Regionaal fietsnetwerk Noord-Holland 2020, subsidie

U kunt voor deze regeling geen aanvragen meer indienen in 2020.

Doel
De provincie Noord-Holland wil de regionale fietsnetwerken verbeteren en doorfietsroutes realiseren om op die manier het openbaar vervoer te ontlasten en het fietsplezier te vergroten.

Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en West-Friesland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:
Fietsnetwerken:
a. de aanleg, verbetering of uitbreiding van een openbaar toegankelijk fietspad en fietsstraat gelegen op het regionale fietsnetwerk;
b. de aanleg, verbetering of uitbreiding van een openbaar toegankelijk fietspad en fietsstraat welke een bijdrage levert aan het regionaal fietsnetwerk;
Doorfietsroutes:
c. de aanleg, verbetering of uitbreiding van een openbaar toegankelijk fietspad en fietsstraat gelegen op een doorfietsroute;
d. de aanleg, verbetering of uitbreiding van een kunstwerk gelegen op een doorfietsroute.

Berekening subsidie
Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit. Indirecte kosten worden tot 10 % mee gesubsidieerd.

1. De subsidie bedraagt voor de activiteiten genoemd onder a en b, 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.000.000;
2. De subsidie bedraagt voor de activiteiten genoemd onder c, 75% van de subsidiabele kosten;
3. De subsidie bedraagt voor de activiteiten genoemd onder d, 80% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 2.000.000 per kunstwerk;
4. Indien voor de activiteit reeds op grond van een andere uitvoeringsregeling van Gedeputeerde Staten subsidie is verleend, wordt de subsidie voor de activiteit op grond van deze uitvoeringsregeling zodanig berekend dat niet meer dan het percentage van de subsidiabele kosten zoals beschreven in dit artikel wordt gesubsidieerd.

Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:
a. vervanging, beheer of onderhoud;
b. grondverwerving;
c. saneringskosten.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 4.342.000 (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• een project al is aanbesteed
• een activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid oplevert
• een activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten onevenredig negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming van het openbaar vervoer
• een project uitsluitend dient ter ontsluiting van een woonwijk, bedrijventerrein of openbare voorziening
• een project uitsluitend dient voor de aanleg van een noodvoorziening
• een project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, waaraan de subsidieaanvrager een financiële bijdrage dient te leveren

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 7 juli 2020 tot en met 29 oktober 2020 vóór 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie

Uitgelicht