Restauratie provinciale monumenten Noord-Holland, subsidie

  

Doel en activiteiten
De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. De uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023 maakt het daarom mogelijk subsidie aan te vragen voor restauratie van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland om eigenaren van deze provinciale monumenten te ontlasten in de restauratie hiervan.

 Doelgroep
Voor restauratiewerkzaamheden kan door de eigenaar van een beschermd provinciaal monument, of door een natuurlijke of rechtspersoon die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar restauratiewerkzaamheden aan het monument verricht, subsidie worden aangevraagd.

Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is jaarlijks € 400.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie indien:

  • de activiteit is uitgevoerd voordat de aanvraag is ontvangen;
  • de activiteit niet financieel haalbaar is;
  • niet uit het inspectierapport blijkt dat de restauratie technisch urgent is;
  • de kosten van de restauratie worden gedekt op basis van een verzekering;
  • voor dezelfde activiteit binnen 10 jaar voor ontvangst van de aanvraag door Gedeputeerde Staten subsidie is verleend;
  • voor dezelfde activiteit door het Nationaal Restauratiefonds een lening uit het Noord Hollands Fonds voor Monumenten is verstrekt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Deze regeling staat doorlopend open.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is.
Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

Let op: voor de verplichte bijlage ‘Begroting’ is het uitsluitend nog mogelijk ons ‘format subsidiabele kosten’ te gebruiken. Dit format is rechtsboven op deze webpagina onder ‘formulieren’ te raadplegen.  

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.