Inwonersraadpleging

Moet de provincie meer inzetten op de kwaliteit van recreatie of van natuur, of allebei? Moet er in de toekomst ruimte zijn voor nieuwe vormen van landbouw en meer bossen, of is het juist belangrijk dat het landelijk gebied blijft zoals het is?

Van 21 april tot en met 26 mei kon elke inwoner van Noord-Holland meedenken over de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland.

Lees hier meer over de eerste resultaten.  
 
De provincie Noord-Holland is benieuwd naar ieders mening en organiseerde daarom een inwonersraadpleging. Alle input wordt gebruikt de provincie bij het opstellen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Elke inwoner van Noord-Holland kon meedoen. Deelname kostte ongeveer 20 minuten. Tijdens de raadpleging werden inwoners als het ware ‘op de stoel van de bestuurder’ gezet. Zij kregen 2 keuzetaken waarin zij aangaven wat zij belangrijk vonden.  

Bij de eerste keuzesituatie werd gevraagd waarvoor de provincie zich moet inspannen in het landelijk gebied. Daarvoor waren 10 opties, zoals de kwaliteit van natuur, recreatie en uitstoot van schadelijke stoffen. Via de schuifjes kon de deelnemer aangeven hoeveel inspanning de provincie moet leveren. De keuzes laten direct zien welke invloed deze hebben op de beschikbare capaciteit. De tweede keuzetaak ging over hoe de toekomst van het landelijk gebied er volgens de deelnemer uit zou moeten zien. Hiervoor waren 50 punten te verdelen over 10 karakteristieken van het landelijk gebied.  

Over de raadpleging 

Voor de raadpleging werd gebruikgemaakt van de Participatieve Waarde Evaluatie-methode (PWE) van Populytics, een startup van TU Delft. Deze methode wordt gebruikt om te achterhalen hoe grote groepen inwoners in het algemeen en in een specifieke situatie publieke waarden wegen en hoe inwoners vinden dat waarden concreet moeten worden vertaald in beleid. Ook kan de methode worden ingezet om na te gaan hoe inwoners (effecten van) beleidsopties in samenhang afwegen. 

De raadpleging is ontwikkeld in samenwerking met onder andere gemeenten, waterschappen, landbouw-, natuur- en recreatieve organisaties en ondernemers uit Noord-Holland. Naast de open raadpleging, waaraan elke inwoner van Noord-Holland kan meedoen, werd deze ook afgenomen bij een panel. Zo zorgt de provincie ervoor dat de resultaten representatief zijn voor de inwoners van Noord-Holland. 

Om de open raadpleging bij inwoners onder de aandacht te brengen, heeft de provincie een campagne uitgevoerd. Hiervoor zijn onder andere advertenties in huis-aan-huis-bladen, advertenties in bussen, posters in bushokjes en social media-advertenties ingezet. Op Bevrijdingspop in Haarlem konden bezoekers op de foto bij een zuil over de raadpleging. 

Planning 

De eerste resultaten van de raadpleging zijn op 1 juni gepresenteerd aan de Interim-Statencommissie over het PPLG. Op 12 juni debatteren Provinciale Staten van Noord-Holland over de concept-startversie van het PPLG en de resultaten van de inwonersraadpleging. De resultaten worden vervolgens gebruikt bij het verder schrijven van het PPLG. Het eindrapport van de inwonersraadpleging wordt met de startversie van het PPLG meegestuurd naar het Rijk. Het rapport is dan ook via deze website te downloaden.  

Na 1 juli worden de plannen verder uitgewerkt in de vijf PPLG-regio’s. Dat zijn: 

  1. Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland  
  2. Noord-Kennemerland  
  3. Laag Holland  
  4. Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden 
  5. Gooi en Vechtstreek  

Ook dan kan iedere Noord-Hollander meedenken en een mening geven. Dit gebeurt via zogeheten gebiedsprocessen. Binnen elke regio bestaan al gebiedsprocessen om onder andere de stikstofuitstoot te verminderen, bodemdaling tegen te gaan en de natuur te herstellen en versterken. De maatregelen die in het PPLG staan worden daarin meegenomen. In deze gebiedsprocessen vindt veel participatie plaats, bijvoorbeeld met inloopavonden.