Restauratie provinciale monumenten Noord-Holland, subsidie

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

  

Voor restauratie kan door de eigenaar van een beschermd provinciaal monument, of door iemand die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar werkzaamheden aan het monument verricht subsidie worden aangevraagd.
De subsidie is niet bestemd voor monumenten met een woonfunctie.

Subsidie voor onderhoud aan het monument kunt u vinden onder de uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten 2019. Bij deze regeling komen woonhuizen wel voor subsidie in aanmerking.

De provincie heeft een monumentenlijst waar ongeveer 600 provinciale monumenten op staan vermeld. Het gaat om monumenten uit de periode 1850-1940 die representatief zijn voor een stuk geschiedenis van Noord-Holland. Het kan bijvoorbeeld om boerderijen, molens, fabrieken, sluizen, kerken of verdedigingswerken gaan.

De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. De uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019 maakt het mogelijk subsidie te ontvangen voor restauratie van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2023 totaal € 400.000,- beschikbaar.

Voorwaarden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a. de activiteit niet financieel haalbaar is;
 • b. het monument op het moment van ontvangst van de subsidieaanvraag is beschermd als rijksmonument;
  c. het inspectierapport ouder is dan 2 jaar;
 • d. de benodigde omgevingsvergunning op het moment van de subsidieaanvraag niet onherroepelijk is;
 • e. voor dezelfde restauratie in 10 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag door gedeputeerde staten reeds subsidie is verstrekt;
 • f. de aanvraag betrekking heeft op een monument met een woonfunctie;
 • g. de activiteit is voltooid voordat de aanvraag is ingediend;
 • h. de subsidie minder zou bedragen dan € 5.000,-.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat doorlopend open vanaf 27 juli 2019.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:

Maak eerst alle bijlagen gereed.

 • Bijlage 1: Subsidieaanvraagformulier (zie rechterkolom van deze webpagina) (verplicht)
 • Bijlage 2: Kopie bankafschrift (Verplicht als u langer dan 2 jaar geleden subsidie van de provincie Noord-Holland heeft ontvangen. Naam- adres en woonplaats moeten zichtbaar zijn bij het rekeningnummer.)
 • Bijlage 3: Machtigingsverklaring (Verplicht als gemachtigde/intermediair is ingeschakeld)
 • Bijlage 4: Schriftelijke instemming eigenaar (Verplicht indien subsidieaanvrager niet de eigenaar is.)
 • Bijlage 5: Bisschoppelijke verklaring instemming aanvraag subsidie (Verplicht indien subsidieaanvraag betrekking heeft op een Rooms-Katholiek gebouw.)
 • Bijlage 6: Inspectierapport (Verplicht een inspectierapport bij te voegen dat niet ouder is dan 2 jaar, opgesteld door een onafhankelijke deskundige waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
 1. De technische en fysieke staat van het provinciaal monument;
 2. De uit te voeren werkzaamheden;
 3. De volgorde van urgentie van de uit te voeren werkzaamheden;
 4. De termijn van aanpak.
 • Bijlage 7: Afschrift van de omgevingsvergunning of indien van toepassing overige vergunningen (Verplicht. Een afschrift van de omgevingsvergunning voor de restauratie, die op het moment van de subsidieaanvraag onherroepelijk is of een bestuurlijk rechtsoordeel dat voor de restauratie geen omgevingsvergunning vereist is.)
 • Bijlage 8: De-minimisverklaring (Verplicht indien subsidieaanvrager in de afgelopen drie jaar de-minimissteun heeft ontvangen.)
 • Bijlage 9: Overzicht- en detailfoto’s van het monument (Verplicht. Voeg actuele, van een datum voorziene overzichtsfoto’s en detailfoto’s van het monument en de te restaureren onderdelen en bouwtekeningen van de te restaureren onderdelen.)
 • Bijlage 10: Projectplanning (Toevoegen indien in het aanvraagformulier onvoldoende ruimte is opgenomen om uw volledige projectplanning uit te werken.
 • Bijlage 11: Kasritme (Toevoegen indien in het aanvraagformulier onvoldoende ruimte is opgenomen om uw kasritme uit te werken.
 • Bijlage 12: Begroting (Toevoegen indien in het aanvraagformulier onvoldoende ruimte is opgenomen om uw begroting uit te werken.

Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier bijlage 1’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.