Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed

bijlage 1 subsidieaanvraagformulier
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 een goedkeurende verklaring van het Waterschap(pen)
bijlage 5 planning
bijlage 6 begroting activiteit
bijlage 7 kosten financieringsplan
bijlage 8 inhoudelijke beschrijving, begroting en financieringsplan per waterschapsgebied
bijlage 9 kasritme
bijlage 10 locatieaanduiding Waterschap(pen)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Per post: U kunt het formulier 'subsidie aanvragen per post' (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen.

Doel
Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven voor langdurige periode van droogte of regenval.

Voor wie
• Agrarische verenigingen
• Belangenvereniging van agrariërs
• Aan belangenverenigingen gelieerde rechtspersonen

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor
• Voorlichting aan agrariërs
• Kennisdeling en kennisontwikkeling met agrariërs
• Gebiedsprocessen met agrariërs

Als deze activiteiten bijdragen
• Het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, of
• Het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied

Berekening subsidie
100% van de subsidiabele kosten.

Subsidieplafond
Per waterschapsgebied is een maximaal bedrag (het subsidieplafond) beschikbaar.
• Hoogheemraadschap van Rijnland € 70.036,-
• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht € 100.025,-
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier € 805.285,- 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
• De provincie geeft alleen subsidie als de activiteiten schriftelijk zijn goedgekeurd door het/de waterschap(pen) waar binnen de gronden vallen van de agrariërs voor wie de activiteiten zijn bedoeld. Deze verklaring(en) moet u meesturen bij de subsidieaanvraag.
• Als activiteiten worden uitgevoerd in gebieden die onder meerdere waterschappen vallen, stuur u, naast een totaal begroting, ook de begrotingen per waterschapsgebied mee bij uw aanvraag.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open 1 februari 2019 tot en met 26 november 2020, 17:00 uur.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl