Klimaatadaptatie, fysieke uitvoeringsprojecten, subsidie

De uitvoeringsregeling is gesloten. Het is niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

Doel
De provincie Noord-Holland wil zich voorbereiden op de klimaatveranderingen en de kansen rondom deze veranderingen benutten. Hoe we dit gaan doen staat in de notitie “Klimaatadaptatie Noord-Holland, bouwstenen voor de provinciale aanpak”. Eén van de instrumenten is deze subsidieregeling “fysieke uitvoeringsprojecten voor klimaatadaptatie” om gemeenten te stimuleren meer maatregelen te treffen die de effecten van klimaatverandering beperken.

Doelgroep:
Noord-Hollandse gemeenten

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor een fysiek uitvoeringsproject dat bijdraagt aan klimaatadaptatie.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot ten hoogste het subsidieplafond dat voor de werkregio van de aanvrager geldt.

 Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over de onderstaande negen werkregio’s in Noord-Holland.

Amsterdam € 619.000,-
BOWA-ISARIZ € 302.500,-
Haarlemmermeer € 109.000,-
Kop van Noord-Holland € 114.500,-
Noord-Kennemerland Noord € 208.000,-
Noord-Kennemerland Zuid € 56.000,-
Westfriesland € 148.000,-
Zaanstreek-Waterland € 235.500,-
Zuid Kennemerland € 207.500,-

 

Voorwaarden

Subsidie wordt geweigerd indien:

  • de aanvraag is ontvangen buiten de opstellingsperiode
  • de aanvraag niet is afgestemd binnen de werkregio en niet aantoonbaar is bevestigd dat de andere gemeenten binnen de werkregio bekend zijn met de aanvraag
  • het fysieke uitvoeringsproject financieel niet haalbaar is
  • de uitvoering van het fysieke uitvoeringsproject is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
  • de aanvraag betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud
  • geen beschrijving is gegeven van de samenhang met andere provinciale opgaven
  • de aanvraag ziet op subsidieverlening voor het ontwikkelen van nieuwbouw.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 november 2022, 09.00 uur tot uiterlijk 15 september 2023, 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
  • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.