Vacatures nieuwe leden Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten

(Vacaturenummer: AD-HAC)

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk bezwaren en klachten goed en zorgvuldig te behandelen. In eerste instantie handelt het provinciebestuur bezwaren graag informeel af. Door het structureel toepassen van die informele aanpak worden veel geschillen opgelost. Wanneer dat, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, wordt een bezwaar of klacht voorgelegd aan een Hoor- en Adviescommissie (HAC). Nadat een HAC de partijen heeft gehoord adviseert zij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland over het bezwaar of de klacht

Onafhankelijke commissie

De HAC is onafhankelijk en adviseert vanuit haar eigen professionaliteit en kennis. Zaken waarover de HAC adviseert gaan onder andere over vergunningverleningen op grond van de Wet Natuurbescherming, subsidieverleningen, handhaving van milieurecht en verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Begrippen als de ‘PAS’, soortenbescherming, concessieverlening en ligplaatsen komen regelmatig voorbij. De commissie adviseert ook over klachten, hoewel deze meestal worden opgelost zonder tussenkomst van de commissie. 

Als lid hoort u betrokkenen die een bezwaar hebben gemaakt of een klacht hebben ingediend. Daarna adviseert u Gedeputeerde Staten over te nemen beslissingen op het bezwaarschrift of de klacht.

De commissie bestaat uit kamers met ieder een kamervoorzitter en twee leden. Gemiddeld drie maal per maand vinden hoorzittingen plaats. De vergaderingen vinden in principe plaats op donderdagochtend en duren ongeveer drie tot vier uur.
Een van de  kamervoorzitters is benoemd als  voorzitter van de commissie. Deze zorgt voor een optimale werkwijze van de Hoor-en Adviescommissie en zit plenaire vergaderingen voor.

Gevraagde expertise

U heeft:

  • Een opleiding op academisch niveau of een door werkervaring verkregen vergelijkbaar niveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding Nederlands Recht.
  • Een zeer gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht.
  • Kennis en ervaring op meerdere voor de provincie Noord-Holland relevante gebieden: subsidies (al dan niet met Europese cofinanciering) openbaarheid van bestuur, natuurbescherming, milieu, ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving, nadeelcompensatie en concessieverlening openbaar vervoer.
  • Ruime en relevante werkervaring, zoals in de wetenschap, het onderwijs (hogeschool of universiteit), het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de advocatuur of de overheid.
  • Goede communicatieve vaardigheden, het vermogen te denken in oplossingen, een brede maatschappelijke interesse en het vermogen om in een team te werken: goed in staat een eigen oordeel te vormen, elkaar aan te vullen en een gezamenlijk advies uit te brengen.
  • Bekendheid en affiniteit met het lokale bestuur.
  • Kennis van en ervaring met de toetsing van complexe overheidsbesluiten en de volledige heroverweging in bezwaar.

U bent ten minste eenmaal per maand beschikhaar.

U bent bekend met digitaal werken of bent daartoe bereid.

Als u ervaring heeft als voorzitter/lid met de behandeling van bezwaar- of klaagschriften is dat eveneens een pré.
 
Leden en (kamer)voorzitters mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de provincie Noord-Holland of aan de provincie Noord-Holland verbonden partijen of in een ander verband waarmee afbreuk wordt gedaan aan een onafhankelijke positie.

Benoeming en vergoeding

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland benoemen u voor een periode van 4 jaar.

De vergoeding bedraagt € 224,50 per zitting. Het voornemen is de vergoeding per 1 januari te verhogen naar € 280,60 voor leden en naar € 336,75 voor (kamer)voorzitters.

U ontvangt een reiskostenvergoeding conform de daarvoor geldende regeling.

De provincie zorgt voor een goede ondersteuning vanuit het secretariaat van de commissie. Deskundige ondersteuning van een secretaris en tijdige aanlevering van volledige dossiers zorgen dat u uw werk als commissielid goed kunt doen.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Neem voor meer informatie contact op met Patrick van Laar, coördinerend secretaris HAC, op Laarp@noord-holland.nl of 023 514 3354.

Stuur uiterlijk 1 november 2018 uw sollicitatie, met motivatie en curriculum vitae aan Directie CZ, sector JZ, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem of per mail naar solliciteren@noord-holland.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats met de provinciesecretaris en een gedeputeerde.

Uitgelicht