Kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland, subsidie

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Het beleid voor circulaire economie is vastgelegd in de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025.

De provincie Noord-Holland sluit aan bij de ambitie van de Rijksoverheid (Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’, 2016): Noord-Holland is 100% circulair in 2050 en streeft naar een reductie van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen in 2030. In een circulaire economie wordt het gebruik van primaire grondstoffen tot een minimum beperkt, wordt afval grondstof en worden grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem behouden.

De Actieagenda 2021-2025 is als bijlage opgenomen. De Actieagenda beschrijft de instrumenten waarop de provincie met haar circulair beleid inzet.

Met de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 beogen wij kleinschalige activiteiten te subsidiëren die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland, zodat kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen worden vergroot.

Doel
De Provincie Noord-Holland wil financiële ondersteuning bieden aan kleinschalige activiteiten ter bevordering van de circulaire economie.

Doelgroep
Stichtingen en verenigingen die bevordering circulaire economie in Noord-Holland als doelstelling of als werkterrein hebben.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland, zodat kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen worden vergroot.

Berekening subsidie
80% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 5.000,--

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 25.000,-- beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • De subsidie minder bedraagt dan € 1.500,--;
  • De activiteit financieel niet is voorzien van een sluitende begroting en financieringsplan;
  • De activiteit volledig is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;
  • Op grond van deze uitvoeringsregeling reeds een subsidie voor dezelfde activiteiten is verleend.

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

De regeling is opengesteld vanaf de dag na datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin de regeling wordt geplaatst. Aanvragen dienen uiterlijk op 30 oktober 2022 17:00 uur door ons te zijn ontvangen

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is.

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.