Voor samenwerkende partijen

Om te zorgen dat huidige en toekomstige inwoners passende woningen kunnen vinden, moet de komende 30 jaar veel gebouwd worden. Met samenwerkingspartners als gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers streeft de provincie naar betaalbare, toekomstbestendige en goed bereikbare woningen. Op deze pagina staan kennisdocumenten en achtergrondinformatie voor samenwerkingspartners.

Ga snel naar:

Samenwerking

Bouwambassadeur

De provincie heeft een bouwambassadeur, die de versnelling en samenwerking van essentiële woningbouwprojecten aanjaagt en faciliteert. De bouwambassadeur is het eerste aanspreekpunt voor partijen die willen bijdragen aan de versnelling van de woningbouwproductie. Meer informatie over de bouwambassadeur staat op de pagina Voldoende woningen.

Circulair bouwexpert 

Daarnaast is er in 2022 een circulair bouwexpert aangesteld. Landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk zijn er ambitieuze doelen op het gebied van circulair bouwen. Een groot deel van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt of gerecycled, maar vaak op een laagwaardige manier. Hoogwaardige circulaire toepassingen in de bouw zorgen voor een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot en verminderen het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen. Voorbeelden zijn houtbouw en modulair bouwen. De provincie wil met de circulair bouwexpert gemeenten ondersteunen om de ambitieuze doelen tot uitvoering te brengen in concrete bouwprojecten door onder meer kennis te delen en partijen aan elkaar te verbinden. 

Bijeenkomsten met partners

 • Klankbordgroep Marktpartijen: Voor afstemming met marktpartijen en belangenorganisaties bestaat er een klankbordgroep. Dit is een breder afstemmingsoverleg van bouwers, ontwikkelaars, corporaties en belangenorganisaties die actief zijn in Noord-Holland. De focus ligt op het klankborden van provinciaal beleid, presentaties en kennisdeling. 
 • Platformbijeenkomst stikstof: Samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord organiseert de provincie Noord-Holland regelmatig een platformbijeenkomst stikstof voor gemeenten en bouwpartijen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om gemeenten te informeren en bij te praten over actuele ontwikkelingen rond stikstof en vergunningverlening. Ook is er ruimte voor uitwisseling.

Uitgangspunten woonbeleid

 • De Omgevingsvisie NH 2050: De provincie wil balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Er zijn randvoorwaarden opgesteld over hoe om te gaan met klimaatverandering. De provincie ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen, brengt ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur samen en houdt rekening met de ondergrond.
 • De Omgevingsverordening: In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar gelden. 
 • de woonagenda 2020 – 2025: De provincie Noord-Holland wil dat er de komende jaren veel betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen. Zij gaat gemeenten met raad en daad helpen om de flinke ambitie op het gebied van wonen waar te maken. Dat staat in de definitieve Woonagenda die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. De woonagenda geeft ook richting aan regionale woonafspraken: hierin worden de regionale woningbouwdoelen afgesproken.
 • Het Masterplan Wonen: De komende jaren helpt de provincie gemeenten om sneller meer betaalbare woningen te bouwen om het woningtekort in Noord-Holland terug te dringen. Voor 2030 moeten er 165.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd. Om dit te bereiken, hebben Gedeputeerde Staten het Masterplan Wonen opgesteld.
 • Convenant toekomstbestendige woningbouw MRA: We werken samen met gemeenten en marktpartijen om te komen tot de meest duurzame oplossingen en leren van elkaar. Het gaat hierbij om afspraken op het gebied van energie, circulariteit, klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, duurzame mobiliteit en gezonde leefomgeving. De afspraken met een kader van prestatie-indicatoren en verschillende ambitieniveaus vormen samen het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw MRA. Zo zorgen de provincie en gemeenten dat er voor bouwbedrijven en woningcorporaties een gelijk speelveld ontstaat. Door het convenant wordt een uniform handvat voor duurzaamheid aangereikt met een gezamenlijk leertraject. Zo zijn ook de verwachtingen op het gebied van duurzaamheid voor iedereen helder.
 • Intentieverklaring klimaatbestendige nieuwbouw: Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland samen met andere overheden en marktpartijen een ondergrens voor klimaatadaptief bouwen afgesproken: de basisveiligheidsniveaus. Dit staat in de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’.
 • Convenant houtbouw MRA: De provincie heeft het convenant houtbouw ondertekent, wat inhoudt dat vanaf 2025 20% van de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout en andere biobased materialen is, zodat woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dat komt jaarlijks neer op ongeveer 3.000 houtbouwwoningen. Dat levert jaarlijks een reductie op van circa 220.000 ton CO-2-uitstoot en een aanzienlijke vermindering van de stikstofuitstoot. Houtbouwwoningen die op een industriële wijze worden geproduceerd en op voldoende locaties kunnen worden gebouwd, zijn betaalbaarder, gemaakt van gezonde materialen en zorgen voor minder bouwafval. Het gaat om een samenwerking van overheden met markt en kennisinstellingen om kennis te ontwikkelen en te delen over biobased bouw.  

