Voor samenwerkende partijen

De druk op de woningmarkt in de provincie Noord-Holland is hoog. Om te zorgen dat huidige en toekomstige inwoners passende woningen kunnen vinden, moet de komende 30 jaar veel gebouwd worden. Met samenwerkingspartners als gemeenten, corporaties en ontwikkelaars kan de provincie ervoor zorgen dat deze woningen betaalbaar, toekomstbestendig en goed bereikbaar zijn. Werkt u samen met de provincie? Op deze pagina staan kennisdocumenten en achtergrondinformatie.

Samenwerking

De provincie heeft een bouwambassadeur, die de versnelling en samenwerking van essentiële woningbouwprojecten aanjaagt en faciliteert. De bouwambassadeur is het eerste aanspreekpunt voor partijen die willen bijdragen aan de versnelling van de woningbouwproductie. 

Subsidieregelingen 

Om de woningbouw te versnellen stelt de provincie extra subsidie beschikbaar aan gemeenten. Noord-Hollandse gemeenten kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen om extra personeel/expertise in te huren. Hiervoor is € 2,5 miljoen beschikbaar. Gemeenten die geen gebruik maken van de zogenaamde Flexibele Schil Metropoolregio Amsterdam (MRA) kunnen een beroep doen op de Uitvoeringsregeling Versnelling woning 2021 om de woningbouw vlot te trekken.

Voor de Flexibele Schil MRA heeft de provincie via de Herijking van het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen woningbouw eveneens aanvullende subsidie gereserveerd. Deze wordt ingezet voor de grotere bouwopgaven in de provincie. Vanwege hun grote opgave kunnen ook de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard hiervan gebruik maken. De provincie zet zo’n 90 experts in die de MRA-gemeenten helpen bij het versnellen van de woningbouw. 

Bouwtafels

Voor afstemming met marktpartijen en belangenorganisaties bestaan 2 bouwtafels:

  • Versnellingstafel: Een vast, klein kernteam van onder meer wetenschap, gemeenten, NEPROM, ministerie van BZK, NVB, Woningmakers. De focus ligt op het versnellen van de woningbouwproductie om daarmee te komen tot een gezamenlijke oplossing
  • Klankbordgroep Marktpartijen: Breder afstemmingsoverleg van bouwers, ontwikkelaars, corporaties en belangenorganisaties. De focus ligt op het klankborden van provinciaal beleid, presentaties en kennisdeling

Daarnaast organiseert Bouwend Nederland (BNL) regelmatig een bouwtafel waarbij de provincie aanschuift. Focus van deze bouwtafel ligt op casussen die worden ingebracht door leden BNL.

Links

Viewer woningbouwlocaties

Via deze planviewer kan iedereen de (openbare) plancapaciteit zien. Via verschillende kaartlagen zijn ook diverse invloedsgebieden (beschermingsregimes, milieucontouren) en onderliggende, aanvullende informatie (zoals OV-knooppunten, verkeer & vervoer, corporatiebezit) te zien.

Omgevingsverordening NH2020 

In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar gelden. De Omgevingsverordening NH2020 geldt vanaf 17 november 2020.