Als activiteiten worden uitgevoerd in gebieden die onder meerdere waterschappen vallen, stuur u, naast een totaal begroting, ook de begrotingen per waterschapsgebied mee bij uw aanvraag.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 6 december 2023, 9:00 uur tot en met 30 september 2024, 17:00 uur.
Let op: als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van ketenmachtiging verplicht. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.