Harger- en Pettemerpolder

De weidse Harger- en Pettemerpolder, bij de Hondsbossche Zeewering, is rustig en stil. Dat komt doordat de polder is aangewezen als stiltegebied. Drukke wegen ontbreken, en is er weinig bebouwing. Hierdoor kan het op deze plek ook ’s nachts donkerder worden dan elders, wat voor veel dieren een voordeel is. Bijzondere trekvogelsoorten gebruiken de polders als slaapplaats tijdens hun tocht via de Noord-Atlantische trekroute, die langs dit deel van Noord-Holland loopt.

De lange geschiedenis van het gebied is mooi terug te zien in de oude dijkjes, grillig opgedeelde stukken grasland, en de loop van de talrijke sloten. Door kleiwinning voor de bouw van de zeewering zijn in de vorige eeuw de waterplassen De Putten en Abtskolk ontstaan. In de plassen en aangrenzende weilanden vinden de kolgans, grauwe gans, smient en zeldzame dwerggans rust en voedsel in de wintermaanden. Op meerdere plekken in het poldergebied komt zowel zoet als zout water vanuit de ondergrond naar boven.

Schremafbeelding kaart deelgebied Harger- en Pettemerpolder
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het gebied Harger- en Pettemerpolder
(pdf, 2 MB)

Wat gebeurt er?

Natuurnetwerk

De ambitie voor het Natuurnetwerk Nederland is relatief groot. Van de ongeveer 450 hectare is nog 100 hectare te realiseren. Natuurkansen zijn er in het uitbreiden van extensief gebruikt grasland voor weidevogels, ganzen en andere in de winter verblijvende vogels. Een uitdagende opgave, want het gebied heeft tussen 2016 en 2018 al een gebiedsproces doorlopen. 

Het beheer van bloemrijke dijken is een mogelijkheid om natuurgebiedjes te verbinden. Dat dergelijke inspanningen succes opleveren, bewijzen de projecten van Kust op Kracht.

Herstel in het Natura 2000-gebied

Het gebied Abtskolk & De Putten is aangewezen als Natura 2000-gebied. De kwaliteit van de graslanden in het hele gebied voldoen als leefgebied voor de ganzen. Naast de bescherming en het waarborgen daarvan zijn geen extra maatregelen in het gebied nodig. Voor verdere toelichting kunt u de samenvatting van het beheerplan (pdf, 600 Kb) raadplegen.

Meer informatie

De gebiedsregisseur van de provincie is aanspreekpunt voor initiatieven op natuurgebied, volgt de lopende projecten en stimuleert de aanleg van het Natuurnetwerk. Gebiedsregisseur Gerlies Nap is bereikbaar via napg@noord-holland.nl.