Liniedijken

(11 december 2020)

De afgelopen 20 jaar richtte de provincie zich met name op de herbestemming en restauratie van de forten. Hierdoor kregen de overige onderdelen van de Stelling van Amsterdam minder aandacht.

Het coalitieakkoord uit 2019 ‘Duurzaam Doorpakken’ bracht hierin verandering.
In dit akkoord is opgenomen dat verkent wordt op welke wijze ook de landschappelijke, recreatieve en educatieve waarde van de liniedijken van de Stelling van Amsterdam versterkt kunnen worden.
De liniedijken zijn een aantal specifieke delen van de hoofdverdedigingslinie van de Stelling. Het zijn dijken die speciaal zijn aangelegd voor de Stelling van Amsterdam en geen waterkerende functie hebben.

Liniedijk

Bron foto: Nicky Schuurman (Natuurlijke Zaken, Landschap Noord-Holland)

De provincie Noord-Holland liet in de eerste helft van 2020 een quick scan uitvoeren naar de staat van de liniedijken. Hierbij is:

  • de huidige situatie in kaart gebracht.
  • heeft er archief onderzoek plaatsgevonden naar de oorspronkelijke situatie.
  • is er een voorstel voor gedaan voor herstelmaatregelen.

De resultaten van deze quickscan zijn op 23 oktober jongstleden besproken tijdens een bestuurlijke bijeenkomst met betrokken partijen. Hierbij waren gemeenten, waterschappen en terrein beherende organisaties aanwezig.

Deze quickscan geeft een goed beeld van de huidige toestand van de liniedijken en de mogelijkheden om deze te herstellen.

De volgende stap is het maken van een uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de liniedijken. Daarnaast vindt overleg plaatst met  eigenaren/beheerders van de liniedijken.
De provincie neemt hierin het voortouw en heeft het adviesbureau APPM ingehuurd om dit uitvoeringsprogramma op te stellen. Begin maart 2021 moet dit programma gereed zijn.

 

Uitgelicht