Programma natuur Noord-Holland, subsidie

Deze regeling is momenteel gesloten.

 

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Het Programma Natuur van het Rijk en de Provincies heeft tot doel stikstofgevoelige natuur te herstellen.

Doelgroep

 • Stichting Gooisch Natuurreservaat;
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), uitgevoerd door Stichting Waternet;
 • Vereniging Natuurmonumenten;
 • Staatsbosbeheer;
 • NV Recreatie Noord-Holland namens de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Spaarnwoude en Geestmerambacht;
 • Stichting Landschap Noord-Holland;
 • V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor natuurherstelmaatregelen.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2022  € 20.096.250,- en voor 2023  € 4.620.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.
Dit plafond is opgesplitst in 7 deelplafonds:

Stichting Gooisch Natuurreservaat € 1.400.000.-
Landschap Noord-Holland € 950.000,-
Natuurmonumenten € 5.520.000,-
N.V. PWN  € 3.062.000,-
N.V. Recreatie Noord-Holland, namens de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Spaarnwoude en Geestmerambacht € 550.000,-
Staatsbosbeheer € 5.300.000,-
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, uitgevoerd door Stichting Waternet € 8.800.000,-

 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de fysieke uitvoering van de activiteit is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;
 • de maatregel niet financieel haalbaar is, doordat deze ook met de te verstrekken subsidie niet kostendekkend kan worden gemaakt;
 • de maatregel naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet past in het Uitvoeringsprogramma natuur Noord-Holland;
 • de aanvraag is ingediend buiten de in artikel 7, tweede lid, genoemde periode;
 • verlening van de subsidie zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling is opnieuw opengesteld van 1 februari tot en met 31 mei 2023.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.


PER POST/AFLEVEREN
:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.


De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.