Diffuus lood in de bodem Noord-Holland, subsidie

De regeling is per 1 januari 2024 opnieuw opengesteld. 

Doel
Tegengaan blootstellingsrisico’s als gevolg van diffuus lood in de bodem.

Doelgroep
Gemeenten in Noord-Holland niet zijnde Amsterdam, Alkmaar, Haarlem of Zaanstad.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • Het opstellen van een gemeentelijk programma
 • Programmatisch onderzoek door de gemeente
 • Sanering van bodemverontreiniging
 • De communicatie van gebruiksadviezen

Berekening subsidie
90% van de noodzakelijke kosten tot maximaal:

 • Het opstellen van een gemeentelijk programma: € 25.000,-
 • Programmatisch onderzoek door de gemeente of bodemsanering: € 200.000,-
 • De communicatie van gebruiksadviezen: € 25.000,-

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.750.000,- (het subsidieplafond 2024) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is;
 • In het kalenderjaar van de aanvraag reeds aan dezelfde aanvrager subsidie is verleend voor programmatisch onderzoek of sanering op grond van deze regeling;
 • De aanvraag betrekking heeft op het opstellen van een gemeentelijk programma en daarvoor tijdens de looptijd van deze regeling al subsidie is verstrekt;
 • De aanvraag betrekking heeft op communicatie van gebruiksadviezen en daarvoor tijdens de looptijd van deze regeling al subsidie is verstrekt;
 • Aan de aanvrager voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, reeds financiering is toegekend op grond van een andere regeling.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2024 vanaf 09:00 uur tot en met 30 december 2024 voor 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs 
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van ketenmachtiging verplicht. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.