Samenstelling

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit externe deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Daarbij is onder andere ook bijzondere kennis op de terreinen circulaire landbouw, klimaatadaptatie en biodiversiteit in de ARO vertegenwoordigd. De ARO staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Han ter Heegde. Klaas Kingma, onafhankelijk adviseur, is secretaris van de ARO.

Voorzitter

 

Han ter Heegde

Han ter Heegde (1958) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij is burgemeester van gemeente Gooise Meren en is tevens voorzitter van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten. Daarvoor was hij burgemeester van gemeente Heerhugowaard (2004-2017), burgemeester van gemeente Langedijk (1998-2004), wethouder en locoburgemeester van gemeente Voorburg en lid van het Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden (1994-1998). Daaraan voorafgaand vervulde hij diverse (leidinggevende) functies op het Ministerie van Defensie en Onderwijs en Wetenschappen en bij de gemeente Voorburg. In het recente verleden is Han ook een aantal jaren voorzitter van de Taskforce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland geweest.

Leden

 

Pieter Veen

Pieter Veen (1962) is landschapsarchitect en studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In zijn werkzaamheden voor onder meer Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Natuurmonumenten heeft hij veel ecologische en hydrologische expertise opgebouwd, die hij weet te integreren in het ruimtelijk ontwerp. Landschappen zijn complex samenhangende systemen en alleen vanuit een goed begrip van die complexiteit zijn oplossingen te vinden die echt werken. Pieter werkt veel in multidisciplinaire teams en hecht aan samenwerking met gebruikers en belanghebbenden. De kunst van de landschapsarchitectuur is om heel uiteenlopende data en wensen met elkaar in verband te brengen in een sterk ruimtelijk concept, met een goed verhaal. Duurzaamheid is voor Pieter een vanzelfsprekende voorwaarde, en een inspirerende ontwerpuitdaging.

In 2014 is Pieter begonnen met zijn eigen bedrijf Circular Landscapes. Daarvoor werkte hij ruim 10 jaar als projectleider bij Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw. Circular Landscapes richt zich op de ruimtelijke condities voor de transitie naar een circulaire economie en een duurzame voedselvoorziening. Samen met agrariërs ontwikkelt en realiseert hij nieuwe staltypen en bedrijfsmodellen, voor overheden en gebiedsorganisaties werkt hij aan ruimtelijke visies en ontwerpend onderzoek naar kringlooplandbouw. Pieter is bestuurslid van het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen en het kunstcollectief The Outsiders, gastdocent aan diverse onderwijsinstellingen en mede-oprichter van Servicenet Nationale Landschappen. Zijn thuisbasis is UCo in Utrecht, een community van ruim 200 ondernemers, die zich apart en samen inzetten voor een duurzame wereld.

Marjolein Peters

Marjolein Peters (1975) is stedenbouwkundige, in 1999 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Als stedenbouwkundige bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam werkte zij vervolgens aan grote en integrale opgaven zoals het Structuurplan “Kiezen voor stedelijkheid”, de Ruimtelijk-Economische Visie Schipholregio en de Tweede fase IJburg, maar ook kleinschaligere projecten zoals stedenbouwkundig plan voor de locatie Middenmeer-Noord. Sinds 2006 heeft Marjolein haar eigen bureau Studio Scale, van waaruit ze in netwerkverband door het hele land werkt. De opdrachten variëren van verkenningen die een hele provincie beslaan tot aan planvorming op buurtniveau, en bevinden zich zowel in het stedelijke als het landelijke gebied.

De werkwijze van Marjolein kenmerkt zich door een analytische benadering van de opgave, waarin een sterk ontwerpconcept en haalbaarheid hand in hand gaan. Daarnaast houdt Marjolein zich ook meer ruimtelijk-strategisch bezig met thema’s als Transit Orientated Design, verdichtingsopgaven en hoogbouwstudies voor verschillende overheden. Een integrale aanpak en het werken door de schalen heen is voor Marjolein een vanzelfsprekendheid, waarbij ze ieder project aangrijpt om haar kennis op het gebied van relevante thema’s zoals energie, mobiliteit, natuurinclusiviteit te verruimen. 
Ze is ook erg gedreven in het overdragen van haar vakkennis. Zo is zij als docent betrokken geweest bij de Hogeschool van Amsterdam en de TU Eindhoven. Momenteel werkt zij als vakcoördinator bij de PEP (Professional Experience Program), waarin ze met veel enthousiasme afgestudeerde stedenbouwkundigen begeleidt naar het behalen van de titel en een inschrijving in het architectenregister. 

