Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 5 februari 2024

Provinciale Staten namen officieel afscheid van Ines Kostić, oud-fractievoorzitter van PvdD. In het vragenuur werden vragen gesteld over de rol van de provincie in de Spreidingswet. Er werd gestemd over een 6-tal moties en er werd debat gevoerd over het plaatsen van windmolens in de Noorder-IJplas naar aanleiding van een recent interview van gedeputeerde Rosan Kocken in Het Parool.

Afscheid Ines Kostić

De Statenleden namen officieel afscheid van Ines Kostić, oud-fractievoorzitter van PvdD. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning, bedankte Kostić en benoemde nog specifiek de bijdrage van het Statenlid aan het dierenwelzijnsbeleid van de provincie. “Geprezen door andere leden en absoluut betrokken”, aldus Van Dijk. Namens Provinciale Staten wenste de voorzitter Kostić heel veel succes in de Tweede Kamer. Eind vorig jaar werd Jaap Hollebeek gekozen tot nieuwe fractievoorzitter voor de PvdD. 

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 5 februari 2024Ines Kostić en Arthur van Dijk 

Nieuwe Statenleden 

Na het afscheid van Kostić volgde de beëdiging van een 4-tal nieuwe leden, allemaal van de PvdD. Marc Hanou als nieuw Statenlid en Marieke van Aesch als tijdelijk Statenlid. Vervolgens werden Henriche Vonck en Angeline Egbers geïnstalleerd als duo-commissieleden voor de PvdD. 

Hamerstukken

De ingebrachte vergaderstukken die eerder in de Commissies waren besproken, werden als ‘hamerstukken’ goedgekeurd. Zo gingen Provinciale Staten akkoord met de voordracht van Martin Santhagens als bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer. Ook werden de strategisch agenda’s van de Statencommissies en de subsidievastelling aan fracties over 2022-2023 goedgekeurd.  

Vragenuur

Veel vragen werden tijdens het vragenuur gesteld door de ChristenUnie, SP, JA21 en D66 over de rol van de provincie bij de op 1 februari 2024 ingetreden Spreidingswet. De Spreidingswet heeft als doel te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Voor de komende 2 jaar zijn er in Noord-Holland voor 16.290 mensen (ook minderjarigen) opvangplaatsen nodig. Onder leiding van de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, gaan gemeenten de komende maanden aan de Provinciale Regietafel (PRT) met elkaar in gesprek over de verdeling van alle opvangplekken in Noord-Holland. 

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 5 februari 2024

Fractiedebat

Op verzoek van de fracties van CDA, D66, JA21, CU, SP, Volt, PvdD, 50+, PVV, FvD werd er gedebatteerd over de uitspraken van gedeputeerde Kocken in Het Parool van 23 januari 2024 m.b.t. windenergie, en het door PS afwijzen van het plaatsen van windmolens op de locatie Noorder-IJplas in Amsterdam-Noord. 

Dennis Heijnen (CDA) meende dat de besluitvorming over de plaatsing van windmolens Noorder-IJplas rommelig is verlopen en stelde de vraag: "Welke consequenties dit voor komende projecten heeft?" Sijmen Mülder (D66) en ook Hein Stulemeijer (50+) sloten bij de vragen van het CDA aan. Daniël van den Berg van JA21 wees op de soevereiniteit van Provinciale Staten en de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten. Michel Klein van de ChristenUnie vroeg of er een lijstje met afspraken was en naar het effect op de partners in de energietransitie. Remine Alberts (SP) vroeg om reflectie bij de coalitie, waarna Julia Schneeman van Volt zich afvroeg of dit interview voor minder vertrouwen bij inwoners heeft gezorgd en had behoefte aan garanties dit te voorkomen. Jaap Hollebeek (PvdD) wilde duidelijkheid voor de kiezers. Ronald van Tiggelen (PVV) kwam met een historisch perspectief en vroeg of de coalitie misschien terug in de tijd wilde. 

Noorder-IJplas was uitzondering 

De coalitiepartijen GroenLinks, BBB, VVD en PvdA gaven aan dat de besluitvorming over de plaatsing van windmolens op de locatie Noorder-IJplas een ‘vrije kwestie’ was. De coalitiepartijen gaan ervanuit dat de aanvullende voorwaarden gaan helpen bij het nemen van locatiebesluiten. De verwachting is dat deze voorwaarden, die opgesteld gaan worden, verwerkt in een wind- en zonneladder, voor de zomer klaar zijn. Dennis Heijnen (CDA) gaf aan uit te kijken naar de presentatie van de ladders. Aan het eind van het debat liet gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks) nog weten dat het interview in Het Parool geen verdere consequenties heeft voor de coalitie. 

Energietransitie

Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid willen samen 6,3 TWh (Terawattuur) aan duurzame stroom opwekken. In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Het opwekken van elektriciteit vraagt ruimte, en ruimte in Noord-Holland is schaars. 

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 5 februari 2024

Moties en stemmingen

Een motie van vorig jaar, op 13 december, dat uitkwam op stakende stemmen (een gelijke stand) werd opnieuw in stemming gebracht. Het ging om het voorstel van PvdD, Volt en D66 om bij uitbreidingsaanvragen van veehouderijen in de Omgevingswet vast te leggen dat dit alleen toegestaan is als de dieren meer ruimte krijgen. En opnieuw kwamen de stemmen uit op een gelijke stand  (25 stemmen voor, 25 stemmen tegen), hetgeen betekent dat de motie werd verworpen. De motie om onderzoek te doen naar criminaliteit en witwaspraktijken op vakantieparken-campings van Heidi Bouhlel van de SP werd voor de stemming teruggetrokken door de partij. De motie voor emissie arme stallen van Ilona Haas (PvdD) kreeg 44 stemmen tegen en werd daarmee verworpen. De motie van de ChristenUnie en de PvdD om MVO-Nederland te betrekken bij herziening van het economisch beleid werd aangenomen. Alleen de partijen JA21, FvD en de PVV stemden tegen. De motie van de ChristenUnie, CDA, D66, Volt en PvdD over een nieuw economisch beleidskader werd aangehouden. Esther Rommel, gedeputeerde en portefeuillehouder economie, gaat hierover in gesprek met Provinciale Staten. De motie van D66, PvdD, Volt en de SP over aanbevelingen van het rijk over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied Noord-Holland (PPLG) werd aangenomen. 

Steun voor het Oekraïense volk op 24 februari 

Op de motie van Volt en de ChristenUnie om op 24 februari 2024, exact 2 jaar na de Russische inval in Oekraïne, het provinciehuis in de Oekraïense blauw-gele kleuren te verlichten, als teken van steun, solidariteit en medeleven, werd positief gestemd door de partijen. PvdD vulde de motie aan om ook de vredesvlag op te hangen die dag. Alleen PVV en FvD stemden tegen. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De besluiten, stukken van PS van 5 februari 2024 en de bijbehorende stukken staan bij de agenda van deze vergadering. De vergadering is terug te zien via noord-holland.stateninformatie.nl