Hoe willen wij samenwerken?

De partners werken samen volgens onderstaand model.

Samenwerkingsmodel

Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 2,6 MB)

Actie-agenda

De actie-agenda bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Technologietafels
  De provincie organiseert regelmatig bijeenkomsten waar betrokkenen elkaar spreken over gezamenlijke beelden, doelen en acties die nodig zijn om de arbeidsmarkt klaar voor de toekomst te maken. De bijeenkomsten bieden ook ruimte om te netwerken en inzichten uit te wisselen.
 • Thematafels
  Dit zijn tijdelijke thematische werkgroepen die onderdeel zijn van de technologietafels. Hier worden strategische thema’s uitgelicht die op dat moment relevant zijn. 
 • Ontwikkelcoalities
  Dit is een groep betrokkenen uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven die op eigen initiatief en vanuit eigen doelen en inzet wil samenwerken aan een gezamenlijk initiatief of propositie om zo de doelen uit dit manifest bereiken. Het kunnen bestaande coalities zijn, met of zonder uitbreiding, of nieuwe coalities.

Uitvoering

In de uitvoering spelen verschillende partijen een rol:

 • Aanjager
  Dit is de trekker van een ontwikkelcoalitie, die over de juiste kennis, vaardigheden en netwerk beschikt om de ambities te bereiken.
 • PPS-en
  Dit zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden van bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties die werken aan goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het opleiden van innovatieve professionals en vakmensen, leven lang ontwikkelen of het innovatievermogen van bedrijven.
 • Werkambassadeur
  Dit is een onafhankelijke ambassadeur die door de provincie is aangesteld om het bedrijfsleven, het onderwijs en overheden beter te verbinden.

Regie & afstemming

Er is regie en afstemming op verschillende niveaus:

 • Bovenregionale afstemming
  Bovenregionale afstemming en coördinatie tussen Noord-Holland Noord en MRA gebeurt via de samenwerkingsstructuur van TIB-NHN-Plus en Masterplan Techniek 2.0.
 • Provinciebrede regiegroep
  Minimaal 1 maal per jaar komt een provinciale regiegroep bijeen. De regiegroep bestaat uit 30 vertegenwoordigers uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De vertegenwoordigers hebben binnen hun eigen organisaties of achterban mandaat over de inzet van mensen en middelen. De regiegroep evalueert de voortgang van de actieagenda en doet aanbevelingen over de voortgang of koerswijzigingen.
 • Leer- en adviescommissie
  Een afvaardiging van de provinciebrede regiegroep komt minimaal 3 keer per jaar bijeen. De leer & en adviescommissie bestaat uit 15 vertegenwoordigers uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Deze commissie evalueert de voortgang en samenhang van de lopende acties en geeft, indien gewenst, bijsturings- en leeradviezen. Ook geven zij advies over eventuele nieuwe ontwikkelingen en acties die een bijdrage vragen van, of van meerwaarde zijn voor andere partijen.