Op het gebied van ruimtelijk beleid en kwaliteitsborging heeft zij momenteel zitting in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Zoetermeer en is zij lid van de examencommissie Stedenbouw bij het Architectenregister. Verder is zij regelmatig lid van kwaliteitsteams en vakjury’s bij projecten, zoals bij Sloterdijk in Amsterdam en Schalkwijk-Midden in Haarlem. 

Marjolein wil haar stedenbouwkundige expertise in de ARO inzetten en uitvoeringsgerichte adviezen geven om de ruimtelijke plannen in Noord-Holland naar een hoger niveau te tillen.

Matthijs Willemsen

Matthijs Willemsen (Hilversum, 1966) studeerde landschapsarchitectuur aan de landbouwuniversiteit Wageningen (1991). 

Sinds 2019 is hij zelfstandig landschapsarchitect en werkt hij aan uiteenlopende projecten op verschillende schaalniveaus. Van regionale strategievorming en integrale gebiedsontwikkeling tot stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplannen, in stedelijk en landelijk gebied. Klimaatverandering en biodiversiteit, water, ontwerpend onderzoek, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie zijn daarbij terugkerende thema’s. Hij werkt zelfstandig of in samenwerking met andere specialisten, ontwerp- en ingenieursbureaus.
Matthijs is sterk in het verbinden van sectorale opgaven tot integrale ruimtelijke concepten en probeert daarbij ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen. Daarbij heeft hij oog voor de strategische aanpak van complexe gebiedsprocessen en de bijbehorende bestuurlijke besluitvorming .

Daarvoor werkte hij bij de gemeente Haarlemmermeer aan stedenbouwkundige en openbare ruimte plannen en als planbegeleider voor nieuwe en bestaande woongebieden. Hij was stedenbouwkundige en landschapsarchitect bij de gemeente Amsterdam en werkte aan de ontwikkeling en herontwikkeling van diverse gebieden in Stadsdeel Noord. Vervolgens was hij ongeveer 10 jaar projectleider en landschapsarchitect bij Strootman Landschapsarchitecten, waar hij werkte aan regionale plannen, integrale gebiedsontwikkelingen, het Deltaprogramma en dijkverbeterings- en rivierverruimingsprojecten. Matthijs Willemsen is gastdocent aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam.

Minke Walda

Minke Walda (1988) studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis en erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op dit moment werkt ze aan diezelfde universiteit aan een promotieonderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van een zevental krimpsteden in de provincie Holland in de lange achttiende eeuw, waaronder Haarlem, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Ze richt zich daarbij op de ruimtelijke strategieën die pandeigenaren, bouwondernemers en de stedelijke overheden ontwikkelden in reactie op de toenemende leegstand en afbraak in de steden. Het onderzoek raakt daarmee onder meer aan de lange lijnen in het denken over ruimtelijke kwaliteit. Eerder werkte Minke als architectuurhistoricus bij het cultuurhistorisch onderzoeks- en adviesbureau SteenhuisMeurs en als docent architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Ze is tevens lid van de Adviescommissie Cultuurhistorie van Leiden.

Marc Holvoet 

Marc Holvoet (Blankenberge (B),1974) is landschapsarchitect. Hij werkte na zijn studies aan de Hogeschool van Gent, TU Delft en de Wageningen Universiteit bij DHV, Inbo Stedenbouwkundigen en Bureau Nieuwe Gracht. 
Momenteel richt hij zich met zijn bureau NIEUWBRUUT op een breed scala van projecten zoals regionale ontwerpopgaven, omgevingsvisies, ontwerpend onderzoek, inrichtingsplannen en architectuur met als terugkomend thema het landschap en dan vooral als onderlegger voor alle ontwikkelingen en transformaties. De lagenbenadering vormt de basis voor landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische ingrepen. Daarnaast is de aandacht voor draagvlak en eigenaarschap cruciaal om tot een gedegen plan en proces te komen.

