Inwonersraadpleging

Moet de provincie meer inzetten op de kwaliteit van recreatie of van natuur, of allebei? Moet er in de toekomst ruimte zijn voor nieuwe vormen van landbouw en meer bossen, of is het juist belangrijk dat het landelijk gebied blijft zoals het is? Tot en met 26 mei 2023 kan elke inwoner van Noord-Holland meedenken over de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland is benieuwd naar ieders mening en organiseert daarom een inwonersraadpleging. Alle input gebruikt de provincie bij het opstellen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).   

Kijk op https://noord-holland.raadpleging.net en geef uw mening.  

Elke inwoner van Noord-Holland kan meedoen. Deelname kost ongeveer 20 minuten. Tijdens de raadpleging worden inwoners als het ware ‘op de stoel van de bestuurder’ gezet. U krijgt 2 keuzetaken waarin u aangeeft wat u belangrijk vindt.  

Bij de eerste keuzesituatie wordt gevraagd waarvoor de provincie zich moet inspannen in het landelijk gebied. Daarvoor 10 opties, zoals de kwaliteit van natuur, recreatie en uitstoot van schadelijke stoffen. Via de schuifjes geeft u aan hoeveel inspanning de provincie volgens u moet leveren. De keuzes laten direct zien welke invloed deze hebben op de beschikbare capaciteit.  

De tweede keuzetaak gaat over hoe de toekomst van het landelijk gebied er volgens u uit zou moeten zien.  Hiervoor zijn 50 punten te verdelen over 10 karakteristieken van het landelijk gebied. Op die manier geeft u aan wat u belangrijk vindt.  

Over de raadpleging 

Voor de raadpleging wordt gebruikgemaakt van de Participatieve Waarde Evaluatie-methode (PWE) van de TU Delft. Deze methode wordt gebruikt om te achterhalen hoe grote groepen inwoners in het algemeen en in een specifieke situatie publieke waarden wegen en hoe inwoners vinden dat waarden concreet moeten worden vertaald in beleid. Ook kan de methode worden ingezet om na te gaan hoe inwoners (effecten van) beleidsopties in samenhang afwegen. 

De raadpleging is ontwikkeld in samenwerking met onder andere gemeenten, waterschappen, landbouw-, natuur- en recreatieve organisaties en ondernemers uit Noord-Holland. Naast de open raadpleging, waaraan elke inwoner van Noord-Holland kan meedoen, wordt deze ook afgenomen bij een panel. Zo zorgt de provincie ervoor dat de resultaten representatief zijn voor de inwoners van Noord-Holland. 

Planning 

De raadpleging is in te vullen tot en met 26 mei 2023. Daarna komen de resultaten. Op 12 juni debatteren Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) over de startversie van het PPLG en de resultaten van de inwonersraadpleging. De resultaten worden vervolgens gebruikt bij het verder schrijven van het PPLG. Het eindrapport van de inwonersraadpleging wordt met de startversie van het PPLG meegestuurd naar het Rijk. Het rapport is dan ook via deze website te downloaden.  

Na 1 juli worden de plannen verder uitgewerkt in de 5 PPLG-regio’s. Dat zijn: 

  1. Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland  
  2. Noord-Kennemerland  
  3. Laag Holland  
  4. Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden 
  5. Gooi en Vechtstreek  

Ook dan kan iedere Noord-Hollander meedenken en een mening geven. Dit gebeurt via zogeheten gebiedsprocessen. Binnen elke regio bestaan al gebiedsprocessen om onder andere de stikstofuitstoot te verminderen, bodemdaling tegen te gaan en de natuur te herstellen en versterken. De maatregelen die in het PPLG staan worden daarin meegenomen. In deze gebiedsprocessen vindt veel participatie plaats, bijvoorbeeld met inloopavonden. 

Uitgelicht