Klimaatadaptatie, fysieke uitvoeringsprojecten, subsidie

Doel
De provincie Noord-Holland wil zich voorbereiden op de klimaatveranderingen en de kansen rondom deze veranderingen benutten. Hoe we dit gaan doen staat in de notitie “Klimaatadaptatie Noord-Holland, bouwstenen voor de provinciale aanpak”. Eén van de instrumenten is deze subsidieregeling “fysieke uitvoeringsprojecten voor klimaatadaptatie”. De komende 3 jaar zal er jaarlijks budget beschikbaar zijn.

Doelgroep
Gemeenten (penvoerders voor de DPRA-regio’s.)

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor uitvoeringskosten.

Berekening subsidie
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 100.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal voor 2020 € 900.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Voorwaarden

De aanvraag moet afgestemd zijn binnen de DPRA-regio. Er moet aangetoond worden dat de gemeenten in een DPRA-regio op de hoogte zijn van de aanvraag.

Voor de aanvraag kunt u gebruik maken van de uitkomsten van het onderzoek Klimaatadaptatie (waarvoor eveneens subsidie kan worden aangevraagd, zie elders op dit Subsidieloket).

Aanpak

Openstelling
De regeling sluit op 8 oktober 2020 om 17:00 uur.
Als uw aanvraag na bovengenoemde datum en tijd door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond en wanneer er minder dan 90 punten is behaald.

De formulieren worden eind mei 2020 op het Subsidieloket gezet.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl