Flexibele schil versnelling woningbouw gebiedsontwikkelingsteams gemeenten Noord-Holland 2023, subsidie

Alvorens u een aanvraag voor subsidie indient:

Gemeenten dienen bij het Kernteam Versnelling Woningbouw (Patrick van Son: patrick.van.son@noord-holland.nl & Stan van den Berg stan.van.den.berg@noord-holland.nl) een aanvraag in voor cofinanciering op basis van het toetsingskader flexibele schil (zie de handleiding). Hierin komt naar voren welk(e) project(en) worden versneld en wat daarvoor qua aanvullende capaciteit nodig is.

Het Kernteam Versnelling Woningbouw beoordeelt de aanvraag en gaat met de gemeente in gesprek over de benodigde capaciteit.

Nadat er overeenstemming is met het Kernteam Versnelling Woningbouw volgt een schriftelijk advies per mail over de aanvraag. Dit advies dient u bij te voegen bij de subsidieaanvraag.

Doel
Uitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit binnen gemeenten in Noord-Holland om de versnelling van woningbouw binnen een gemeente te bevorderen.

Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt voor projecten van 250* woningen of meer aan:

 1. gemeenten in de provincie Noord-Holland;
 2. regio’s in de provincie Noord-Holland.

*voor kleinere woningbouwprojecten kan een beroep worden gedaan op de UVR Versnelling Woningbouw 2021.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de tijdelijke inhuur van personele inzet ten behoeve van:

 1. een of meer woningbouwprojecten van meer dan 250 woningen, waarbij elk project voor tenminste 30% uit sociale huurwoningen bestaat en in totaal uit tenminste 66% betaalbare woningen bestaat
 2. een of meer woningbouwprojecten van meer dan 250 woningen waarvoor een anterieure overeenkomst is gesloten door het college vóór 16 maart 2023;
 3. opdrachten die bijdragen aan de concrete versnelling van deze woningbouwprojecten.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000.000,-.

De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 1.000.000,- per kalenderjaar.

Subsidieplafond
Voor de duur van deze uitvoeringsregeling is in totaal € 7.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.  

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. Zie ook de Handleiding Proces en toetsingskader Flexibele schil.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 1. er reeds financiële dekking is voor de in te huren personele inzet;
 2. het woningbouwproject niet in overeenstemming is met het provinciaal beleid;
 3. de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen de gemeente;
 4. er voor hetzelfde woningbouwproject reeds subsidie is ontvangen op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021; of
 5. er voor hetzelfde woningbouwproject door een gemeente in hetzelfde kalenderjaar binnen de openstellingsperiode reeds subsidie is ontvangen op grond van deze uitvoeringsregeling.

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst 
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.  
 
Openstelling 
De regeling staat open vanaf 7 december 2023 om 9.00 uur tot uiterlijk 1 oktober 2024, vóór 17.00 uur.  

Let op!
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen. 

 

Indienen subsidieaanvraag  

STAP 1:
Gemeenten nemen contact op met het Kernteam Versnelling Woningbouw om de aanvraag te bespreken. Contactpersonen zijn: patrick.van.son@noord-holland.nl en stan.van.den.berg@noord-holland.nl

In gezamenlijkheid wordt bekeken welke projecten welke functies nodig hebben. Ook adviseert het Kernteam Versnelling Woningbouw over de kansrijkheid van de aanvraag. Zie ook de Handleiding Proces en Toetsingskader Flexibele schil.

STAP 2: 
Maak de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Dit zijn:

Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is. 

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen. 

STAP 3:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount. 

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage. 

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+ 

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs 

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van ketenmachtiging verplicht.  
 
Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning. 

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking). 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail
:
servicepunt@noord-holland.nl. 

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met het Kernteam Versnelling Woningbouw:

Patrick van Son en Stan van de Berg.

 

 

 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.