Gecombineerd met zijn praktijk is Marc sinds 2008 verbonden aan Breda University of Applied Sciences en sinds 2017 Urban Management aan Collegium da Vinci in Poznan Polen waar hij lesgeven en ontwerpend onderzoek combineert. Voorbeelden hiervan zijn: ontwerpend onderzoek naar de toekomst van de VINEX-locaties Reeshof in Tilburg, Schuytgraaf in Arnhem, Leidschenveen in Den Haag en Almere Buiten in Almere. Andere voorbeelden zijn een werkmethodiek op basis van behoeftepatronen en woonmilieus als een systematiek voor ‘De Toekomstbestendige stad’, ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ en de aanpak van de omgevingsvisies.

Ben Kuipers

Ben Kuipers (1959) is landschapsarchitect, afgestudeerd (1985) aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Na verschillende functies bij het ministerie LNV, gemeente Delft, bureau Kuiper Compagnons en ontwerpbureau KAAP3 is hij in 1999 in Delft een ontwerp- en adviespraktijk gestart. Vorm geven aan de ruimte waarin wij leven is zijn passie. Het is meer dan 35 jaar zijn missie om bij te dragen aan een levend landschap met leefbare steden als publiek domein. Met mensen, voor mensen. Flexibel en gericht op ontwikkeling in de tijd. Zijn kwaliteiten zijn een scherp analytisch vermogen om de essenties van opgaven en hun onderlinge samenhang te benoemen en concepten te ontwikkelen die meervoudige oplossingen bieden. Het werkveld waarin hij opereert is breed; stad én landschap, natuur én cultuur (waaronder erfgoed), strategisch én uitvoeringsgericht, van concept tot detail, solo of als lid van een team. Ben heeft tien jaar het College Rijksadviseurs (CRa) als projectleider-adviseur ondersteund, heeft onderwijstaken vervuld, gepubliceerd, vervult bestuursfuncties (Landschapstriënnale. Dutch School of Landscape Architecture DSL, voorzitter NVTL), heeft zitting in welstandscommissies en is actief of als supervisor, zoals voor de kustontwikkeling van Zandvoort en voor stedenbouwkundige ontwikkeling in bijvoorbeeld Woerden en Pijnacker-Nootdorp. Voor het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland bekleedt Ben de functie van Polderarchitect.

Mariëlle Kok

Mariëlle Kok (Amsterdam, 1962) studeerde landschapsarchitectuur aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (1988). 
Integraliteit vanaf het begin is het antwoord op steeds complexere opgaves. 
Bij de gemeente Amsterdam heeft Mariëlle gewerkt aan het vergroenen van de stad in combinatie met het ecologische en recreatieve netwerk, o.a. Ecolint, Westerpark, Amsterdamse Bos, Schinkelbos en IJburg. Vanaf 1998 werkt ze aan de Vinexlocaties Landgoed Haverleij en Brandevoort.
Duurzame watersystemen is een van haar expertises. De winnende inzending EO Wijersprijsvraag 2007 gaf een andere manier van “omgaan met beken en met kostbaar water” aan als onderdeel van avontuurlijk, bourgondisch en cultuurhistorisch landschap. De huidige beekherstelprojecten zijn gebaseerd op deze ontwerpmethodiek, zoals Essche Stroom. 
De urgentie om de energietransitie integraal te koppelen aan het bieden van perspectief aan een regio, het creëren van nieuwe klimaatbestendige landschappen resulteerde in de winnende EO Wijersinzending in 2016, en in het uitwerken van de REKS voor het Hart van Brabant. 
In 2014 heeft Mariëlle met Esther Kruit KruitKok Landschapsarchitecten opgericht. Eén voorbeeld van een dialoogplan is Spoorpark013 te Tilburg. 
Mariëlle heeft lesgegeven aan NHTV, HAS, Academie van Bouwkunst, TU en coacht aankomende landschapsarchitecten van de WUR. Ze was voorzitter van werkgroep ’20-40, lid vakcommissie NVTL, en is parttime mantelzorger.