Actieagenda

De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe Actieagenda Circulaire Economie. Deze omschrijft wat de provincie de komende 5 jaar doet om de verandering naar een circulaire economie te versnellen.

De provincie Noord-Holland is een van de ondertekenaars van het Nationaal Grondstoffenakkoord, dat volgde uit het kabinetsplan van 2016 Nederland Circulair in 2050. De ambitie van de provincie sluit aan op die van Europa en het Rijk: Noord-Holland is in 2050 volledig circulair en het gebruik van primaire grondstoffen is in 2030 met 50% gedaald. Sinds 2017 zet de provincie zich daarom volop in om de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

In de Actieagenda Circulaire Economie 2021- 2025 (pdf, 17MB) staat wat de provincie de komende jaren concreet gaat doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Screenshot infographic Noord-Hollandse doelen
Bekijk de grote versie: infographic Noord-Hollandse doelen
(pdf, 308kB). Om de doelen te behalen, voert de provincie de komende jaren verschillende acties uit. Deze afbeelding laat alle operationele doelen zien met daarbij een voorbeeld van een van de acties die de provincie gaat uitvoeren of al uitvoert.

Het moet sneller anders: versnelling van de transitie 

Om ervoor te zorgen dat de ambities voor 2030 en 2050 worden behaald, wil de provincie zoveel mogelijk barrières wegnemen die circulair ondernemen in de weg staan en circulair ondernemerschap stimuleren. Dat doet ze in de periode 2021-2025 langs meerdere sporen:

  • Via het spoor ‘circulair ondernemerschap en innovatie’ wil ze bereiken dat meer bedrijven circulair gaan ondernemen en dat circulaire innovaties op grotere schaal worden toegepast. 
  • Via het spoor ‘grondstoffen’ maakt de provincie zich er hard voor dat grondstoffen vaker circulair worden ingezet en dat het gebruik van primaire grondstoffen en niet-hernieuwbare grondstoffen afneemt. 
  • Via de eigen organisatie geeft ze het goede voorbeeld en stimuleert daarmee de markt om ook circulair te worden. Dat betekent dat de provincie zoveel mogelijk circulair inkoopt en aanbesteedt en dat circulariteit een uitgangspunt is bij de aanleg, het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. 

Videostill HOV in 't Gooi
Video: 'Herbestemming kaphout Anna’s Hoeve'

Het moet structureel anders: een systeemwijziging

Voor een volledig circulaire economie is een systeemverandering nodig: een verandering van het hele economische systeem. Dit betekent onder meer een fundamenteel andere manier van denken over en omgaan met grondstoffen en het ontwerpen van producten. Dat geldt ook voor consumenten die zich bewust moeten worden van de impact van de huidige lineaire economie en de beschikbare alternatieven. De provincie richt zich op het veranderen van het systeem door samen met andere partijen te lobbyen voor nieuwe wet- en regelgeving