Landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021 is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.

 • Wij willen u erop attenderen om vóór het invullen van het subsidieaanvraagformulier, de Uitvoeringsregeling landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021 door te nemen. In het bijzonder artikel 9 (weigeringsgronden) en 11 (niet-subsidiabele kosten).
 • Subsidies worden alleen verstrekt voor fysieke maatregelen. Voorbereidende kosten kunnen, onder voorwaarden, eventueel mee gesubsidieerd worden. Dit kan echter alleen in combinatie met fysieke maatregelen.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Het realiseren en stimuleren van de versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Westeinderscheg.

 Doelgroep

 1. Hoogheemraadschap Rijnland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek;
 2. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn;
 3. Recreatie Noord-Holland, alsmede de daaronder vallende recreatieschappen (bijv. Groengebied Amstelland);
 4. Terrein beherende organisaties; 
 5. Verenigingen en stichtingen, die de behartiging van recreatieve, cultuurhistorische en natuurbelangen als hoofddoelstelling hebben;
 6. Vervoersregio Amsterdam.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor uitvoering van fysieke maatregelen, die als hoofddoel bijdragen aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen:

 1. Het versterken van de natuurwaarden of bijzondere landschappelijke waarden van de Westeinderscheg;
 2. Het verbeteren van de vindbaarheid of de zichtbaarheid van Westeinderscheg;
 3. Het verbeteren van de recreatieve bereikbaarheid van de Westeinderscheg;
 4. Het versterken van de beleefbaarheid van de Westeinderscheg;
 5. Het versterken van de herkenbaarheid van de Westeinderscheg.

In aanvulling op het bovenstaande dienen de maatregelen tevens bij te dragen aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen:

 1. Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke (agrarische) landschappen;
 2. Behoud en versterking van de biodiversiteit;
 3. Toename van recreatie in het groen.

Berekening subsidie
75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 150.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.600.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de uitvoering van de activiteit is begonnen* voordat de aanvraag is ingediend;
 • de activiteit niet plaatsvindt in en rondom de Westeinderscheg, zoals begrensd op de in artikel 1, onder c genoemde kaart;
 • voor dezelfde activiteit subsidie is of kan worden verkregen op grond van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland.

Een volledige opsomming van alle voorwaarden, weigeringsgronden en (niet) subsidiabele kosten leest u in de uitvoeringsregeling.

* het 'begonnen zijn' wordt (mede) bepaald door hetgeen in de Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 is aangegeven. Als bij de aanvraag een getekende offerte zit, heeft een project al de status 'begonnen'.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot en met 28 februari 2023 om 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.