Restauratie provinciale monumenten Noord-Holland, subsidie

Voor restauratie kan door de eigenaar van een beschermd provinciaal monument, of door iemand die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar werkzaamheden aan het monument verricht subsidie worden aangevraagd.
De subsidie is niet bestemd voor monumenten met een woonfunctie.

Subsidie voor onderhoud aan het monument kunt u vinden onder de uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten 2011. Bij deze regeling komen woonhuizen wel voor subsidie in aanmerking.

De provincie heeft een monumentenlijst waar ongeveer 600 provinciale monumenten op  staan vermeld. Het gaat om monumenten uit de periode 1850-1940 die representatief zijn voor een stuk geschiedenis van Noord-Holland. Het kan bijvoorbeeld om boerderijen, molens, fabrieken, sluizen, kerken of verdedigingswerken gaan.

  

De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. De uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011 maakt het mogelijk subsidie te ontvangen voor restauratie van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland.

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van een provinciaal monument, of die belast is met het behoud daarvan. 

Voorwaarden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:


a. de activiteit niet financieel haalbaar is;
b. het monument op het moment van ontvangst van de subsidieaanvraag is beschermd als rijksmonument;
c. het inspectierapport ouder is dan 2 jaar;
d. de benodigde omgevingsvergunning op het moment van de subsidieaanvraag niet onherroepelijk is;
e. voor dezelfde restauratie in 10 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag door gedeputeerde staten reeds subsidie is verstrekt;
f. de aanvraag betrekking heeft op een monument met een woonfunctie;
g. de activiteit is voltooid voordat de aanvraag is ingediend;
h. de subsidie minder zou bedragen dan € 5.000,-.

Aanpak

Uw aanvraag dient door ons ontvangen te zijn vóór de start van de restauratie-werkzaamheden.
Als uw aanvraag onvolledig is en u aanvullende informatie moet indienen dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen bereikt kan worden. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl