Samenstelling

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit externe deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Daarbij is onder andere ook bijzondere kennis op de terreinen circulaire landbouw, klimaatadaptatie en biodiversiteit in de ARO vertegenwoordigd. De ARO staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Han ter Heegde. Hans van Helden, werkzaam bij de provincie Noord-Holland, is ambtelijk secretaris van de ARO.

Voorzitter

 

Han ter Heegde

Han ter Heegde (1958) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij is burgemeester van gemeente Gooise Meren en is tevens voorzitter van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten. Daarvoor was hij burgemeester van gemeente Heerhugowaard (2004-2017), burgemeester van gemeente Langedijk (1998-2004), wethouder en locoburgemeester van gemeente Voorburg en lid van het Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden (1994-1998). Daaraan voorafgaand vervulde hij diverse (leidinggevende) functies op het Ministerie van Defensie en Onderwijs en Wetenschappen en bij de gemeente Voorburg. In het recente verleden is Han ook een aantal jaren voorzitter van de Taskforce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland geweest.

Leden


Ellen Marcusse

Ellen Marcusse (1963) is stedenbouwkundige. Zij is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam in 1998 met lof. Zij heeft een eigen ontwerp- en adviesstudio. Daarvoor heeft zij gewerkt bij verschillende ontwerpbureaus en de gemeentelijke overheid. Bij de gemeente Almere heeft zij ruim 10 jaar leidinggevende en strategisch adviserende functies vervuld, waaronder het Atelier IJmeer (2003 – 2006), mede in opdracht van de gemeente Amsterdam. Zij was hoofd van de opleiding Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam (2001 – 2005) en de opleiding Urban Design bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2010 – 2012). Op het gebied van ruimtelijk beleid en kwaliteit heeft zij momenteel zitting in gecombineerde commissies ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. Verder is zij regelmatig lid van vakjury’s, adviescommissies en examencommissies. Tevens is zij sinds 2014 lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland.

Peter de Ruyter

Peter de Ruyter (Boskoop,1965) studeerde af als landschapsarchitect aan de Wageningen Universiteit (1992) en is directeur van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur in Haarlem. Vanuit zijn bureau werkt Peter aan een reeks van actuele ruimtelijke vraagstukken op het raakvlak van klimaatverandering, biodiversiteit, energietransitie en doorontwikkeling van de landbouw, met als specialisatie de veenweide. In zijn werk probeert hij de (economische) dynamiek in het landschap te omarmen, koppelkansen tussen maatschappelijke opgaven te benutten - met oog voor initiatieven ‘van onderop’ - om zo nieuwe landschappelijke kwaliteiten te kunnen creëren.

Van 2008 tot 2012 was Peter leider van Atelier Fryslân, een onafhankelijke werkplaats die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbracht aan provincie, gemeenten, natuurorganisaties en het waterschap. Zijn werk in de provincie Friesland resulteerde in 2016 in het meerdere malen genomineerde boek 'Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap’ (tweede, geactualiseerde druk - maart 2020). Peter schrijft graag opiniërende artikelen, wordt veelvuldig gevraagd als jurylid en geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland. In 2020 won hij met zijn team de E.O. Wijersprijsvraag voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met het concept van een ‘Waardenverkaveling’.

Klaas Jan Wardenaar

Klaas Jan Wardenaar (Schellinkhout, 1963) studeerde Ecologie aan de Universiteit van Amsterdam, Architectonische vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en deed ten slotte staatsexamen Landschapsarchitectuur bij Bureau Architectenregister in Den Haag. Na eerst 20 jaar werkzaam te zijn geweest als ecoloog en landschapsarchitect heeft hij in 2016 met twee partners bureau SMARTLAND opgezet. Dit richt zich met name op klimaatgerelateerde projecten in stedelijk en landelijk gebied en zelfs op zee. Tot slot is hij sinds 2002 lid van de Commissie MER en geeft zo nu en dan les op de Academie van Bouwkunst Amsterdam en de Technische Universiteit Delft.

In zijn werk richt hij zich vanuit zijn gedegen kennis van het landschap en vanuit zijn gecombineerde achtergrond ecologie + ontwerp op ‘natuurinclusieve’ projecten, als vertaling van de ontwikkeling naar een meer geïntegreerde betekenis en positie van natuur in de samenleving. Het ontwerp van het integrale water- en natuurproject Marker Wadden, waaruit bureau SMARTLAND is voortgekomen, is daarvan een mooi voorbeeld. Daarnaast richt hij zich vanuit die achtergrond sterk op de actuele vraagstukken met name gekoppeld aan klimaatverandering, zowel op klein schaalniveau (bijvoorbeeld ruimtelijke inrichting, natuurinclusieve bouwprojecten en architectuur, parken, biodiverse zonneparken) als op groter schaalniveau (deltaprogramma, ruimtelijke adaptatie, kustverdediging, grootschalige natuurontwikkeling, integrale gebiedsontwikkeling). Landschapsarchitectuur vormt in deze opgaven een essentiële schakel tussen beleid, technische ontwikkeling en samenleving, waar hij maximaal aan wil bijdragen. Ten slotte richt hij zich op recreatie en toerisme, om middels beleving van het landschap voldoende aandacht, waardering en draagvlak te genereren voor behoud of kwalitatieve ontwikkeling.

Via de ARO wil hij met name deze kwalitatieve ontwikkeling positief, maar kritisch begeleiden.

Pieter Veen

Pieter Veen (1962) is landschapsarchitect en studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In zijn werkzaamheden voor onder meer Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Natuurmonumenten heeft hij veel ecologische en hydrologische expertise opgebouwd, die hij weet te integreren in het ruimtelijk ontwerp. Landschappen zijn complex samenhangende systemen en alleen vanuit een goed begrip van die complexiteit zijn oplossingen te vinden die echt werken. Pieter werkt veel in multidisciplinaire teams en hecht aan samenwerking met gebruikers en belanghebbenden. De kunst van de landschapsarchitectuur is om heel uiteenlopende data en wensen met elkaar in verband te brengen in een sterk ruimtelijk concept, met een goed verhaal. Duurzaamheid is voor Pieter een vanzelfsprekende voorwaarde, en een inspirerende ontwerpuitdaging.

In 2014 is Pieter begonnen met zijn eigen bedrijf Circular Landscapes. Daarvoor werkte hij ruim 10 jaar als projectleider bij Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw. Circular Landscapes richt zich op de ruimtelijke condities voor de transitie naar een circulaire economie en een duurzame voedselvoorziening. Samen met agrariërs ontwikkelt en realiseert hij nieuwe staltypen en bedrijfsmodellen, voor overheden en gebiedsorganisaties werkt hij aan ruimtelijke visies en ontwerpend onderzoek naar kringlooplandbouw. Pieter is bestuurslid van het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen en het kunstcollectief The Outsiders, gastdocent aan diverse onderwijsinstellingen en mede-oprichter van Servicenet Nationale Landschappen. Zijn thuisbasis is UCo in Utrecht, een community van ruim 200 ondernemers, die zich apart en samen inzetten voor een duurzame wereld.

Sjef Jansen

Sjef Jansen (Dirkshorn, 1957) is als bioloog afgestudeerd op de KU Nijmegen. Daarna was hij achtereenvolgens: wetenschappelijk medewerker bij een toenmalig ecologisch bedrijf (STL) te Nijmegen, landschapsecoloog, vegetatiekundige en ornitholoog bij het onderzoeksinstituut De Dorschkamp te Wageningen, wetenschappelijk medewerker bij de Natuurbeschermingsraad, senior-beleidsmedewerker bij het IKC Natuurbeheer en mededirecteur bij het landschapsbureau Vista te Amsterdam. In al deze functies heeft hij ruime ervaring opgedaan met het natuurbeleid en -beheer, ontwerp en inrichting van het landelijk gebied en het stedelijk groen.

Sinds 2006 heeft hij een zelfstandige praktijk onder de naam Planecologie. Hij fungeert als meedenker in een groot aantal planningsvraagstukken en plannen waarin ecologie en landschapsontwerp worden gecombineerd. Hij is al 25 jaar betrokken bij de Commissie voor de Milieueffectrapportage, waarin hij over MER-projecten adviseert. Voorts beoordeelt hij in een tendercommissie de subsidieaanvragen bij het Waddenfonds en is hij lid van de Technische Advies Commissie van de gemeente Amsterdam, waar veel stedelijk groenprojecten aan bod komen. Hij doceert en begeleidt studenten van de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Tenslotte is hij thans lid van een drietal kwaliteitsteams in het riviergebied van Maas, Waal en IJssel en voormalig lid van het Q-team Ruimte voor de Rivier.

Sjef Jansen is gewend samen te werken met ontwerpers. Hij weet veel van natuurwetgeving en  werkt samen in projecten die ecologisch kloppen én in landschapsontwerp en duurzaamheid uitblinken.

Marjolein Peters

Marjolein Peters (1975) is stedenbouwkundige, in 1999 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Als stedenbouwkundige bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam werkte zij vervolgens aan grote en integrale opgaven zoals het Structuurplan “Kiezen voor stedelijkheid”, de Ruimtelijk-Economische Visie Schipholregio en de Tweede fase IJburg, maar ook kleinschaligere projecten zoals stedenbouwkundig plan voor de locatie Middenmeer-Noord. Sinds 2006 heeft Marjolein haar eigen bureau Studio Scale, van waaruit ze in netwerkverband door het hele land werkt. De opdrachten variëren van verkenningen die een hele provincie beslaan tot aan planvorming op buurtniveau, en bevinden zich zowel in het stedelijke als het landelijke gebied.

De werkwijze van Marjolein kenmerkt zich door een analytische benadering van de opgave, waarin een sterk ontwerpconcept en haalbaarheid hand in hand gaan. Daarnaast houdt Marjolein zich ook meer ruimtelijk-strategisch bezig met thema’s als Transit Orientated Design, verdichtingsopgaven en hoogbouwstudies voor verschillende overheden. Een integrale aanpak en het werken door de schalen heen is voor Marjolein een vanzelfsprekendheid, waarbij ze ieder project aangrijpt om haar kennis op het gebied van relevante thema’s zoals energie, mobiliteit, natuurinclusiviteit te verruimen. 
Ze is ook erg gedreven in het overdragen van haar vakkennis. Zo is zij als docent betrokken geweest bij de Hogeschool van Amsterdam en de TU Eindhoven. Momenteel werkt zij als vakcoördinator bij de PEP (Professional Experience Program), waarin ze met veel enthousiasme afgestudeerde stedenbouwkundigen begeleidt naar het behalen van de titel en een inschrijving in het architectenregister. 

Op het gebied van ruimtelijk beleid en kwaliteitsborging heeft zij momenteel zitting in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Zoetermeer en is zij lid van de examencommissie Stedenbouw bij het Architectenregister. Verder is zij regelmatig lid van kwaliteitsteams en vakjury’s bij projecten, zoals bij Sloterdijk in Amsterdam en Schalkwijk-Midden in Haarlem. 

Marjolein wil haar stedenbouwkundige expertise in de ARO inzetten en uitvoeringsgerichte adviezen geven om de ruimtelijke plannen in Noord-Holland naar een hoger niveau te tillen.

Matthijs Willemsen

Matthijs Willemsen (Hilversum, 1966) studeerde landschapsarchitectuur aan de landbouwuniversiteit Wageningen (1991). 

Sinds 2019 is hij zelfstandig landschapsarchitect en werkt hij aan uiteenlopende projecten op verschillende schaalniveaus. Van regionale strategievorming en integrale gebiedsontwikkeling tot stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplannen, in stedelijk en landelijk gebied. Klimaatverandering en biodiversiteit, water, ontwerpend onderzoek, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie zijn daarbij terugkerende thema’s. Hij werkt zelfstandig of in samenwerking met andere specialisten, ontwerp- en ingenieursbureaus.
Matthijs is sterk in het verbinden van sectorale opgaven tot integrale ruimtelijke concepten en probeert daarbij ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen. Daarbij heeft hij oog voor de strategische aanpak van complexe gebiedsprocessen en de bijbehorende bestuurlijke besluitvorming .

Daarvoor werkte hij bij de gemeente Haarlemmermeer aan stedenbouwkundige en openbare ruimte plannen en als planbegeleider voor nieuwe en bestaande woongebieden. Hij was stedenbouwkundige en landschapsarchitect bij de gemeente Amsterdam en werkte aan de ontwikkeling en herontwikkeling van diverse gebieden in Stadsdeel Noord. Vervolgens was hij ongeveer 10 jaar projectleider en landschapsarchitect bij Strootman Landschapsarchitecten, waar hij werkte aan regionale plannen, integrale gebiedsontwikkelingen, het Deltaprogramma en dijkverbeterings- en rivierverruimingsprojecten. Matthijs Willemsen is gastdocent aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam.

Minke Walda

Minke Walda (1988) studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis en erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op dit moment werkt ze aan diezelfde universiteit aan een promotieonderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van een zevental krimpsteden in de provincie Holland in de lange achttiende eeuw, waaronder Haarlem, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Ze richt zich daarbij op de ruimtelijke strategieën die pandeigenaren, bouwondernemers en de stedelijke overheden ontwikkelden in reactie op de toenemende leegstand en afbraak in de steden. Het onderzoek raakt daarmee onder meer aan de lange lijnen in het denken over ruimtelijke kwaliteit. Eerder werkte Minke als architectuurhistoricus bij het cultuurhistorisch onderzoeks- en adviesbureau SteenhuisMeurs en als docent architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Ze is tevens lid van de Adviescommissie Cultuurhistorie van Leiden.