Gezonde leefomgeving industrie Noord-Holland, subsidie

Deze regeling is gewijzigd. De nieuwe uitvoeringsregeling is gepubliceerd en is per 1 april 2022 opengesteld voor nieuwe subsidieaanvragen.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doelgroep
Havenbedrijven en industriële ondernemingen die actief zijn in Noord-Holland en een emissiebijdrage hebben op de fysieke leefomgeving.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor

 • a. bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen die een bijdrage leveren aan de vermindering van de geuroverlast en/of geluidsoverlast in de leefomgeving;
 • b. bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen die leiden tot een vermindering van emissies door het havenbedrijf en/of onderneming en daarmee een verbetering van de luchtkwaliteit in de leefomgeving;
 • c. een combinatie van de bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen, genoemd in onderdeel a en b;
 • d. haalbaarheidsonderzoeken naar de fysieke maatregelen, genoemd in onderdeel a, b en c, indien de intentie aanwezig is dat positieve onderzoeksresultaten zullen leiden tot concrete initiatieven.

Doel
Industriële ondernemingen (bedrijven in Noord-Holland die vallen onder het Activiteitenbesluit type B, C en C-IPPC[1]):

 • te stimuleren om vrijwillig maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van geluids- en geuroverlast ter verbetering van de gezonde fysieke leefomgeving in Noord-Holland. Het gaat hierbij om maatregelen die niet wettelijk voorgeschreven kunnen worden via het toepassen van een Best Beschikbare Techniek (BBT) maar wel een emissiereductie opleveren in de leefomgeving. Zo wordt een bijdrage geleverd in het streven naar de WHO advieswaarden. Deze bovenwettelijke maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het ambitieniveau zoals opgenomen in de Omgevingsvisie en het door de provincie ondertekende SLA.
 • te stimuleren een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar bovenwettelijke (vrijwillige) maatregelen die een vermindering van geur- en/of geluidsbelasting opleveren en/of de luchtkwaliteit verbeteren in de fysieke leefomgeving van omwonenden met de intentie deze maatregelen bij een positief resultaat ook uit te voeren.

[1] Industriële ondernemingen die vallen onder het Activiteitenbesluit type B, C en C-IPPC zijn:
Inrichtingen type B zijn inrichtingen die bij de oprichting of een wijziging een melding moeten doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig. Soms hebben ze een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Ze vallen volledig onder het Activiteitenbesluit. Los van het Activiteitenbesluit kunnen ook andere milieuregels gelden. Voorbeelden van type B inrichtingen zijn garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens.
Inrichtingen type C zijn inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Ze moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. Soms hebben inrichtingen type C ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Voorbeelden: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met slibvergistingsinstallatie, een autodemontagebedrijf dat ook vrachtwagens demonteert.
Inrichting type C-IPPC Een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, is een inrichting type C onder het Activiteitenbesluit. Inrichtingen type C(-IPPC) zijn inrichtingen die altijd een omgevingsvergunning milieu nodig hebben

Voorbeelden van subsidiabele maatregelen zijn:

 • Geluidafscherming plaatsen.
 • Installaties of activiteiten binnen opstellen in plaats van buiten.
 • Voertuigen, mobiele werktuigen en/of processen elektrificeren.
 • Windschermen of overkapping plaatsen om stofverspreiding bij opslagen te voorkomen.
 • Een doekfilter plaatsen die een lager emissieniveau haalt dan in de BBT-conclusies staat.

Berekening subsidie
Voor de activiteiten onder a, b en c genoemd: 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000.
Voor de activiteit genoemd onder d: 90% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000.

Subsidieplafond
In 2022 is het subsidieplafond voor de fysieke maatregelen € 800.000,- en het subsidieplafond voor de haalbaarheidsonderzoeken € 200.000,-.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees dan de uitvoeringsregeling goed door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als de activiteit dient om te voldoen aan de geldende wettelijke (Europese) normen op het gebied van de vermindering van luchtemissies, geluidemissies, geuremissies of de wettelijke normen die binnen een jaar na ontvangst van de aanvraag om subsidie in werking treden.

Zie voor de andere weigeringsgronden artikel 8 van de regeling.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 april 2022, 9.00 uur tot 14 oktober 2022, vóór 17:00 uur, is ontvangen.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.