Om de rol van de provincie bij nieuwbouw en bestaande bouw te verduidelijken heeft de provincie een overzicht (pdf, 370 kB) opgesteld. Het overzicht gaat in op: regionale afspraken met en tussen gemeenten, (provinciaal) beleid dat van invloed is op de keuze van een locatie, daadwerkelijke realisatie, (een breed scala aan) duurzaamheidsmaatregelen en de bestaande woningvoorraad.

Eisen en richtlijnen

De Eisen en Richtlijnen Bouw- en Infraobjecten (ERBI) bevat eisen en richtlijnen, gesteld door de provincie Noord-Holland waaraan te realiseren objecten van infrastructurele projecten dienen te voldoen. Ook bevat het de eisen voor beheer en onderhoud aan de objecten.

Subsidies 

 • Subsidie Versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland: Het doel van deze subsidie is uitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit binnen gemeenten in Noord-Holland. Op die manier kan de versnelling van de woningbouw binnen een gemeente worden gestimuleerd.
 • Subsidie Woonakkoorden Noord-Holland: Het doel van deze regeling is subsidie verlenen aan gemeenten voor het uitvoeren van activiteiten die aansluiten bij de afspraken in het woonakkoord. Dit vanwege het belang van de regionale samenwerking tussen gemeenten, het stimuleren van de woningmarkt en verbetering van bestaande bouw.

Onderzoek en data

 • De provincie brengt jaarlijks de huidige en toekomstige vraag in beeld via de bevolkingsprognose
 • Via de monitor Plancapaciteit geeft de provincie inzicht in het mogelijke plan- en locatieaanbod. 
 • In de viewer woningbouwlocaties wordt van de door gemeente ingevoerde potentiële bouwlocaties de geschiktheid, mogelijkheden en belemmeringen ten aanzien van wet & regelgeving, beschermingsregimes en de milieucontouren inzichtelijk gemaakt. 
 • Jaarlijks publiceert de provincie de voortgang van de woningproductie via de Monitor Woningbouw
 • Met het Dashboard Wonen zijn actuele gegevens over woningbouw op gemeenteniveau, regioniveau en provinciaal niveau snel bij de hand. Voor de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord is een digitale kaart beschikbaar met locaties van woningbouwplannen van gemeenten in samenhang met ander beleid. 
 • Om gemeenten te helpen met het in beeld brengen van de behoefte, stelt de provincie de WoonZorgwijzer ter beschikking. Hiermee is in één oogopslag, op buurtniveau, te zien waar mensen met een bepaalde ziekte of beperking wonen. De informatie helpt gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen beter te kiezen waar aangepaste woningen of wijkvoorzieningen moeten komen.

Contact

Nog vragen? Neem contact op via wonen_noord-holland@noord-holland.nl.